يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

بهينه سازي صفحات وب بر پايه موتور هاي جستجو

تبلیغات
بهينه-سازي-صفحات-وب-بر-پايه-موتور-هاي-جستجو

بهينه سازي صفحات وب بر پايه موتور هاي جستجو

بهينه سازي صفحات وب بر پايه موتور هاي جستجو
مقدمه

SEO يا بهينه سازي بر پايه موتورهاي جستجو درواقع پاسخ به نياز اصلي سـايت هـاي وب جهـا ن گسـتر يعنـي

ترافيك هدفمند يا آمار بالاي بازديد كنندگان از سايت است. براي داشـتنبيننـده در يـك سـايت يـا بـه عبـارت

ديگري بازاريابي براي يك سايت چندين روش وجود دارد :

روش نخست تبليغات در خارج از وب است. يعني تبليغات به روش سنتي ، كارايي اين روشبه دلايل ذير چنـدان

مناسب نيست. با وجود اينترنت و پيامدهاي آن توجه جامعه ي جهانيازرسانه هاي ديگـر بـه سـمت ايـن پديـده

كشيده شده وتبليغات به روش سنتي حتي در زمينههاي قبلي نيز كارايي خود را از دست داده چه برسد براي كـار

كرد در خود اينترنت.گذشته از اين چون اين تبليغات درخارج از محيط وب انجام مي شود ،پـس تـاثير گـذاري آن

كماست. تصور كنيد كه اين تبليغ روي تابلوي تبليغاتي يك اتوبان نصب شده باشد ، حتي درصورتي كـه توجـه

بيننده را جلب كند، احتمال اينكه او به سايت مورد نظر برود كم استچون تا از خيابان به منزل يـا محـل كـار يـا

محيطي كه در آن به اينترنت دسترسي دارد برود،فاصله زماني زيادي رخ داده و تاثيرگـذاري آگهـي از بـين رفتـه

است.

روش دوم تبليغات در خود وب است به عنوان مثال قراردادن يك flash تبليغاتي در يكسايت پر بيننده. كه كار

روش دوم در اكثر موارد از روش اول بهتر است اما ضعفهايي هـمدارد مـثلا هزينـه ي زيـاد واينكـه مـا مطمـئن

نيستيم كه كاربران آن سايت پر بيننده بهآگاهي ما علاقه مند هستند يا نه .

يك رو ش نوين ديگر هم وجود داردكه با روش هاي سنتي كاملا در تضاد است. در اين روش در واقـع بـهجـاي

ارائه ي سايت به بيننده در واقع به نياز وپرسش خود او جواب مي دهيم. اينجا به جاي اينكه دنبـال بيننـده باشـيم

خود بيننده ما را پيدا كردهوبه سراغ ما مي آيد. اما او چگونه اينكار را انجام مي دهد؟ بهتـر اسـت از آمـار كمـك

بگيريم تا متوجه شويم كه كاربران اينترنت چگونه موضوع هاي مورد علاقه ي را پيدا ميكنند :

تقريبا 90% از كاربران اينترنت با حداقل يك موتور جستجوگر آشنا هستند و از آناستفاده مي كنند .

50% از كاربران اينترنت هر روز جستجو مي كنند كه بيش از نيمي از اين جستجوها برايكالا يا خدمات است .

يكي از اولين كارهايي كه يك كاربر تازه كار شبكه انجام مي دهد ، جسـتجو در يكـي ازموتورهـاي جسـتجوگر

است .

از آمار بالا نتيجه مي شود كه جستوجوگرها محبوب ترين ابزاربراي جستوجوي اطلاعـات در محـيط وب هسـتند

پس در اين روش سعي مي شود تا كاربر به اين روش ما را پيدا كند درنتيجه چيزي كه خود او به دنبـالش بـوده را

ما به او ارائه مي كنيم .

نياز به جستجوگرها يك نياز انكارنا پذير است. باتوجه به حجم عظيم وب و اطلاعاتي كه روزانـه بـه وب افـزوده

مي شود كاربروب براي پيدا كردن موضوع خاصي دروب باوجود اين همه اطلاعات بي پايان دچار مشكل اسـت و

پيداشدن موتور هاي جستجوگر درواقعپاسخ بر اين نياز كاربران است. درSEO سعي براين اسـت كـه بيننـدگان

بيشتري بااين روشبا سايت مورد نظر روبه رو شوند به عبارت بهتر سايت با صـفحه ي مـورد نظـر درصـفحه ي

نتايج موتور جستوجوگر كه به كاربر ارائه مي شود رتبه ي بالايي كسب كند. هدف نهاييقرار گـرفتن در صـفحه

ي اول نتايج است (نتايج اول تا دهم) و اولويت به نتايج اول تاسوم است .

گذشته از اين ها مهمترين نقشSEOدر تجارت آنلاين است يعني جايي كه حضـور بيننـده پـراهميـت تـرين

موضوع اس ت. شركت هاي بزرگ سرمايه گزاري زيادي براي قرار گرفتن سايت شـاندر ليسـت جسـتوجوگرهاي

بزرگ انجام مي دهند همين موضوع باعث رونق بازار SEO شده است.

معرفي انواع جستجوگرها

بهينه سازي صفحات وب بر پايه موتور هاي جستجو
قبل از اينكه به تكنيكهايSEOبپردازيم لازم است كه يك شناخت كلي از يك جستجوگر داشته باشيم. ابتدا به

برسي ساختار يكي از انواع مهم جستجوگر ها يعني Search Engine مي پردازيم.

Search Engine .1

هر موتور جستجوگر چندين بخش مرتبط به هم دارد :

1.روبات نرم افزاري : تشكيل شده از دو بخش است : Spider و CrawlerSpiderيا عنكبوت نوعي برنامه نرم افزاري است كـه وظيفـه كـاوش در وب و جمـع آور ي اطلاعـات از وب و

ارسال آن به موتور جستجوگر را به عهده دارد. و كراولر تعيين مي كند كهSpiderبايد چه كارهايي انجام دهـد.

كارSpiderبه اين صورت است كه طبق دستورCrawlerبه يك صفحه مـي رود اطلاعـات آن صـفحه را از

رويSource صفحه خوانده .و به Search Engine ارسال مي كند سپس باز هم با دستور Crawler لينك

هايي كه در آن صفحه وجود دارند را دنبال مي كند .در صفحه هاي مقصد باز هم همين عمل را تكرار مـي كنـد.

به اين ترتيبSpiderبا دنبال كردن لينك ها (تارهاي ش بكه و ب) مانند يك عنكبوت در شـبكه تـار عنكبـوتي

وب حركت مي كند و اطلاعات جديد را جمع آوري مي كند. مجموعهروبات نرم افـزاري وظيفـه بايگـاني كـردن

وب را به عهده دارد .

2.بايگاني : اين قسمت شامل بخش تجزيه و تحليل گر (Indexer) وبخش پايگاه داده

.است (Database)

Indexer: اطلاعاتي را كـه روبـات نـرم افـزاري جمـع آوري ميكنـد در اختيـار ايـن بخـش قـرار ميدهـد.

Indexer اطلاعات ارسالي را تجزيه و تحليل مي كند. به عبارت ديگـر اطلاعـات را سـازماندهي مـي كنـد. بـه

عنوان مثال در يك سند چند كلمه وجود دارد، كلمات كليدي در كجاي متن هستند، نسبت كلمات كليدي بـه كـل

متن چند است، تصاوير در كجاي صفحه هستند و به طور كلي همه پارامترهايي را كه به جستجوگ، در تعيين رتبه

سند كمك ميكنند در اين مرحله بدست ميايند. اين پارامترها درIndexerبه يك مقياس عددي تبديل مي شوند

تا سيستم رتبه بندي بتواند الگوريتم هاي خاص ويژه و فوق محرمانه موتور جسـتجوگر را كـه آنهـا هـم محرمانـه

هستند اعمال كند و در نهايت رتبه هر سايت مشخص مي شود.

Indexerسـ پس اطلاعـــات صـ فحه و پارامترهـــا را در اختيـ ار پايگـــاه داده جسـ تجوگر قـ رار مـــي

دهــد. بــا توجــه بــه اينكــه هــر جســتجوگر نــوعي بايگانــه كننــده وب بــه شــمار مــي رود، پــس بايــد

پايگـــاه داده عظيمـــي بـــراي بايگـــاني وب داشـــته باشـــد. عـــلاوه بـــر ايـــن يـــك جســـتجوگر بايـــد

الگــوريتم هــايخاصــي بــراي جســتجو در پايگــاه داده خــودش داشــته باشــد تــا در كمتــرين زمــان

اسناد مورد نظر را بر اساس سوالات كاربر ارائه دهد.

علاوه بر اين براي بالا بردن سرعت جستجو در پايگاه داده، اطلاعات گروه بنـدي و كدگـذاري مـي شـوند تـا

دسترسي به آنها آسانتر شود. اين مرحله ضعف عمده جستجوگرها بشمار مي رود چون در صـورت وجـود ابهـام در

سوال كاربر وگروه بندي هاي كلي نتايجبسيار وحشتناكي ببار مي اورد. يكي از تفاوت هـاي عمـده موتورهـاي

جستجوگر در حجم پايگاه داده آنها و همينطور نحوه سازماندهي اطلاعات و جستجو در پايگاه داده است.

هر موتور جستجوگر فقط نتايجي را به كاربر ارائه مي دهد كه در پايگاه داده اش وجود دارند، به عبـارت بهتـر

عمل جستجو فقط در پايگاه داده جستجوگر انجام مي شود. پس، پي ش از مراجعه كاربر، جستجوگر بايد پايگـاه داده

خود را آماده كند.

 1. سيستم رتبه بندي Ranker : اين مرحله تنها مرحله اي است كه بعد از وارد كردن

  كلمات كليدي توسط كاربر انجام مي شود. يعني قبل از عمل جست و جو مراحل قبل بايد به پايان رسـيده باشـند؛Spider اطلاعات را ارسـال كـرده، در جسـتجوگر اطلاعـات تجزيـهتحليـل و ذخيـره شـده انـد و پايگـاه داده

  جستجوگر آماده شده است و سيستم آماده پاسخگويي مي شود.
  البته كار روبات نرم افزاري هيچگاه تمام نمي شود و دائما در حال پرسـه زنـي و جمـع آوري اطلاعـات از وب

  است. بعد از اينكه كاربر كلمات كليدي خود را وارد كرد، اين كلمات در بانك اطلاعاتي جستجو مي شـوند و نتـايج

  مرتبط بدست مي آيد. اما هنوز يك مرحله باقي مانده است، يعني چگونگي ارائه اين نتـايج بـه كـاربر.اگـر نتـايج

  جستجو كم باشد مشكل چنداني پيش نمي آيد و نتايج در يك صفحه به كاربر ارائه مي شوند. امـا در صـورتي كـه

  صفحات زيادي پيدا شود مثلا چند هزار صفحه، در اين صورت، تصميم گيري در مورد اينكه كدام صفحات در رتبه

  هاي بالا بويژه بين ده رتبه اول قرار بگيرند بسيار مهم است.

  سيستم رتبه بندي اين وظيفه را به عهده دارد. اين سيستم با اعمال يكسري الگـوريتم هـاي ويـژه و خـاص و

  البته محرمانه، روي پارامترهاي سندهاي مختلف، به هر صفحه يك رتبه اختصاص مي دهد و در نهايـت صـفحات

  در خروجي به ترتيب از بيشترين تا كمترين ارتباط مرتب مي شوند.

  مهمترين تفاوت موتور جستجوگرهاي مختلف، تفاوت در الگوريتم هاي سيستم رتبه بندي آنهـا اسـ ت. همـين

  موضوع باعث مي شود كه يك كليدواژه در چند جستجوگر مختلف، نتايج متفاوتي داشته باشد.

  هدف از بهينه سازي سايت اين است كه پارامترهاي مورد توجه جستجوگر كه در صفحات سايت وجود دارند را

  طوري تنظيم و بهينه كنيم كه در سيستم رتبه بندي و بعد از اعمال الگوريتم ها روي آنها، رتبه مناسبي بـه سـايت

  داده شود.

  نكته قابل توجه اين است كه هيچكدام از اين پارامترهـا و الگـوريتم هـا شـناخته شـده و قطعـي نيسـت و در

  موتورهاي مختلف، متفاوت است. و در طول فرايندهاي بهبود رتبه، از روي تجربه و مقايسه نتـايج مختلـف حـدس

  زده مي شوند.

  مهمترين ويژگي اين نوع جستجوگرها، وجود روبات نرم افزاري اسـت كـه هيچگـاه از فعاليـت نمـي ايسـتد وهمواره اطلاعات جديد وب را جمع آوري مي كند يا اطلاعات قديمي را به روز مي كند. كه اين امـر بـه روز بـودن

  نتايج ارائه شده را در پي دارد.

  مهمترين جستجوگر در اين دوره Google است.

  ساير جستجوگرهاي مهم عبارتند از :

  Fast (All the web)

  Altavista

  MSN

  Teoma

  Info Seek

  Nurthern Light
  : Directory .2

  دايركتوري يا فهرست، اطلاعات وب را به صورت موضوعي طبقه بندي مي كند؛ به اين صورت كه كاربرازكـل

  اطلاعات به قسمت هاي جزئي وتخصصي مي رسد. درواقع كاربرد ر هر مرحله يك فهرست را انتخاب مي كند و از

  آن فهرست يك زيرفهرست و به همين ترتيب آنقدر ادامه مي دهد تا به نتيجه دلخواه برسد. به عنـوان مثـال اگـر

  شما به دنبال تاريخچه يك تيم فوتبال باشيد، به جاي وارد كردن كلمات مرتبط در موتور جستجوگر، از دايركتـوري

  شاخه ورزشي را انتخاب مي كنيد سپس، زيرشاخه فوتبال و زير شاخه تاريخ تيم هاي فوتبال را انتخـاب مـي كنيـد

  كه در اين زيرشاخه ممكن است اطلاعات مورد نظر شما وجود داشته باشد.

  ساختار دايركتوري ها به اين ترتيب است كه هر دايركتوري چندين ويراستار دارد، هر سايت براي قـرار گـرفتن

  در دايركتوري بايد ضمن معرفي سايتو انتخاب گروه و زير گروه مناسب، خود رابه دايركتوري معرفي كند. بعـد از

  آن ويراستارهاي دايركتوري سايت را از نظر تناسب محتوا با گـروه انتخـابي و سـاير قـوانين برسـي مـي كننـد. در

  صورت پذيرفته شدن، سايت مورد نظر در دايركتوري به ثبت مي رسد. در نتيجه اين نـوع جسـتجوگرها نيـازي بـه

  روبات نرم افزاري ندارند و از آن استفاده نمي كنند. بنابراين تا زمانيكه يك سـايت خـود را بـه دايركتـوري معرفـينكند از ديد آن پنهان است.

  در فرايند بهينه سازي قرار گرفتن در دايركتوري هاي بزرگ يك مرحله مهم و از اولين مراحل شـروع ثبـت در

  موتورهاي جستجوگر است.

  مهمترين دايركتوري ها عبارتند از :

  Yahoo

  Internet Public Library

  Dmoz

  Look SmartGalaxy
 2. : (Meta Search Engine) موتورهاي جستجوگر مادر

  اين نوع جستجوگر از چندين موتور جستجو به طور همزمان و موازي استفاده مي كند. به اين صورت كه سوال

  كاربر را به طور همزمان به چند موتور جستجوي مهم مي فرستد وگزيده نتايج مهم و غير تكراري آنها را به كـاربر

  ارائه مي كند. به اين ترتيب نتايج چندين موتور جستجو در يك صفحه در اختيار كاربر قرار داده مي شود.

  مهمترين انواع موتورهاي مادر عبارتند از :

  Mamma

  Meta Crawler

  Dog pile

  Ixquick
 3. : (Pay per click search engine) جستجوگر پرداخت به ازاي هر كليك

  طرز كار اين نوع جستجو گرها دقيقا مشابه Search Engine است، با اين تفاوت كه شما براي قرار گرفتن

  در رتبه اي خاص بايد مبلغ بالاتري نسبت به ساير رقبا بپردازيد.

  مثلا اگر سايتي در رتبه سوم صفحه نتايج به ازاي كليدواژه خاصي باشد و براي قرار گـرفتن در ايـن رده مبلـغ
بهينه سازي صفحات وب بر پايه موتور هاي جستجو
¢30 به ازاي هر كليك را مي پردازد، شما براي قرار گرفتن در اين رتبه بايد مبلغـي بيشـتر از ¢30 بپردازيـد. ايـن

مبلغ تنها براي يك كليك است. يعني هر زمان كه يك كاربر كليـدواژه مـذكور را جسـتجو كنـد و از طريـق ايـن

جستجوگر سايت شما را پيدا كند، شما بايد اين مبلغ را بپردازيد. به عبارت بهتر قرار گرفتن در رتبه هـاي ايـن نـوع

سايت ها حالت مزايده دارد.

اگر سايت شما يك سايت تجاري باشد، براي قرار گرفتن در رتبـه بنـدي اكثـر جسـتجوگرها شـما مجبـور بـه

پرداخت مبلغي معين هستيد.

 1. : (Specially Search Engine)جستجوگرهاي تخصصي

  در اين نوع از جستجوگرها شما مي توانيد در ميان اسناد و در يك زمينه خاص و يـا يـك موضـوع تخصصـي

  جستجو كنيد. دامنه نتايج اين جستجوگرها محدود به همان موضوع مي شود.

  اين جستجوگر مي تواند از نوع موتور جستجوگر يا دايركتوري و يا موتور مادر ولي نوع دايركتوري مرسـوم تـر

  است.

  از مهمترين انواع اين ،نوع جستجوگرهاي ويژه،مطالب پزشكي و اناتومي،تجاري،صنعتي و….. هستند.

  جستجوگرهاي ويژه زيادي در مورد جستجوي عكس فعاليت مي كنند،اما بهترين وكاربرد ترين آنهاCorbis

  است.

  Corbis عكسها و تساوير زيادي را بر اساس موضوع طبقه بندي كرده است. و هر روز عكسهاي جديدي بـه

  اين مجموعه اضافه مي شود. با توجه به اين كه طبقه بندي تصاوير توسط ربات نرم افزاري امكانپذير نيسـت،

  بنابراين در مورد جستجوي تصوير موتورهاي جستجوگر حرفي براي گفتن ندارنـد. دليـل ايـن امـر بـه خـاطر

  ساختار متني روبات نرم افزاري و بويژهSpiderاست. Spider تنهـا قـادر بـه خوانـدنSourceصـفحه

  است بنابراين تنها مي تواند از وجود يك عكس مطلع شود و نمي تواند در مورد تناسب آن تصوير با كليـدواژه

  تصميم گيري كند.

  در موردCorbisو يا سايت هاي مشابه،طبقه بنـدي توسـط ويراسـتاران حرفـه اي انجـام مـي شـود.

  بنابراين شما مي توانيد از تناسب عكس ها با سوالات مطمئن باشيد.با توجه به غني بـودن پايگـاه داده ايـن

  سايت، پيدا كردن عكس هاي خيلي خاص هم راحت است. و از آنجايي كه انتخاب عكسها توسط انسـان ونـه

  روبات انجام مي گيرد، عكس ها جنبه زيبايي شناختي دارند. از طرف ديگر اضافه شدن عكس هاي جديـد بـه

  صورت روزانه، به تازه و به روز بودن نتايج بسيار كمك ميكند.

  متد جديدي كه درCorbisهم از آن استفاده ش ده، طرح سوالات از پيش طراحي شده براي رفـع ابهـام

  از سوالات كاربر است. مثلا اگر كاربر كلمـهWinterرا بنويسـد. بايـد فهميـد كـه منظـور او منظـره اي از

  زمستان است، يا يك تابلوي نقاشي با نام زمستان، يا يك عكس معروف. پرسيدن سوال از كـاربر بهتـرين راه

  پي بردن به مقصود او است. اين سوالات توسط ويراستاران حرفه اي انجام مي شود.

  از ديگر جستجوگرهاي تخصصي :

  Internet White Pages

  MeSH

  Yahoo Health
  : (Natural Search Engine) جستجوگر زبان طبيعي .6

  از مدتها پيش يكي از آرزوهاي كاربران وب و حتي كامپيوتر صحبت كردن با ماشين و اينترنت بوده اس ت.

  اين جستجوگر پاسخي براي رسيدن به اين آرمان است. در اين سايت شما مـي توانيـد يـك جملـه بـه زبـان

  انگليسي بنويسيد، به عبارت بهتر به جاي وارد كردن كلمات كليدي شما سوال خود را به صـورت يـك جملـه

  طبيعي مطرح ميكنيد. در مرحله بعد جمله وارد شده، بر اساس ساختارهاي زبان و الگوريتم هاي پيچيده تجزيه

  و تحليل ميشود تا منظور كاربر مشخص شود. در نهايت نتايج با توجه به تفسيري كـه از جملـه كـاربر بدسـت

  مي آيد ارائه مي شود.

  اين جستجوگر بر خلاف تقاضاي زياد چندان موفق نبوده است. زيرا براي رسيدن بـه نتيجـه مـورد نظـر بايـد

  چندين بار جستجو كنيد و هر بار جمله خود را تغيير دهيد. بنابراين بيشتر كاربران واژه هاي كليـدي را تـرجيح

  مي دهند.
  مقدمات SEO

  شروع بهينه سازي
  بعد از اين كه به انواع جستجوگرها و ساختار و طرز كار آنها پرداخته شد، لازم است مقدمات بهينـه سـازي

  را فراهم كنيم. اولين اقدام انتخاب كليدواژه ها است.
• انتخاب واژه هاي كليدي

بهينه سازي صفحات وب بر پايه موتور هاي جستجو

واژه هاي كليدي همان كلماتي هستند كه مي خواهيم عمل جستجو بر اساس آنهـا انجـام شـود و در صـفحه
نتايج جستجوي اين واژه ها، سايت يا سند ما به عنوان يكي از نتايج ارائه شود.
در انتخاب كلمات كليدي بايد به چند نكته توجه شود :
1.ارتباط معنايي با محتويات سايت: از نقطه نظر منطقي كليدواژه هاي شما بايد با موضـوع سـايت مـرتبط
باشند.اول اينكه كاربري كه براي اين كلمات جستجو مي كند به دنبال نتايجي در رابطه با اين موضوع مي گـردد و
دوم اينكه اگر اينچنين نباشد رتبه سايت بسيار پايين خواهد آمد و حتي ممكن اسـت بـه عنـوان يكـي از مصـاديق
تقلب (Spam) شناخته شود.
2.ميزان محبوبيت: محبوبيت كليدوازه به معناي ميزان تقاضاي آن از طرف كـاربران اسـت. يـا بـه عبـارت
بهتر، چه تعداد از كاربران وب، براي پيدا كردن نتايج مرتبط با اين كلمات، در طول روز يا هفته جستجو مـي كننـد.
هر چه كه اين محبوبيت بيشتر باشد، بدون شك بعد از قرار گـرفتن در رتبـه بنـدي جسـتجوگر، ترافيـك بـالاتري
نصيب شما مي شود.

دامنه محبوبيت هم از اهميت بالايي برخوردار است. مثلا يك واژه آلماني بين يك عده خاص ( آلماني زبان ها) داراي محبوبيت است .

3.تعداد سايت هاي ارايه كننده كليدواژه: اين سايت ها در واقع همـان رقيبـان شـما هسـتند كـه در طـول

فرايند بهينه سازي بايد با آن ها دست و پنجه نرم كنيد. پس اگر كليدواژه شما از محبوبيت بالايي برخـوردار اسـت

اما رقيبان بسيارزيادي با شما رقابت مي كنند (بويژه كه از سايت هاي مهم باشند) بهتـر اسـت از آن واژه صـرفنظر

كنيد و يا تا حد امكان تخصصي تر آن را دنبال كنيد، يعني با تركيب واژه با ديگر واژه ها يك عبارت چند كلمه اي

بسازيد.

كيفيت رقباي شما نيز خيلي مهم است. يعني آن ها چقدر "مهم" هستن د. مثلا رقابت به سـايتAmazone

خيلي سخت تر و دشوارتر از رقابت به يك وبلاگ محلي است. چون به هر حال هر جستجوگري ترجيح مـي دهـد

كه نتايج ارائه شده اش از اعتبار و شهرت برخوردار باشند.

البته ممكن است بعضي از اين رقبا ارتباطي با واژه مورد نظر نداشته باشـند. در ايـن صـورت شـما مـي توانيـد

براحتي بالاتر از آن ها قرار بگيريد.

4.ساده بودن كليدواژه: به دليل اينكه در مراحل بعدي بيشتر عمليات روي كليدواژه هـا انجـام ميشـود، و از

جمله اينكه از كليدواژه بايد در اسم صفحه، آدرس سايتو…. استفاده شود، پس بنـابراين بايـد بخـاطر سـپردن آن

توسط كاربر آسان باشد تا اگر دوباره خواست به ما سر بزند همان كليدواژه را جسـتجو كنـد و يـا بـا نوشـتن آدرس

سايت كه حاوي همان كليدواژه است به سايت متصل شود.

5.عبارت كليدي: انتخاب يك عبارت به جاي يك واژه ميتواند تعداد سايت هاي رقيب را كاهش دهـد و از

طرف ديگر اطلاعات به صورت تخصصي تر ارائه مي شود. اما بايـد از قـرار دادن كلمـات رايـج مثـلa an the

خودداري كرد، به دليل اينكه توسط Indexer ناديده گرفته مي شوند.

• فرايند بهينه سازي

بهينه سازي صفحات وب بر پايه موتور هاي جستجو
بعد از اينكه كلمات كليدي انتخاب شد، نوبت به بكارگيري آن ها در صفحات سايت مي رسد.بهتر اسـت كـه

براي هر دو يا سه صفحه يك كلمه كليدي در نظر گرفته شود و همينطور سايت بايد داراي صفحات زيادي باشد.

روي صفحه اول سايت نبايد حساب باز كرد، چون معمولا كمتر داراي متن است. پس از اين صفحه براي ظاهر

و پيش نمايش سايت استفاده مي كنيم. نكته مهم اين است كه حتما بايد از صفحه اول بـه تمـام صـفحات لينـك

وجود داشته باشد. بهتر است تمام صفحات سايت از نظر ظاهر،لوگوها و اجزاي صفحه مشابه باشند.

•بهينه سازي متن ها

بعد از اينكهSpiderمتن صفحه را بهIndexerمي فرستد،Indexerدر اين مرحلـه اطلاعـات مـتن را

تجزيه و تحليل مي كند و پارامترهايي را به صورت مقياس عددي به وجود مياورد. براي بهينـه سـازي لازم اسـت

كه اين مقياس ها يك عدد نرمال شده باشند، و بطور كلي همه پارامترها در يك حـد تقريبـا مسـاوي قـرار داشـته

باشند. اختلاف شديد در بين پارامترهاي يك متن خطرنـاك اسـت چـون ممكـن اسـت بعنـوان تقلـب(Spam)

شناخته شو د. پارامترها در جستجوگرهاي مختلف، متفاوت هسـتند امـا بعضـي بـين بيشـتر جسـتجوگرها مشـترك

هستند و بعضي ها هم مهمتر هستند كه در ادامه بحث به آنها پرداخته شده است.

1.تعداد كليدواژه هاي متن: منظور از تعداد كليد واژه ها، دفعاتي است كه يـك واژه يـا عبـارت كليـدي در

متن تكرار مي شود. هر چه دفعات تكرار بيشتر باشد، نمره اين پارامتر بالاتر مي رود.

2.چگالي كليدواژه: منظور از چگالي، نسبت دفعات تكرار كلمات كليدي به كل متن است. ما بايد مقدار اين

پارامتر را در حد معقول نگهداريم. فرمول محاسبه درصد چگالي به صورت زير است :

100 * تعداد كلمات متن/ تعداد كليدواژه ها

در شرايط مختلف متن، چگالي بين 3 تا 20 مناسب است. البته چگالي بالاي 10 براي بـيش از يـك كليـدواژه

استفاده مي شود( عبارت كليدي) و بايد براي چگالي بالاي 20 نگران بود چون به احتمال فراوان مشـمول تقلـب

خواهد شد.

با تجديد نظر در متن صفحه با رويكرد استفاده به اندازه از كليدواژه ها، صفحه از اين نظر بهينه مي شود.

3.مكان كلمات كليدي : منظور از اين پارامتر، جايي است كه كلمات كليدي در متن دارنـد مـثلا در عنـوان

متن هستند يا در پاراگراف اول هستند و……

اولويت به ترتيب در مكان هاي زير است :

عنوان متن ، عنوان فصل ها ، اولين كلمه پاراگراف ، خـط هـاي اول پـاراگراف اول ، پـاراگراف اول ، خطـوط

بالاي متن .

بايد سعي شود در هر كدام از اين مكان ها از كليدواژه اسـتفاده شـود. بـويژه در عنـوان مـتن، چـون بعضـي از

جستجوگرها، عمل جستجو را به عنوان صفحه محدود مي كنند.

4.فاصله كليدواژه ها از هم: منظور اين است كه كليدواژه ها چقدر از هم دور يا به هم نزديك هستند. مثلا

اگر در يك متن 4 كليدواژه مجود باشد، نحوه پخش اين كلمات در متن مهم است. ممكن است همه در يـك خـط

باشند، يا هر كلمه در يك پاراگراف باشد. همينطور اينكه چند كلمه بين كليدواژه ها قرار دارند.

در اين مرحله بايد سعي شود كه كليدواژه ها خيلي به هم نزديك نباشند و در همـه جـاي مـتن وجـود داشـته

باشند.

•محل اعمال پارامترها

اما اين پارامتر ها كجا اعمال مي شوند ؟ مثلا در فرمول چگالي "كل متن" كجاست ؟

1.URL : وجود كليدوا ژه درURLبسيار مهم است و به طور چشمگيري باعث بالا رفتن رتبه سايت مي

شود. تمام پارامترهاي بالا در متنURLاعمال مي شوند. بخصوص در مورد آدرس سايت اهميت دوچنـدان مـي

شود. اين پارامترها همچنين در اسم پوشه ها و دايركتوري ها و اسم و آدرس فايل ها نيز اعمال مي شوند. پس تـا

حد امكان از كليد واژه در اين مكان ها استفاده كنيد.

2.Title : اسم صفحه از جمله متن هايي است كه بسيار مـورد توجـه موتورهـاي جسـتجوگر اسـت. اسـم

صفحه همان متني است كه بالاي گردشگر اينترنت ظاهر مي شود، همينطور موقع ذخيره كـردن صـفحه و اضـافه

كردن آن به صفحات محبوب به عنوان اسم پيش فرض ظاهر مي شود.

3.متن صفحه: در متن صفحه بايد پارامترها را با دقت اعمال كرد. همچنين ساختار متن بايد حفظ شـود تـا

اعتبار خود را از دست ندهد. در بهترين شرايط و به ازاي هر 20 كلمه از متن، حداكثر از يك كليدواژه استفاده كنيد.

با توجه به اينكه نبايد كليدواژه ها پشت سرهم باشند و يا ساختار زباني مـتن را دچـار اشـكال كننـد چـون بعضـي

جستجوگرها اشكال هاي نحوي را تشخيص مي دهند و گذشته از اين از مصاديق تقلب هم هست.

• چند نكته مهم :

1.بكارگيري كليدواژه ها به صورت هاي زير باعث نتايج بهتر مي شود :

……رنگ متفاوت با رنگ متن، فونت بزرگتر و ،Bold, Italic, Underline, Heading, Bullets

2.تگ هاي متا (Meta tags) : از اين تگ ها براي معرفي كليدواژه به موتورهاي جستجوگر استفاده مي

شود.

Meta Keyword : ساختار اين تگ به صورت زير است :در قسمتContentبايد كلمات كليدي نوشته شود. جستجوگرها از اين تگ بيشتر بـراي رفـع ابهـام و

ارتباط آن ها با سايت استفاده مي كنند و تاثير چنداني در رتبه بندي ندارد.

Meta Description : ساختار اين تگ به صورت زير است :

.توضيح كوتاهي در مورد صفحه آورده مي شود content در اين تگ و در قسمت

3.: ( Link Popularity) محبوبيت لينك

اين بخش از بهينه سازي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. بويژه در مـوردGoogleكـه ايـده اصـلي رتبـه

بندي را بر اساس Link Popularity قرار داده است. Link Popularity از چند جهت برسـي مـي شـود،

اول تعداد لينك هايي كه به صفحه مورد نظر وارد مي شوند و دوم اهميت و كيفيت اين لينك ها.به عنوان مثـال

:

در اين مثال لينكهاي ورودي يك سايت ورزشي برسـي شـده اسـت. ايـن سـايت 4 لينـك ورودي دارد. سـاير

لينكهايي كه از سايتهاي ناشناس( سايت هايي كه هنوز در رتبه بندي جستجوگر قرار نگرفته اند) وارد ايـن سـايت

ميشود از ديد جستجوگر پنهان هستند. اما همه اين لينك ها ارزش مساوي ندارند. لينك 1، يك لينـك بـا كيفيـت

است چون بين دو سايت با زمينه كاري مشابه رد وبدل شده است. لينك شماره 2 يك لينـك مهـم اسـت چـون از

يك سايت مهم مي ايد. لينك 3 هم مهم است وهم با كيفيت. و لينك 4 كه نه مهم است و نه با كيفيت. لينـك5

هم كه براي جستجوگر وجود خارجي ندارد.

Link Anchor text يا همان متني كه لينك ميشود هم بسيار با اهميت است و از جمله جاهايي است كه

پارامترها اعمال مي شوند و براي فهميدن كيفيت لينك هم از آن ها استفاده مي شود. بنابراين وجـود كليـدواژه در

متن لينك بخصوص در مبدا لينك بسيار مهم است.

4.تقلب(Spam): قرار دادن موارد زير در صفحه از مصاديق تقلب است و سايت را بكلي از نتـايج حـذف

مي كند.

استفاده از رنگ مشابه پيش زمينه، استفاده از فونت بسيار كوچك ،چگالي بالا، تكرار بـيش از حـد يـك كلمـه،

تكرار يك متن به صورت متوالي و…

5.خوراك Spider :يكي از مواردي كه به Spider ها در جمع آوري اطلاعات كمك مي

كند تهيه نقشه سايت يا ( Site map ) است. بدليل اينكه در اين صفحه به همه قسـمتهاي سـايت لينـك داده

شده است مكان مناسبي براي Spider است تا همه سايت را بايگاني كند.

مطالب بسيار زياد ديگري در مورد SEO وجود دارد كه هر كدام به يك كتاب مجزا نياز دارد.


تگ های مطلب

#سئو وبسایت ,
تبلیغات