يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

تحقيق آماده درباره ارتباط بين ايدئولوژي آموزش و پرورش و پذيرش تکنولوژي در معلمان قبل از خدمت

تحقيق-آماده-درباره-ارتباط-بين-ايدئولوژي-آموزش-و-پرورش-و-پذيرش-تکنولوژي-در-معلمان-قبل-از-خدمت
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
امروز براي شما کاربران عزيز وبسايت يکتا فايل يک تحقيق آماده درباره ارتباط بين ايدئولوژي آموزش و پرورش و پذيرش تکنولوژي در معلمان قبل از خدمت قرار داديم اميدواريم مورد رضايت شما عزيزان واقع شده باشد اين فايل مورد نياز پروهشگران دانشجويان و دانش آموزان مي باشد

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=6352

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقيق آماده درباره ارتباط بين ايدئولوژي آموزش و پرورش و پذيرش تکنولوژي در معلمان قبل از خدمت در قالب فرمت فايل ورد با قابليت ويرايش


امروز براي شما کاربران عزيز وبسايت يکتا فايل يک تحقيق آماده درباره ارتباط بين ايدئولوژي آموزش و پرورش و پذيرش تکنولوژي در معلمان قبل از خدمت قرار داديم اميدواريم مورد رضايت شما عزيزان واقع شده باشد اين فايل مورد نياز پروهشگران دانشجويان و دانش آموزان مي باشد

مشخصات فايل دانلود تحقيق آماده در مورد بصورت زير مي باشد


عنوان:ارتباط بين ايدئولوژي آموزش و پرورش و پذيرش تکنولوژي در معلمان قبل از خدمت
زبان : فارسي
قابليت ويرايش : دارد
فرمت فايل : docx word (قابل ويرايش)
تعداد صفحه : 30
چاپ : بدون مشکل در پرينت گرفتن

بخشي کوتاه از متن اين مقاله در زير آورده شده است :


چکيده:
بعد از ارزيابي تعداد زيادي از برنامه هاي يکپارچه تکنولوژي در دانشگاه هاو مدارس مناطق مختلف ، مشخص شد که وجود تکنولوژي تضمين کننده استفاده از آن در کلاس درس نمي باشد. البته مدلها و فرضيه هاي مختلفي تلاش کردهاند تا عوامل دخيل در پذيرش تکنولوژيرا توضيح دهند مدلها و فرضيه ها بر عوامل مرتبط با تکنولوژي تکيه کر ده اند . بر مبناي باز بيني نوشته ها ،ما يک مدل جديد براي پذيرش تکنولوژي را فرض کرده ايم شامل ايدئولوژي آموزش و پرورش بعنوان يک عامل خارجي است. ما سعي کردايم مدلي را ايجاد کنيم که با توجه به اطلاعات گرد آوري شده از پرسشنامه هاي کامل شده بوسيله 320 معلم قبل از خدمت مطابق با مدل فرضي باشد .متغيرهاي مورد استفاده از مراحل تحليل مدل بخشهاي از مدل اصلي پذيرش تکنولوزي وشش ايدئولوژي آموزشي مختلف هستند. نتايج نشان دادند که مدل جديد ،با مدل فرض شده مطابقت دارد. بنابراين نتايج نشان مي دهد که ايدئولوژي هاي مختلف آموزشي ممکن است اثرات متفاوت روي پذيرش تکنولوزي توسط معامان داشته باشند.
واژه هاي کليدي:ايدئولوژي هاي آموزشي ،پذيرش تکنولوژي ،انطباق تکنولوژي ،آموزش معلم
مقدمه:
با ظهور سريع تکنولوژي در دهه هاي گذشته تکنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي (ICT)در شرکتهاي مدرن جديد همراه با دولتهاي که زمينه لازم را فراهم کردند يک فرا ساختار تخصصي را ايجاد کردند .علاوه بر اين تغييرات سريع در جنبه هاي مختلف جامعه ،آموزش و پرورشبصورت يک هنر مرسوم باقي مانده است .(پرکنيز1992ص3)براساس گفته استورمن تغييرات تکنولوژي که جامعه را تحت تاثير قرار دادهاند ،عمدتا سيستمهاي آموزشي را بدون تغيير قرار دادهاند . از آنجايي که کاربران مهم بوده ونقش عمده اي در بهينه سازي تکنولوژي دارند عواملي که استفاده از اين تکنولوژي را تحت تاثير قرار مي دهند براي محققان از اهميت خاص بر خوردار است اين بدان خاطر است که مبدرت وجود تکنولوژي در کلاس درس تضمين کننده استفاده از آن تکنولوژي است. معلمان علاقه چنداني به ترکيب تکنولوزي در آموزش خود ندارند مگر اينکه آنها قبول کنند که تکنولوژي را احساس مي کنند و چه عواملي باعث عدم بکار گيري آن ميشود.
پذيرش تکنولوژي:
عموما پذيرفته شده است که معامهن امروزي از تکنولوژي آموزشي بنحو گستردهاي بهره برداري مي کنند .بنابراين ضعف در بکار گيري يا پذيرش تکنولوژي يک مسئله مهم است .از اين نظر لازم است که وازه "پذيرش تکنولوژي"را براي تعيين عوامل اثر گذار براستفاده حقيقي از تکنولوژي آموزشي در محيط کلاس تعريف کنيم.
ديويسي ،باگوزي و وارث (1989)عوامل خاص تاثيرگذار بر پذيرش تکنولوژي را در مدل پذيرش تکنولوژي خود نشان تعريف کردند . (TAM )TAM.از تئوري رفتاري مشتق شده است ويک مدل کاملا شناخته شده است .که پس از پذيرش آن پيشرفته هاي قابل ملاحظه اي کرد .براي مشخص شدن استفاده از تکنولوژي عوامل متعددي به TAMاضافه شده است . با اين حال فقط برخي عوامل باقي مانده اند که تاثير عمدهاي بر استفاده از تکنولوژي دارند براي درک صحيح مدل TAMلازم است تا تئوري هاي تاييد کننده آن مشخص گردند . يکي از اين تئوري ها ي رفتاري فرضيه شناخت اجتماعي (SCT)است . فرضيه SCTسه عامل متقابل فرد ؛رفتار و محيط را مشخص مي کند.و روابط بين آنها را توضيح مي دهد . بر اساس اين تقابل عوامل فردي و محيطي رفتار را تحط تاثير قرار مي دهند و بالعکس. SCT دو کانال مختلف نتيجه مورد انتظار و خود اثري را براي دو عامل فرد و رفتار مشخص کرده است بر اساس اين فرضيه افراد قبل از انجام کاري دو سوال را از خود مي پرسند "آيا من مي توانم آن را انجام دهم؟"و"آيا من بايد آن را انجام دهم؟"اگر آنها بر اين باور باشند که قادر به انجام آن رفتار هستند ونيز اگر آنها نتايج خوبي بعد از انجام آن بدست آورند آنها به احتمال زياد آنرا انجام مي دهند . البته مدل SCT نشان ميدهد که چگونه دو عامل اصلي نتيجه مورد انتظار و خود اثري که بر رفتار اثر مي گذارند عوامل گرايشي هستند که همچنان نا مشخص مانده اند . در سال 1975فيش بين وآژن با توجه به عوامل گرايشي در رفتار تئوري عملکرد استدلالي (TRA)را ايجاد کردند.TRAگرايش رفتاري را به عنوان معيار توجه فرد به انجام يک رفتار خاص معرفي کرد و پيش بيني اوليه از رفتار واقعي را نشان داد. بنابراين مطابق با TRAخود اثري و نتيجه مورد انتظار مستقيما بر روي رفتار واقعي تاثيري ندارد و تنها گرايش رفتاري را تحت تاثير قرار مي دهند در سال 1988مدلTRAاصلاح شد و تئوري به تئوري رفتار طراحي شده(TPB)تغيير کرد .براساس TPB؛رفتار به ندرت بوسيله گرايش رفتاري تحت تاثير قرار مي گيرد و در عوض گرايش رفتاري بوسيله اهداف نُرم شده و کنترل رفتاري دريافت شده و گرايش به سمت رفتار تحت تاثير قرار مي گيرد .
سرانجام در سال 1989،ديويس ،ب ا گوزيوورث و مدلي تحت نام "مدل پذيرش تکنولوژي" "TMA"را معرفي کردند که شامل برخي عوامل شاخص تاثير گذار بر استفاده از تکنولوژي بود . همانند TRAمدل TAMتوضيح مي دهد که چگونه يک عامل اوليه گرايش رفتاري به استفاده بر کاربرد و اتمي سيستم تاثير مشابه باTAMتوضيح مي دهد که چگونه يک عامل اوليه ،گرايش رفتاري باستفاده ،استفاده از سيستم واقعيرا تحت تاثير قرار داده است .البته گرايش رفتاري به استفاده تنها عامل مرتبط به کاربرد سيستم واقعي است ،مطالعات اخير نشان داده است که اين عامل فقط يک عامل واسطه است ويک عامل فرضي مي باشد که در اکثر مطالعات مورد استفاده قرار نمي گيرد.
با توجه به TPB ،TAMعوامل گرايشي تاثير گذار بر گرايش رفتاري به استفاده بر مبناي آن عامل و گرايش به سمت استفاده از تکنولوژي را توضيح مي دهد .در مجموع همانند با SCT ،TAMاثرات خود اثري ونتيجه مورد انتظار در گرايش به سمت استفاده از تکنولوژي را توضيح مي دهد TAMعوامل خود اثري ونتيجه مورد انتظاررادر صورت استفاده از تکنولوژي و عدم استفاده از تکنولوژي توضيح مي دهد در TAMساير عوامل ديگر مرتبط با پذيرش تکنولوژي را متغييرهاي خارجي مي نامند .
به صورت خلاصه،پذيرش تکنولوژي با چهار عامل اصلي متبط هستند،احساس راحتي در استفاده از تکنولوژي ،احساس مفيد بودن تکنولوژي ،گرايش به سمت استفاده از نکنولوژي و دفعات استفاده از تکنولوژي .براي مثال ،اگر افراد احساس کنند که تکنولوؤي کاربردي آسان داشته ودر حوزه آنها مفيد است ،اين عوامل باعث مي شود که يک گرايش مثبت به سمت استفاده از تکنولوژي ايجاد گردد.گرايش مثبت به سمت استفاده از تکنولوژي داراي يک رابطه مثبت با گرايش رفتاري به سمت استفاده از تکنولوژي است .با توجه به اين مطالب چهار عاملTAM ،که در شکل يک نشان داده شده است ،به عنوان عوامل اصلي در پذيرش تکنولوژي در اين مطالعه در نظر گرفته شده است . (شکل 1)
بنابراين متغييرهاي خارجي زيادي در اين مدل مورد بررسي قرار گرفته است و تعدادي کمي از مطالعات بيش از40%انحراف در استفاده از تکنولوژي دا توضيح دادهاند . در مجموع لگريش واينگهام وکلريتي گفته اند که TAMيک مدل مفيد است اما بايستي با يک مدل گسترده تر که شامل متغييرهاي مرتبط با انسان و فر آيند هاي تغييراجتماع است ادغام شده وبه يک مدل نو آوري شده تبديل گردد."مطابق با اين ادعا ،سوال اصلي اين مطالعه اين بوده است که"چه عواملي بطور مستقيم ويا غير مستقيم تصميم گيري را تحت تاثير قرار مي دهند؟اين مقاله حدس مي زند که ايدئولوژيآموزش مي تواند به طور مستقيم يا غير مستقيم بر تصميمات يک فرد اثر بگذارد هر چند هر فردي داراي يک سيستم اعتقادي خاص خود است.

براي شما دوست عزيز پيشنهاد داده مي شود تا اين تحقيق را از وبسايت يکتا فايل دانلود فرماييد در صورت داشتن هر گونه پيشنهاد مي توانيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد
برای دانلود تحقيق آماده درباره ارتباط بين ايدئولوژي آموزش و پرورش و پذيرش تکنولوژي در معلمان قبل از خدمت بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : کيقباد ونه - 1398/6/28 (1:34)
سلام ممنون دانلود کردم
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام بزرگواريد
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید