بررسي اثر رفتار شهروندي سازماني

بررسي-اثر-رفتار-شهروندي-سازماني
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
دانلود پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A ) بررسي اثر رفتار شهروندي قابل ویراش

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=595

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A ) بررسي اثر رفتار شهروندي سازماني قابل ويرايش


عنوان: بررسي اثر رفتار شهروندي سازماني بر رضايت مشتريان بانک سينا شعب

گرايش: مالي
فرمت: word (قابل ويرايش)
زبان : فارسي
بخشي از فهرست مطالب اين پروژه :

عنوان
فصل اول كليات تحقيق
1-1- مقدمه
1-2- بيان مساله
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق
1-4- اهداف تحقيق
1-5- مدل تحقيق
1-6- فرضيه هاي تحقيق
1-7- روش تحقيق
1-8- جامعه آماري
1-9- نمونه آمار
1-10- ابزار گردآوري اطلاعات
1-11- قلمرو تحقيق
1-12- تعاريف عملياتي متغيرها و واژه هاي کليدي

فصل دوم: ادبيات تحقيق

بخش اول :‌ مباني نظري تحقيق
2-1- رفتارشهروندي سازمان
2-2- مفاهيم رفتارشهروندي سازماني
2-2-1- ابعاد رفتار شهروندي
2-2-2- ويژگي هاي کليدي رفتارشهروندي
2-2-3- عوامل تاثيرگذار بر رفتارشهروندي سازماني
2-2-4- مفاهيم مرتبط با رفتارشهروندي سازماني
2-3- رابطه ميان متغيرهاي تحقيق
2-3-1- رابطه عدالت سازماني و رفتارشهروندي سازماني
2-3-2- رفتارشهروندي سازماني و رضايت کارکنان
2-3-3- ادراک مشتري از کيفيت خدمات
2-3-4- رضايت مشتري
2-3-5- وفاداري مشتري
2-3-6- دلايل رفتاري براي اطمينان از ارتباط ميان ادراک مشتريان و رفتارشهروندي سازماني
2-3-7- روش هاي اندازه گيري رضايت مشتري
2-3-8- مدل هاي اندازه گيري رضايت مشتري
2-3-8-1- مدل کانو
2-3-8-2- مدل فورنل
2-3-8-3- مدل اسکمپر
2-3-8-4- مدل
2-3-9- شاخص هاي رضايت مشتري
2-3-9-1- شاخص ملي رضايت مشتريACSI 57
2-3-9-2- مدل شاخص ملي رضايت مشتري ECSI 58
2-3-9-3- معرفي مدل شاخص ملي رضايت مشتري سوئيس
2-3-9-4- معرفي مدل شاخص ملي رضايت مشتري مالزي
2-3-9-5- مقايسه مدل ها
2-4- بخش دوم: پيشينه
2-4-1-پيشينه داخلي
2-4-2- پيشينه خارجي

فصل سوم : روش شناسي تحقيق

3-1 - روش تحقيق
3-2- جامعه آماري
3-3 – حجم نمونه و روش اندازه گيري
3-4- ابزار جمع آوري اطلاعات
3-5- اعتبار يا روايي تحقيق
3-6- پايايي/ قابليت اطمينان
3-7- بررسي اعتبارپرسشنامه
3-8-روش تجزيه و تحليل داده ها

فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات

4-1- آمار توصيفي
بخش اول : پرسشنامه رضايت مشتري
4-1-1- تفکيک نمونه برحسب متغير
4-1-2- تفکيک نم.نه بر حسب متغير وضعيت تاهل
4-1-3 – تفکيک نمونه بر حسب متغير سن
4-1-4- تفکيک نمونه بر حسب متغيرميزان تحصيلات
4-1-5- تفکيک نمونه بر حسب متغير رضايت مشتري
بخش دوم: پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني
4-1-6- تفکيک نمونه بر حسب متغير جنسيت
4-1-7- تفکيک نمونه بر حسب متغير ميزان تحصيلات
4-1-8- تفکيک نمونه برحسب متغير سابقه خدمت
4-1-9- تفکيک نمونه برحسب متغير رفتار شهروندي
4-1-10- بررسي ميانگين کل متغيرها
4-2- آمار استنباطي
4-2-1- بررسي نرمال بودن داده ها

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها

5-1- نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق و تفسير آنها
5-2- پيشنهاد هاي تحقيق
5-2-1- پيشنهادهايي جهت تحقيق هاي آتي
5-2-2- محدوديت هاي پوهش
فهرست منابع
پيوست ها
پيوست شماره 1
پيوست شماره 2

فهرست جداول

عنوان
جدول 2-1 : نوآوري در مدل اسکمپر
جدول 2-2 : عناوين شاخص هاي ملي رضايت مشتري درکشورها
جدول 2-3 : شاخص هاي مدل ACSI 60
جدول 2-4 : شاخص ها و عوامل مدل
جدول 2-5 : مقايسه مدل هاي مختلف رضايت مشتري
جدول 2-6 : مقايسه شاخص رضايت مشتري کشورهاي مختلف
جدول 3-1 : نمونه متناسب با حجم مشتريان شعب و مناطق
جدول 4-1 : بررسي توزيع فراواني متغير جنسيت
جدول 4-2 : بررسي توزيع فراواني متغير وضعيت تاهل
جدول 4-3 : بررسي توزيع فراواني متغيرسن
جدول 4-4 : بررسي توزيع فراواني متغير ميزان تحصيلات
جدول 4-5 : توزيع سوالات متغير رضايت مشتري
جدول 4-6 : تفکيک نمونه بر حسب متغيرجنسيت
جدول 4-7 : بررسي توزيع فراواني متغير ميزان تحصيلات
جدول 4-8 : بررسي توزيع فراواني متغير سابقه خدمت
جدول 4-9 : توزيع سوالات متغير رفتار شهروندي
جدول 4-10 : آماره توصيفي مربوط به متغيرها
جدول 4-11 : بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها
جدول 4-12 : خلاصه نتايج توصيفي مدل رگرسيوني
جدول 4-13 : تحليل رگرسيوني و ضرايب رگرسيون
جدول 4-14 : خلاصه نتايج توصيفي مدل رگرسيوني
جدول 4-15 : تحليل رگرسيوني و ضرايب رگرسيون
جدول 4-16 : خلاصه نتايج توصيفي مدل رگرسيوني
جدول 4-17 : تحليل رگرسيوني و ضرايب رگرسيون
جدول 4-18 : خلاصه نتايج توصيفي مدل رگرسيوني
جدول 4-19 : تحليل رگرسيوني و ضرايب رگرسيون
جدول 4-20 : آزمون فريدمن
جدول 4-21 : رتبه بندي ابعاد
جدول 4-22 : خلاصه نتايج توصيفي مدل رگرسيوني
جدول 4-23 : تحليل رگرسيوني و ضرايب رگرسيون
جدول 4-24 : آزمون فريدمن 112
جدول 4-25 : رتبه بندي ابعاد
جدول 4-26 : نتايج فرضيه هاي پژوهش

فهرست نمودارها

عنوان
نمودار 4-1 : بررسي درصد متغير جنسيت
نمودار 4-2 : بررسي درصد متغير وضعيت تاهل
نمودار 4-3 : بررسي درصد متغير سن
نمودار 4-4 : بررسي درصد متغير ميزان تحصيلات
نمودار 4-5 : بررسي درصد متغير جنسيت
نمودار 4-6 : بررسي درصد متغير ميزان تحصيلات
نمودار 4-7 : بررسي درصد متغير سابقه خدمت
نمودار 4-8 : بررسي ميانگين
فهرست اشکال
عنوان
شکل 1-1 : مدل مفهومي تحقيق
شکل 2-1 : مدل رفتار شهروندي سازماني پادساکف
شکل 2-2 : حيطه هاي رفتارشهروندي سازماني
شکل 2-3 : مدل مفهومي رفتارشهروندي سازماني
شکل 2-4 : مدل مفهومي عدالت سازماني
شکل 2-5 : مدل مفهومي عدالت سازماني نيهوف و مورمن
شکل 2-6 : مدل مفهومي ارگان
شکل 2-7 : چرخه خدمت مطلوب
شکل 2-8 : روش هاي اندازه گيري رضايت مشتري
شکل 2-9 : مدل رضايت مشتري کانو
شکل 2-10 : ساختارکلان مدل شاخص رضايت مشتري درکشور سوئد
شکل 2-11 : مدل رضايت مشتري ACSI
شکل 2-12 : مدل شاخص رضايت مشتري در اروپا
شکل 2-13 : بخشي از مدل شاخص رضايت مشتري در سوئيس
برای دریافت ( بررسي اثر رفتار شهروندي سازماني ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : منيژه شهپر - 1398/3/11 (8:33)
خسته نباشيد فايل رو دانلود کردم عالي عالي عالي
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام تشکر از لطف شما
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید