يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

بررسي اثر رفتار شهروندي سازماني

بررسي-اثر-رفتار-شهروندي-سازماني
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
دانلود پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A ) بررسي اثر رفتار شهروندي قابل ویراش

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=595

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A ) بررسي اثر رفتار شهروندي سازماني قابل ويرايش


عنوان: بررسي اثر رفتار شهروندي سازماني بر رضايت مشتريان بانک سينا شعب

گرايش: مالي
فرمت: word (قابل ويرايش)
زبان : فارسي
بخشي از فهرست مطالب اين پروژه :

عنوان
فصل اول كليات تحقيق
1-1- مقدمه
1-2- بيان مساله
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق
1-4- اهداف تحقيق
1-5- مدل تحقيق
1-6- فرضيه هاي تحقيق
1-7- روش تحقيق
1-8- جامعه آماري
1-9- نمونه آمار
1-10- ابزار گردآوري اطلاعات
1-11- قلمرو تحقيق
1-12- تعاريف عملياتي متغيرها و واژه هاي کليدي

فصل دوم: ادبيات تحقيق

بخش اول :‌ مباني نظري تحقيق
2-1- رفتارشهروندي سازمان
2-2- مفاهيم رفتارشهروندي سازماني
2-2-1- ابعاد رفتار شهروندي
2-2-2- ويژگي هاي کليدي رفتارشهروندي
2-2-3- عوامل تاثيرگذار بر رفتارشهروندي سازماني
2-2-4- مفاهيم مرتبط با رفتارشهروندي سازماني
2-3- رابطه ميان متغيرهاي تحقيق
2-3-1- رابطه عدالت سازماني و رفتارشهروندي سازماني
2-3-2- رفتارشهروندي سازماني و رضايت کارکنان
2-3-3- ادراک مشتري از کيفيت خدمات
2-3-4- رضايت مشتري
2-3-5- وفاداري مشتري
2-3-6- دلايل رفتاري براي اطمينان از ارتباط ميان ادراک مشتريان و رفتارشهروندي سازماني
2-3-7- روش هاي اندازه گيري رضايت مشتري
2-3-8- مدل هاي اندازه گيري رضايت مشتري
2-3-8-1- مدل کانو
2-3-8-2- مدل فورنل
2-3-8-3- مدل اسکمپر
2-3-8-4- مدل
2-3-9- شاخص هاي رضايت مشتري
2-3-9-1- شاخص ملي رضايت مشتريACSI 57
2-3-9-2- مدل شاخص ملي رضايت مشتري ECSI 58
2-3-9-3- معرفي مدل شاخص ملي رضايت مشتري سوئيس
2-3-9-4- معرفي مدل شاخص ملي رضايت مشتري مالزي
2-3-9-5- مقايسه مدل ها
2-4- بخش دوم: پيشينه
2-4-1-پيشينه داخلي
2-4-2- پيشينه خارجي

فصل سوم : روش شناسي تحقيق

3-1 - روش تحقيق
3-2- جامعه آماري
3-3 – حجم نمونه و روش اندازه گيري
3-4- ابزار جمع آوري اطلاعات
3-5- اعتبار يا روايي تحقيق
3-6- پايايي/ قابليت اطمينان
3-7- بررسي اعتبارپرسشنامه
3-8-روش تجزيه و تحليل داده ها

فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات

4-1- آمار توصيفي
بخش اول : پرسشنامه رضايت مشتري
4-1-1- تفکيک نمونه برحسب متغير
4-1-2- تفکيک نم.نه بر حسب متغير وضعيت تاهل
4-1-3 – تفکيک نمونه بر حسب متغير سن
4-1-4- تفکيک نمونه بر حسب متغيرميزان تحصيلات
4-1-5- تفکيک نمونه بر حسب متغير رضايت مشتري
بخش دوم: پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني
4-1-6- تفکيک نمونه بر حسب متغير جنسيت
4-1-7- تفکيک نمونه بر حسب متغير ميزان تحصيلات
4-1-8- تفکيک نمونه برحسب متغير سابقه خدمت
4-1-9- تفکيک نمونه برحسب متغير رفتار شهروندي
4-1-10- بررسي ميانگين کل متغيرها
4-2- آمار استنباطي
4-2-1- بررسي نرمال بودن داده ها

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها

5-1- نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق و تفسير آنها
5-2- پيشنهاد هاي تحقيق
5-2-1- پيشنهادهايي جهت تحقيق هاي آتي
5-2-2- محدوديت هاي پوهش
فهرست منابع
پيوست ها
پيوست شماره 1
پيوست شماره 2

فهرست جداول

عنوان
جدول 2-1 : نوآوري در مدل اسکمپر
جدول 2-2 : عناوين شاخص هاي ملي رضايت مشتري درکشورها
جدول 2-3 : شاخص هاي مدل ACSI 60
جدول 2-4 : شاخص ها و عوامل مدل
جدول 2-5 : مقايسه مدل هاي مختلف رضايت مشتري
جدول 2-6 : مقايسه شاخص رضايت مشتري کشورهاي مختلف
جدول 3-1 : نمونه متناسب با حجم مشتريان شعب و مناطق
جدول 4-1 : بررسي توزيع فراواني متغير جنسيت
جدول 4-2 : بررسي توزيع فراواني متغير وضعيت تاهل
جدول 4-3 : بررسي توزيع فراواني متغيرسن
جدول 4-4 : بررسي توزيع فراواني متغير ميزان تحصيلات
جدول 4-5 : توزيع سوالات متغير رضايت مشتري
جدول 4-6 : تفکيک نمونه بر حسب متغيرجنسيت
جدول 4-7 : بررسي توزيع فراواني متغير ميزان تحصيلات
جدول 4-8 : بررسي توزيع فراواني متغير سابقه خدمت
جدول 4-9 : توزيع سوالات متغير رفتار شهروندي
جدول 4-10 : آماره توصيفي مربوط به متغيرها
جدول 4-11 : بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها
جدول 4-12 : خلاصه نتايج توصيفي مدل رگرسيوني
جدول 4-13 : تحليل رگرسيوني و ضرايب رگرسيون
جدول 4-14 : خلاصه نتايج توصيفي مدل رگرسيوني
جدول 4-15 : تحليل رگرسيوني و ضرايب رگرسيون
جدول 4-16 : خلاصه نتايج توصيفي مدل رگرسيوني
جدول 4-17 : تحليل رگرسيوني و ضرايب رگرسيون
جدول 4-18 : خلاصه نتايج توصيفي مدل رگرسيوني
جدول 4-19 : تحليل رگرسيوني و ضرايب رگرسيون
جدول 4-20 : آزمون فريدمن
جدول 4-21 : رتبه بندي ابعاد
جدول 4-22 : خلاصه نتايج توصيفي مدل رگرسيوني
جدول 4-23 : تحليل رگرسيوني و ضرايب رگرسيون
جدول 4-24 : آزمون فريدمن 112
جدول 4-25 : رتبه بندي ابعاد
جدول 4-26 : نتايج فرضيه هاي پژوهش

فهرست نمودارها

عنوان
نمودار 4-1 : بررسي درصد متغير جنسيت
نمودار 4-2 : بررسي درصد متغير وضعيت تاهل
نمودار 4-3 : بررسي درصد متغير سن
نمودار 4-4 : بررسي درصد متغير ميزان تحصيلات
نمودار 4-5 : بررسي درصد متغير جنسيت
نمودار 4-6 : بررسي درصد متغير ميزان تحصيلات
نمودار 4-7 : بررسي درصد متغير سابقه خدمت
نمودار 4-8 : بررسي ميانگين
فهرست اشکال
عنوان
شکل 1-1 : مدل مفهومي تحقيق
شکل 2-1 : مدل رفتار شهروندي سازماني پادساکف
شکل 2-2 : حيطه هاي رفتارشهروندي سازماني
شکل 2-3 : مدل مفهومي رفتارشهروندي سازماني
شکل 2-4 : مدل مفهومي عدالت سازماني
شکل 2-5 : مدل مفهومي عدالت سازماني نيهوف و مورمن
شکل 2-6 : مدل مفهومي ارگان
شکل 2-7 : چرخه خدمت مطلوب
شکل 2-8 : روش هاي اندازه گيري رضايت مشتري
شکل 2-9 : مدل رضايت مشتري کانو
شکل 2-10 : ساختارکلان مدل شاخص رضايت مشتري درکشور سوئد
شکل 2-11 : مدل رضايت مشتري ACSI
شکل 2-12 : مدل شاخص رضايت مشتري در اروپا
شکل 2-13 : بخشي از مدل شاخص رضايت مشتري در سوئيس
برای دانلود بررسي اثر رفتار شهروندي سازماني بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید