تحقيق آماده بررسي قطع شدگي فاز موتورها و حفاظت آنها

تحقيق-آماده-بررسي-قطع-شدگي-فاز-موتورها-و-حفاظت-آنها
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
دوستان براي شما يک تحقيق آماده تهيه ساختيم که در مورد بررسي قطع شدگي فاز در موتورهاي و نحوه حفاظت آنها مي باشد مي توانيد به عنوان تحقيق پژوهشي ارايه دهيد

📥 دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=3783

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقيق آماده در مورد بررسي قطع شدگي فاز موتورها و حفاظت آنها در قالب فايل ورد با قابليت ويراش

دوستان براي شما يک تحقيق آماده تهيه ساختيم که در مورد بررسي قطع شدگي فاز موتورها و حفاظت آنها مي باشد مي توانيد به عنوان تحقيق پژوهشي ارايه دهيد

توضيحات در مورد فايل بررسي قطع شدگي فاز موتورها و حفاظت آنها به شرح زير مي باشد

عنوان : بررسي قطع شدگي فاز موتورها و حفاظت آنها
فرمت فايل : ورد doc ) Word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحات : 54

متن کوتاه انتخاب شده از داخل تحقيق بررسي قطع شدگي فاز در موتورهاي و نحوه حفاظت آنها به صورت زير است

مقدمه :
در صورت قطعي فاز در مدار تغذيه موتورهاي سه فاز يا در اتصالات سيم پيچي استاتور موجب نامتعادلي جريان خط و ايجاد مولفه  منفي جيان در سيم پيچي موتور مي گردد که بدترين نوع اين حالت از نظر نامتعادلي نامتعادل شدن ولتاژ تغذيه موتور مي باشد که منجر به ايجاد مولفه منفي جريان و در نتيجه بالا رفتن جريان در سيم پيچي موتور و توليدات حرارت در سطح روتور مي گردد که در صورت ازدياد اين جريان از ميزان مجاز آن منجر به صدمه ديدن روتور مي گردد لذا در موتورهاي با قدرت زياد که از نظر اقتصادي نيز حائز اهميت مي باشد مي بايست حتي المقدرو در هنگام وقوع قطعي فاز در موتور آنرا از مدار خارج  تا  از صدمات احتمالي بعدي که ناشي از افزايش حرارت در اثر عبور جريان نامتعادل مي باشد جلوگيري  نمود لذا  اين فصل در ابتدا سعي نموده است قطعي  فاز در موتورها را هم از نظر قطعي فاز در  منبع تغذيه و هم در سيم پيچي (فاز) موتورها مورد بررسي قرار دهد و سپس با ارائه نحوه حفاظتهاي مختلف مناسبترين رله جهت تشخيص (Phase fauure  ) قطعي فاز را با توجه به شرايط فني واقتصادي معرفي نمايد .
هنگاميکه قطعي فازي در موتورهاي اندوکسيوني ياسنکرون در منعب تغذيه با سيم پيچي موتور اتفاق مي يافتد يک جريان شامل مولفه منفي در ماشين جاري خواهد شد که اين جريان مولفه منفي در داخل ماشين ميداني ايجاد خواهد نمود که در جهت عکس چرخش ماشين عمل نموه و يک جريان زياد فوکو در سطح روتور بوجود مي آورد اين جريان مولفه منفي موجب دوبرابر شدن فرکاس جريان روتور مي گردد و در اثر جاري شدن جريان در سطح روتور و لبه هاي غير مغناطيسي آن بعلت افت RI2 به سرعت باعث افزايش حرارت در ماشين مي شود و اگر درجه حرارت از ميزان حد مجاز ماشين فراتر رود و يا بيش از حد مجاز جريان مولفه منفي جاري شود هسته آهن روترو ذوب خواهد شد و به ساختمان آن خسارت وارد مي شود ساده ترين قطعي فاز در موتور ها قطع يکي از فيوزهاي موتور در اثر جريان ضربه اي ناشي از راه اندازي ممکن است باشد که موجب نامتعادلي ولتاژ خواهد شد و در اين نامتعادلي ولتاژ هيچگونه ارتباطي بين مولفه مثبت جريان و مولفه منفي جريان نمي توان بين نمود و در اصل بستگي به ميزان نامتعادل بودن ولتاژ همچنين نسبت مولفه هاي منفي به مولفه هاي مثبت ولتاژ در  ماشين دارد اين نسبت مي تواند از مدار معادل موتورهاي اندوکسيوني بدست آيد که در شکل زير مدار متعادل مولفه مثبت و منفي در يک موتور اندوکسيوني سه فاز را هنگاميکه موتور دو فاز شده است را نشان مي دهد .
لازم به يادآويست که ميزان مولفه  منفي جريان بستگي به ميزان نامتعادلي ولتاژ با نسبت مولفه منفي امپدانس به مولفه مثبت امپدانس دارد که جهت ميزان مولفه مثبت امپدانس ماشينها در لغزشهاي مختلف و درحالت ايستاده و همچنين مولفه منفي امپدانس در لغزشهاي مختلف و حتي درحالت سرعت نامي هنگاميکه لغزش کم باشد مي توان از فرمولهاي ذيل تعيين نمود :
مولفه مثبت امپدانس در لغزشهاي مختلف :

مولفه مثبت امپدانس در حالت
توقف (S= 1)
مولفه  منفي امپدانس در لغزشهاي مختلف :
مولفه  منفي امپدانس در سرعت نامي هنگاميکه لغزش کوچک مي باشد .
از آنجائيکه در موتورهاي اندوکسيوني ميزان مقاومت تقريبا در مقابل راکتاس کوچک مي باشد . منفي امپدانس در سرعت نامي تقريبا برابر مولفه مثبت امپدانس در حالت ايستاده مي باشد Z 20 = Z10  و نسبت مولفه مثبت به مولفه منفي امپدانس ماشين در حالت سرعت  نامي مي تواند تقريبا برابر جريان راه اندازي به جريان نامي باشد :
به عنوان مثال در ماشينهايي که جريان راه اندازي آنها تقريبا 6 برابر جريان نامي روتور مي باشد در 5% مولفه منفي ولتاژ تغذيه تقريبا به اندازه ( 6) به ميزان 30% مولفه منفي جريان خواهيم داشت بنابراين جريان منفي در روتور ايجاد مي کند که فرکانس موثر آن تقريبا دو برابر فرکانس نامي خواهد شد (100H Z )
از آنجاييکه نسبت مقاومت AC روتور در فرکانس    به مولفه dc آن تحت گردش نامي معمولا بين 3 تا 6 برابر خواهد بود بنابراين مولفه منفي جريان بيشتري از مولفه مثبت ايجاد مي نمايد اين نابرابري حرارت در طراحي رله ها مي بايست به حساب آيد که در آن جهت حفاظت مطمئني را در مقابل نامتعادي داشته باشيم که از فرمول زير بدست مي آيد:

I1  : مولفه مثبت جريان تغذيه
I2 : مولفه منفي جريان تغذيه
Ieq : جريان عملکرد
ضريب 6 در فرمول فوق براي جريان I2 به علت انتخاب ستينک مناسب براي رله مي باشد که  براي تماس موتور هاي مي توان در نظر گرفت .
قطعي فاز در موتورهاي اندوکسيوني :
مولفه منفي امپدان در موتورهاي اندوکسيوني متاثر از ميزان مولفه مثبت جريان در هنگام قطيع فاز مي باشند بنابراين در هنگام وقوع خطا مولفه مثبت جريان کاهش يافته و در نتيجه موجب پايين آمدن گشتاور قدرت خروجي خواهد شد و همچنين لغزش افزايش ناچيزي مي بايد در نتيجه ضريب   کاهش و مولفه مثبت جريان افزايش مي يابد و اين تا جايي ادامه دارد که موتور بتوان گشتاور مورد نياز بار را تامين نمايد در چنين حالتي ممکن است لغزش 50% تغيير نموده و در حاليکه سرعت 0.5 %  تغيير يافته باشد براي تمام لغزشهاي محدود بين 0 تا 1 مولفه منفي امپدانس بر اساس فاکتور   تغييرات ناچيزي مي يابد يک روش قابل تخمين منظور نمودن قطعي فاز در هنگام وقوع خطا و قبل از وقوع خطا مي باشد که در آنصورت ماکزيمم خطا ي جريان حدودا 10% بار کامل مي باشد جهت بررسي دقيقتر لازمست قطعي فاز در تغذيه ورودي موتوري با اتصال مثلث را مورد بررسي قرار دهيم هنگام وقوع قطعي فاز در فاز c منبع تغذيه درصد افزايش جريان سيم پيچي سالم A افزايش و ميزان آن بيشتر از افزايش جريان در خط مي باشد و در نتيجه رله ازدياد جريان O/C  مطابق دياگرام ذيل قادر به تشيص تکفازه شدن موتور نمي باشد لذا حفاظت مطمئني را ارائه نخواهد داد وضعيت جريان خط و فاز براي اتصال موتورهاي بصورت مثلث و هنگاميکه قطعي فاز در منبع تغذيه يا در سيم پيجي  فاز رخ دهد بصورت ذيل مي باشد .
چنانچه ملاحظه مي شود جريان در فازها نامتعادل شده و يا نامتعادل شدن جريان در خطوط سه فاز زاويه فازها بعلت اين قطعي به اندازه 60 درجه جابجا مي شوند و موجب افزايش جريان  فازهاي سالم به ميزان 50% مي گردد در اين حالت رله جريان زايد تکفازه مي تواند جريان در دو خط سيم پيچي استاتور را حفاظت نمايد و همچنين رله جريان زياد در خط سوم حفاظت کمکي را بعهده داشته باشد .
لازم به يادآوريست مولفه منفي جريان نمي تواند سهمي در گشتاور داشته باشد و در حقيقت يک گشتاور منفي را بوجود خوهد آورد ميزان اين گشتاور مولفه منفي جريان حدوداد کمتر از 0.5 گشتاور با ر مي باشد هنگاميکه يک ولتاژ نامعادلي در حدود 10% وجود داشته باشد ) اثرات مولفه منفي بيشتر در افزايش تلفات موتور نقش دارد (تلفات مس ) بنابراين منجر به کاهش قدرت خروجي موتور مي گردد که از ايجاد اين حرارت در سيم پيچي بعلت مسائل اشاره شده در فوق دقيقا مي بايست خود داري نمود .

و ... براي مطالعه کامل فايل بررسي قطع شدگي فاز در موتورهاي و نحوه حفاظت آنها را دانلود فرماييد

عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن هر گونه سوال يا پيشنهاد در مورد بررسي قطع شدگي فاز در موتورهاي و نحوه حفاظت آنها داشتيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد

برای دریافت ( تحقيق آماده بررسي قطع شدگي فاز موتورها و حفاظت آنها ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید