بررسي موانع بکارگيري اطلاعات حسابداري کافي بر تصميم گيري از ديدگاه مديران بانک تجارت استان چهارمحال و بختياري

بررسي-موانع-بکارگيري-اطلاعات-حسابداري-کافي-بر-تصميم-گيري-از-ديدگاه-مديران-بانک-تجارت-استان-چهارمحال-و-بختياري
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
دوستان براي شما يک پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته حسابداري آماده تهيه ساختيم که در مورد بررسي موانع بکارگيري اطلاعات حسابداري کافي بر تصميم گيري از ديدگاه مديران بانک تجارت استان چهارمحال و بختياري مي باشد

📥 دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=9491

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود پايان نامه آماده در مورد بررسي موانع بکارگيري اطلاعات حسابداري کافي بر تصميم گيري از ديدگاه مديران بانک تجارت استان چهارمحال و بختياري در قالب فايل ورد با قابليت ويراش


دوستان براي شما يک پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته حسابداري آماده تهيه ساختيم که در مورد بررسي موانع بکارگيري اطلاعات حسابداري کافي بر تصميم گيري از ديدگاه مديران بانک تجارت استان چهارمحال و بختياري مي باشد

توضيحات در مورد فايل بررسي موانع بکارگيري اطلاعات حسابداري کافي بر تصميم گيري از ديدگاه مديران بانک تجارت استان چهارمحال و بختياري به شرح زير مي باشد


عنوان : بررسي موانع بکارگيري اطلاعات حسابداري کافي بر تصميم گيري از ديدگاه مديران بانک تجارت استان چهارمحال و بختياري
فرمت فايل : ورد doc ) Word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد خريد : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحات : 130

متن کوتاه انتخاب شده از داخل پايان نامه به صورت زير است


چکيده


در اين تحقيق درصد بررسي موانع بکارگيري اطلاعات حسابداري کافي بر تصميم گيري از ديدگاه مديران بانک تجارت بوده ايم. جامعه آماري تحقيق مشتمل بر رئيس، معاون و رؤساي دواير اعتبارات و صندوق کليه شعب بانک تجارت استان چهارمحال و بختياري بوده است. با توجه به معدود بودن تعداد جامعه آماري، اطلاعات کل جامعه آماري مورد بررسي قرار گرفته است. پس از توصيف جامعه آماري و متغيرهاي تحقيق و روايي و پايايي پرسش نامه، به بررسي تأثيرگذاري هر يک از متغيرها بر عدم بکارگيري اطلاعات حسابداري بر تصميم گيري پرداخته شد. نتايج تحقيق نشان داده است که عوامل مورد نظر (عوامل فني، عوامل فرهنگي و عوامل رفتاري) در عدم استفاده از اطلاعات حسابداري کافي بر تصميم گيري مؤثر بوده و فرآيند تحليل سلسله مراتب فازي به منظور رتبه بندي و تعيين ضريب اهميت موانع حاکي از آن بوده است که عوامل فني با وزن 44/0 در اولويت اول، عوامل فرهنگي با وزن 3/0 در اولويت دوم و عوامل رفتاري با وزن 26/0 در اولويت سوم تأثيرگذاري قرار داشته اند. شاخص هاي هر يک از عوامل نيز از طريق فرآيند FAHP اولويت بندي و ضريب اهميت آن ها مشخص گرديد. در تحليل هم خواني نظرات بر اساس متغيرهاي دموگرافيک به روش توصيفي، مشخص گرديد مديران بانک تجارت با سمت هاي مختلف مديريتي و سطح تحصيلات متفاوت در خصوص ميزان تأثيرگذاري هر سه عامل به عنوان موانع بکارگيري اطلاعات حسابداري کافي بر تصميم گيري، نظرات مشابهي داشته اند.

واژگان کليدي
تصميم گيري مديران، موانع فني، موانع فرهنگي، موانع رفتاري.

فصل اول
کليات تحقيق

1 ـ 1 مقدمه
سيستم اطلاعات مديريت معمولاً ارقام و اطلاعات را براي قسمت هاي مختلف سازمان پردازش مي کند و قاعدتاً بايد بتواند به شکلي اصولي با اين قسمت ها ارتباط برقرار کند . به منظور اجراي اثربخش مأموريت و همچنين حفظ استقلال سازماني خود ، سيستم اطلاعات مديريت بايد به خوبي سازماندهي و اداره شود و از پشتيباني و تفويض اختيار توسط مديريت سطح بالاي سازمان برخوردار باشد (شباهنگ ، 1390). از طرف ديگر سازمان ها همزمان با ورود و خروج مديران و کارکنان تغيير مي کنند . علاوه بر اين، اولويت ها و سيستم هاي ارزشي محيط نيز در حال تغيير است و ناگزير سازمان ها بايد خود را با محيط در حال تغيير مطابقت دهند. دو نيروي اصلي مؤثر بر سازمان هاي امروزين عبارتند از تغييرات تکنولوژي و رقابت هاي جهاني. سازمان هايي که نتوانند خود را با اين دو نيرو تطبيق دهند ، در بلندمدت قادر به ادامه ي حيات نخواهند بود. چنين سازمان هايي براي تهيه اطلاعات مورد نياز ، بر سيستم حسابداري مديريت خود اتکاء مي کنند. فرآيند حسابداري مديريت نيز با ويژگي هاي سازمان که پيوسته در حال تغيير است مرتبط مي باشد. درک مفاهيم حسابداري مديريت مستلزم شناخت سازمان و نيروهاي مؤثر بر آن است.
مديران واحدهاي انتفاعي در تصميم گيري ها ، عملاً بر اطلاعات حسابداري مديريت اتکاء مي کنند. بنابراين درک ارتباط فرآيند تصميم گيري با اطلاعات حسابداري مديريت حائز اهميت بسيار است. اطلاعات ابزار تصميم گيري هاي مديريت است و ميزان صحت و دقت تصميمات مديريت نيز بستگي به ميزان صحت و سقم اطلاعاتي دارد که در زمان تصميم گيري در اختيار وي قرار دارد. دستيابي به اين اطلاعات، نيازمند يک سيستم اطلاعاتي است. در تعاريف حسابداري، تاکيد اصلي روي تهيه اطلاعات مفيد و مربوط براي استفاده کنندگان است. ليکن در بحث سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري، بايد همواره تأمين نيازهاي اطلاعاتي آن قشر از استفاده کنندگان که بيشترين، متنوع ترين و مداوم ترين استفاده از اين اطلاعات جهت تصميم گيري را دارند، مدنظر قرار گيرد و بديهي است که در هر سازماني اولين و اصلي ترين استفاده کنندگان که همواره در جريان تصميم گيري هاي لحظه اي و روزمره سازمان قرار دارند، مديران هستند و اگر سيستم‌هاي اطلاعاتي موجود در سازمان قادر باشند نيازهاي اطلاعاتي مديران را برآورد نمايند، نيازهاي اطلاعاتي ساير مراجع تصميم گيري نظير مجامع عمومي، دولت، اعتباردهندگان و غيره نيز خارج از مجموعه فوق نخواهد بود (سجادي، 1385).
به رغم مشکلات موجود در مطالعه ي فرآيند تصميم گيري افراد، دلايل بسياري بر لزوم انجام اين مطالعه در زمينه ي کاربرد اطلاعات حسابداري توسط استفاده کنندگان از آن وجود دارد که احتمالا شامل بهبود بخشيدن به کيفيت تصميم هاي سرمايه گذاري و کاهش هزينه ي پردازش اطلاعات توسط افراد و سرمايه گذاران مي شود. به عبارت ديگر، شايد با مطالعه فرايند تصميم گيري افراد، بتوان کيفيت اطلاعاتي را که در اختيار آن ها و يا به طور کلي بازار سرمايه قرار مي گيرد بهبود بخشيد. به هر صورت دستيابي به اين هدف ها مي تواند نحوه ي تخصيص منابع اقتصادي را بهبود بخشد و بنابراين در بالا بردن سطح رفاه جامعه و افراد نيز مؤثر باشد.
براي دستيابي به اهداف ذکر شده ، در اين فصل به بيان مسأله ي تحقيق و اين که در اين تحقيق به دنبال بررسي چه مواردي بوده ايم، پرداخته شده است. همچنين ضرورت بررسي موانع بکارگيري اطلاعات حسابداري کافي در تصميم گيري از سوي مديران، اهداف و سؤالات تحقيق نيز تدوين گرديده است.

1 ـ 2 بيان موضوع تحقيق
يكي از مهمترين عوامل رشد و بقاي واحدهاي اقتصادي داشتن مديران لايق و كارآمد مي‌باشد كه بايد با استفاده بهينه از منابع، حداكثر كارايي را ايجاد نمايند. مديراني كه براي حصول به اين هدف بتوانند برنامه‌ريزي‌هاي دقيق داشته باشند و از طريق كنترل منابع و ارزيابي عملكرد، هنگام برخورد با وقايع پيش‌بيني نشده، بهترين تصميم را اتخاذ نمايند. در اين راستا مهمترين ابزار ياري دهنده آن ها اطلاعات مي‌باشد كه به طور حتم بخش اعظم اين اطلاعات را حسابداري تهيه و در اختيار مديريت قرار مي‌دهد. حسابداري مديريت دانشي است كه از طريق بكار‌گيري روش‌هاي عملياتي مؤثر در فرآيند پردازش داده‌هاي مالي (تاريخي ـ جاري ـ آينده) يك واحد اقتصادي، از يك سو مديريت را در مسير برنامه‌ريزي مناسب براي دستيابي به اهداف كنترل‌ منابع و ارزيابي عملكرد، ياري مي‌دهد و از سوي ديگر شرايط تصميم‌گيري منطقي را براي دستيابي به هدف‌هاي مقرر فراهم مي‌كند. به بيان ديگر حسابداري مديريت فرآيند تدارك و پردازش اطلاعات براي برنامه‌ريزي، كنترل، ارزيابي و تصميم‌گيري است. از اين رو نظام حسابداري مديريت در برگيرنده روش‌هاي جمع‌آوري داده‌ها، تركيب و تحليل آن ها و ارائه اطلاعات مربوط به مديران براي تصميم‌گيري جامع و معمول و بررسي شرايط خاص است (طالب نيا و رستمي، 1384).
سازمان هاي امروزي در عصر اطلاعات، فعاليت و رقابت مي كنند و اطلاعات تبديل به منبع كليدي اكثر سازمان ها شده است. در واقع، مبناي رقابتي از اطلاعات مشهود به اطلاعات نامشهود تغيير يافته است (مور و ژاديك،1377).

1 ـ 3 طرح مسأله ي تحقيق
سيستم اطلاعات حسابداري بايد توانايي ارائه اطلاعات براي تصميم گيري مديران در حوزه هاي مختلف را داشته باشد. اين حوزه ها شامل بودجه بندي عملياتي، بودجه بندي سرمايه اي، تجزيه و تحليل هاي سر به سري، سنجش و ارزيابي عملکرد بخش هاي مختلف، هزينه يابي استاندارد و تحليل انحرافات، تعيين بهاي تمام شده خدمات ارائه شده، کمک به مديريت سرمايه در گردش، مديريت تأمين مالي کوتاه مدت و تأمين منابع سرمايه گذاري براي اجراي پروژه ها، پيش بيني صورت هاي مالي و تهيه برنامه راهبردي سازمان مي باشد. از طرف ديگر، اطلاعات فراهم شده توسط سيستم بايد توسط مديران در حوزه هاي مختلف مورداستفاده قرار گيرد (سليماني، 1392).


فهست مطالب


چکيده1
فصل اول ـ کليات تحقيق2
1 ـ 1مقدمه2
1 ـ 2بيان موضوع تحقيق4
1 ـ 3طرح مسأله ي تحقيق4
1 ـ 4ضرورت و اهميت تحقيق5
1 ـ 5اهداف تحقيق6
1 ـ 6سؤالات تحقيق7
1 ـ 7تعريف عملياتي واژه ها7
1 ـ 8 روش کلي تحقيق9
1 ـ 9 قلمرو تحقيق9
1 ـ 10 ساختار تحقيق9
فصل دوم ـ مباني نظري و پيشينه ي تحقيق11
2 ـ 1 پيشگفتار11
2 ـ 2مباني و مفاهيم نظري12
2 ـ 2 ـ 1اطلاعات ( جايگاه اطلاعات در سازمان )12
2 ـ 2 ـ 2اطلاعات مورد نياز در مورد رويدادها13
2 ـ 2 ـ 3تعريف سيستم و اطلاعات حسابداري14
2 ـ 2 ـ 4مربوط بودن اطلاعات حسابداري در تصميم گيري15
2 ـ 2 ـ 5نقش ذهنيت تصميم گيرنده از مفهوم حسابداري16
2 ـ 2 ـ 6طبقه بندي تصميم گيرندگان19
2 ـ 2 ـ 7اطلاعات غير حسابداري21
2 ـ 2 ـ 8تئوري اقتصادي اطلاعات22
2 ـ 2 ـ 9موانع فني عدم استفاده مديران از اطلاعات حسابداري22
2 ـ 2 ـ 10موانع فني مربوط به كاركنان در عدم ارائه اطلاعات حسابداري مديريت26
2 ـ 2 ـ 11موانع فرهنگي عدم استفاده مديران از اطلاعات حسابداري مديريت30
2 ـ 2 ـ 12موانع رفتاري عدم استفاده مديران از اطلاعات حسابداري33
2 ـ 3پيشينه تحقيق36
2 ـ 3 ـ 1مرور تحقيقات داخلي36
2 ـ 3 ـ 2مرور تحقيقات خارجي40
فصل سوم ـ روش ( متدولوژي ) تحقيق51
3 ـ 1پيشگفتار51
3 ـ 2روش کلي تحقيق52
3 ـ 3تعريف جامعه ي آماري52
3 ـ 4تعريف نمونه و کفايت آن52
3 ـ 5روش نمونه گيري و دليل انتخاب53
3 ـ 6روش هاي گرد آوري داده ها و کاربرد53
3 ـ 7ابزار تحقيق و کاربرد54
3 ـ 8پايايي و روايي پرسش نامه54
3 ـ 8 ـ 1روايي پرسش نامه55
3 ـ 8 ـ 2پايايي پرسش نامه56
3 ـ 9روش ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ها57
3 ـ 9 ـ 1روش هاي آماري57
3 ـ 9 ـ 2ساير روش ها58
3 ـ 9 ـ 3مدل تحقيق64
3 ـ 9 ـ 4نرم افزارهاي مورد استفاده64
فصل چهارم ـ يافته هاي تحقيق 65
4 ـ 1پيشگفتار65
4 ـ 2توصيف جامعه آماري66
4 ـ 2 ـ 1توصيف اطلاعات جمعيت شناختي پرسش نامه66
4 ـ 3توصيف يافته ها69
4 ـ 4تحليل هم خواني نظرات70
4 ـ 4 ـ 1تحليل هم خواني نظرات مديران با سمت هاي مختلف70
4 ـ 4 ـ 2تحليل هم خواني نظرات مديران با سطح تحصيلات متفاوت72
4 ـ 5تحليل عوامل74
4 ـ 5 ـ 1سنجش تأثير عوامل74
4 ـ 5 ـ 1 ـ 1سنجش تأثير عوامل فني74
4 ـ 5 ـ 1 ـ 2سنجش تأثير عوامل رفتاري75
4 ـ 5 ـ 1 ـ 3سنجش تأثير عوامل فرهنگي76
4 ـ 5 ـ 2رتبه بندي و ضريب اهميت موانع اصلي با روش FAHP77
4 ـ 5 ـ 3رتبه بندي و ضريب اهميت شاخص ها با روش FAHP81
4 ـ 5 ـ 3 ـ 1رتبه بندي و ضريب اهميت شاخص هاي فني81
4 ـ 5 ـ 3 ـ 2رتبه بندي و ضريب اهميت شاخص هاي رفتاري84
4 ـ 5 ـ 3 ـ 3رتبه بندي و ضريب اهميت شاخص هاي فرهنگي85
4 ـ 5 ـ 4جمع بندي ساختار سلسله مراتبي87
فصل پنجم ـ تلخيص ، نتيجه گيري و پيشنهادات 89
5 ـ 1پيشگفتار89
5 ـ 2پاسخ به سؤالات پژوهش90
5 ـ 2 ـ 1پاسخ به سؤال فرعي اول90
5 ـ 2 ـ 2پاسخ به سؤال فرعي دوم91
5 ـ 2 ـ 3پاسخ به سؤال فرعي سوم91
5 ـ 2 ـ 4پاسخ به سؤال فرعي چهارم92
5 ـ 2 ـ 5پاسخ به سؤال فرعي پنجم93
5 ـ 2 ـ 6پاسخ به سؤال اصلي تحقيق94
5 ـ 3مقايسه با نتايج تحقيقات مشابه95
5 ـ 4نتيجه گيري96
5 ـ 4 ـ 1نتايج مربوط به متغيرهاي جمعيت شناختي96
5 ـ 4 ـ 2موانع بکارگيري اطلاعات حسابداري کافي بر تصميم گيري مديران96
5 ـ 4 ـ 3نتايج حاصل از تحليل هم خواني نظرات97
5 ـ 5پيشنهادات98
5 ـ 5 ـ 1پيشنهادات کاربردي مبتني بر نتايج تحقيق98
5 ـ 5 ـ 2پيشنهادات براي تحقيقات آتي99
5 ـ 6محدوديت هاي تحقيق100
فهرست منابع 101
پيوست ها 106
پرسش نامه 107
چکيده انگليسي 113
2 ـ 1جدول جمع بندي سوابق تحقيق 44
3 ـ 1محاسبه آلفاي کرونباخ براي 19 سؤال پرسش نامه به صورت کلي 57
3 ـ 1محاسبه آلفاي کرونباخ براي تک تک سؤالات پرسش نامه57
4 ـ 1آمار توصيفي متغيرهاي سن و سابقه خدمت 66
4 ـ 2جدول فراواني اعضاي جامعه آماري بر حسب سن 66
4 ـ 3جدول فراواني اعضاي جامعه آماري بر حسب جنسيت 67
4 ـ 4جدول فراواني اعضاي جامعه آماري بر حسب مدرک تحصيلي 68
4 ـ 5جدول فراواني اعضاي جامعه آماري بر حسب سمت 69
4 ـ 6بررسي ديدگاه هاي کارمندان با سمت هاي مختلف71
4 ـ 7محاسبات تحليل عوامل با سمت هاي مختلف71
4 ـ 8بررسي ديدگاه هاي کارمندان با سطح تحصيلات مختلف72
4 ـ 9محاسبات تحليل عوامل با سطح تحصيلات مختلف73
4 ـ 10تعاريف عملياتي متغير مستقل سؤال اول 74
4 ـ 11فراواني پاسخ به سؤالات سؤال اول 74
4 ـ 12شاخص هاي متغير عوامل رفتاري 75
4 ـ 13فراواني پاسخ به سؤالات سؤال دوم 75
4 ـ 14شاخص هاي متغير عوامل فرهنگي 76
4 ـ 15فراواني پاسخ به سؤالات سؤال سوم 76
4 ـ 16اعداد فازي متناظر با ارجحيت‌ها درمقايسات زوجي 77
4 ـ 17تعيين درجه اهميت موانع اصلي از ديد پاسخگوي اول 78
4 ـ 18ماتريس مقايسات زوجي فازي عوامل اصلي از ديد پاسخگوي اول 78
4 ـ 19اولويت بندي عوامل اصلي با استفاده از روش FAHP 81
4 ـ 20تعيين درجه اهميت شاخص هاي موانع فني 82
4 ـ 21اولويت بندي شاخص هاي موانع فني با استفاده از روش FAHP83
4 ـ 22تعيين درجه اهميت شاخص هاي موانع رفتاري 84
4 ـ 23اولويت بندي شاخص هاي موانع رفتاري با استفاده از روش FAHP85
4 ـ 24تعيين درجه اهميت شاخص هاي موانع فرهنگي 86
4 ـ 25اولويت بندي شاخص هاي موانع رفتاري با استفاده از روش FAHP86
4 ـ 26فراواني پاسخ به سؤالات عوامل اصلي 87
4 ـ 27فراواني پاسخ به سؤالات تحقيق 88
5 ـ 1اولويت بندي شاخص هاي عوامل فني 92
5 ـ 2اولويت بندي شاخص هاي عوامل رفتاري 92
5 ـ 3اولويت بندي شاخص هاي عوامل فرهنگي 93
5 ـ 4درجه اهميت شاخص هاي عوامل فني 93
5 ـ 5درجه اهميت شاخص هاي عوامل فرهنگي 94
5 ـ 6درجه اهميت شاخص هاي عوامل رفتاري 94

5 ـ 7جدول نهايي تحقيق 97
پ ـ 1اولويت بندي و تعيين درجه اهميت هر يک از موانع اصلي109
پ ـ 2اولويت بندي و تعيين درجه اهميت شاخص هاي عوامل فني 110
پ ـ 3اولويت بندي و تعيين درجه اهميت شاخص هاي عوامل رفتاري 111
پ ـ 4اولويت بندي و تعيين درجه اهميت شاخص هاي عوامل فرهنگي 112

3 ـ 1تقاطع 1M و 2M62
4 ـ 1وضعيت افراد پاسخ دهنده بر حسب سن67
4 ـ 2وضعيت افراد پاسخ دهنده بر حسب جنسيت67
4 ـ 3وضعيت افراد پاسخ دهنده بر حسب مدرک تحصيلي68
4 ـ 4خروجي نرم افزار Expert Choice اولويت بندي نهايي شاخص هاي موانع فني 83
4 ـ 5خروجي نرم افزار Expert Choice اولويت بندي نهايي شاخص هاي موانع رفتاري 85
4 ـ 6خروجي نرم افزار Expert Choice اولويت بندي نهايي شاخص هاي موانع فرهنگي

عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن هر گونه پيشنهاد را از قسمت ارسال نظر براي ما ارسال فرماييد در کمترين زمان ممکن به سوالات شما دوستان جواب داده خواهد شد
برای دریافت ( بررسي موانع بکارگيري اطلاعات حسابداري کافي بر تصميم گيري از ديدگاه مديران بانک تجارت استان چهارمحال و بختياري ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : مهبد مهداد - 1398/10/14 (2:44)
با سلام و عرض ادب بسيار سپاس از فايلي که براي دانلود قرار داديد خوب و عالي و فوق العاده تون هم محتواها عالي بود و هم ارايه ها و هم سايتتون
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام خواهش ميکنيم
 
نویسنده نظر : شايان کيوان - 1398/6/16 (9:50)
با سلام مهندس دستتون درد نکنه دانلود کردم بصورت کامل بود
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام ممنون از ارسال ديدگاه خود
 
نویسنده نظر : مهزيار نهال - 1398/5/3 (4:55)
خسته نباشيد فايل رو دانلود کردم عالي عالي عالي
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام بزرگواريد
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید