يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

تعيين رابطه بهره وري نيروي انساني و سرمايه بر تقسيم سود

تعيين-رابطه-بهره-وري-نيروي-انساني-و-سرمايه-بر-تقسيم-سود
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
دانلود پايان نامه کامل و آماده در مورد تعيين رابطه بهره وري نيروي انساني و سرمايه بر تقسيم سود

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=1295

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود پايان نامه کامل و آماده در مورد تعيين رابطه بهره وري نيروي انساني و سرمايه بر تقسيم سود


مشخصات فايل دانلودي
پايان نامه‌ي دوره‌ي : کارشناسي ارشد
گرايش : حسابداري
عنوان: تعيين رابطه بهره وري نيروي انساني و سرمايه بر تقسيم سود در شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
زبان : فارسي
قابليت ويرايش : دارد
فرمت فايل : docx word (قابل ويرايش)
تعداد صفحه : 161 صفحه
چاپ : بدون مشکل در پرينت گرفتن

پایان نامه نیروی انسانی
فهرست مطالب اين مقاله در مورد تعيين رابطه بهره وري نيروي انساني و سرمايه بر تقسيم سود به شرح زير مي باشد


فصل اول:کليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهداف تحقيق
سؤالات تحقيق
فرضيه‏هاي تحقيق
تعريف عملياتي متغيرها واژه‏ها
روش تحقيق
قلمرو تحقيق
ساختار تحقيق
فصل دوم:ادبيات و پيشينه تحقيق
مقدمه
بهره وري
بهره وري و تعاريف آن
اهميت بهره وري
سطوح بهره وري
چرخه مديريت بهبود بهره وري
روش هاي مختلف محاسبهي بهره وري
شاخص هاي بهره وري کلي عوامل توليد
مدل بهره وري
تفاوت بهره وري با توليد
تقسيم سود
سياستهاي تقسيم سود
سياست تقسيم سود منظم
سياست تقسيم سود نامنظم
سياست تقسيم سود باقيمانده
اهداف سياست تقسيم سود
سياست تقسيم سود سهام و تأمين مالي داخلي
روش هاي تقسيم سود
تقسيم سود نقدي
تقسيم مبلغ ثابت و معيني بين سهامداران
محدوديت ها و عوامل كنترل كننده مؤثر بر سياست تقسيم سود
پيشينه تحقيق
پژوهش هاي داخلي
پژوهش هاي خارجي
فصل سوم:روش اجراي تحقيق
مقدمه
روش کلي تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري
حجم نمونه و کفايت آن
روش نمونه گيري و دليل انتخاب
روش گردآوري داده ها
ابزار گردآوري داده ها
روش‌ها و ابزار تجزيه‌وتحليل داده‏ها
مدل تحقيق
مدل رياضي تحقيق
تعريف متغيرها
نحوه اندازه گيري متغيرها
دسته بندي متغيرها
رابطه بين متغيرها
اندازه گيري رابطه
نرم افزارها
فصل چهارم:بيان يافته ها
مقدمه
توصيف جامعه و نمونه آماري
توصيف يافته‌ها
تحليل يافته ها
تحليل پيش‌فرض‌هاي رگرسيون
تحليل روابط بين متغيرها
رابطه بين بهره وري نيروي کار و تقسيم سود
رابطه بين بهره وري سرمايه و تقسيم سود
رابطه بين بهره وري نيروي کار و بهره وري سرمايه و تقسيم سود
فصل پنجم:تلخيص،نتيجه‌گيري و پيشنهادها
مقدمه
خلاصه پژوهش
ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه طبق شرايط متغيرها
نتيجه گيري کلي
پيشنهادها
پيشنهادهاي کاربردي بر مبناي نتايج تحقيق
پيشنهادهاي کاربردي بر مبناي تحقيقات آتي
محدوديت هاي پژوهش
پيوست‌ها:
پيوست الف:نام شرکت‌هاي جامعه آماري
پيوست ب:خروجي هاي نرم افزار SPSS و Eviews
منابع و مأخذ:
منابع فارسي
منابع لاتين
منابع اينترنتي

چکيده


در اين تحقيق رابطه بين سياست تقسيم سود سهام با بهره وري را موردبررسي قرار داده ايم. تحقيق موردنظر از جهت هدف، يک تحقيق کاربردي است. ازلحاظ نوع طرح تحقيق به جهت تکيه بر اطلاعات تاريخي، پس رويدادي است و روش استنتاج آن استقرايي و از نوع همبستگي مي باشد.
تحقيق حاضر شامل يک فرضيه اصلي و دو فرضيه فرعي مي باشد. جامعه مطالعاتي پژوهش حاضر شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي يک دوره پنج‌ساله (سال‌هاي1392-1388) مي باشد. درنهايت با توجه به محدوديت هاي تحقيق اطلاعات مربوط به 94 شرکت جمع آوري گرديد و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد 75 شرکت به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب گرديد.
جهت مستند سازي نتايج تجزيه‌وتحليل آماري و ارائه راه‌حل هاي نهايي، محقق از شيوه آماري با استفاده از نرم افزارهاي SPSS و Eviews اقدام به تجزيه‌وتحليل سؤالات و فرضيات نموده است.
فرضيه هاي تحقيق با استفاده از رگرسيون هاي چندگانه خطي دومتغيره و چند متغيره و آزمون‌هاي F و t تحليل‌شده‌اند. نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان مي‌دهد که: بين سياست تقسيم سود و بهره وري رابطه معناداري وجود دارد و همچنين بين سياست تقسيم سود و بهره وري نيروي انساني رابطه معناداري وجود دارد ولي بين سياست تقسيم سود و بهره وري سرمايه رابطه معناداري وجود ندارد.

پایان نامه نیروی انسانی

واژه‌هاي کليدي:سياست تقسيم سود، بهره وري سرمايه، بهره وري نيروي انساني، اندازه شرکت

قسمتي از مطالب
بهره وري مفهومي جامع و کلي است که افزايش آن به‌عنوان يک ضرورت، ارتقاي سطح زندگي، رفاه بيشتر، آرامش و آسايش انسان ها مطرح و هدف اساسي براي همه ي کشورهاي جهان محسوب مي-شود. در دنياي امروز ارتقاي بهره وري يکي از اولويت‌هاي ملي هر کشور به‌حساب مي آيد زيرا ادامه حيات اقتصادي و بهبود سطح زندگي افراد يک جامعه، وابسته به ارتقاي بهره وري است. در بحث کلان کشور افزايش يا رشد بهره وري منجر به افزايش رشد اقتصادي، کنترل نرخ تورم، افزايش قدرت رقابت اقتصادي، افزايش درآمد سرانه، کاهش هزينه ها و افزايش توليد ناخالص داخلي و... مي شود و چون توليد ناخالص داخلي تقسيم‌بر جمعيت کشور بيانگر درآمد سرانه است لذا بهبود بهره وري منجر به افزايش ثروت تقسيم‌شده بين افراد جامعه خواهد شد.
امروزه با توجه به محدوديت عوامل مختلف توليد، نياز حياتي به بهره وري فزون تر، چه در کشورهاي توسعه‌يافته و چه در کشورهاي درحال‌توسعه دارد. کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي در نظام‌هاي مختلف عملاً به نحوي يکسان اهميت موضوع افزايش بهره وري را مورد تأکيد قرار داده‌اند.
کلارک (1938) سطح زندگي بالاي مردم آمريکا را ثمره مستقيم بهره وري بيشتر اقتصادي آمريکا مي‌داند. استاينر و گلدنر (1982) عنوان مي کنند که روياي زحمتکشان جهان، يعني دستمزد بيشتر و ساعات کار کمتر با افزايش بهره وري تحقق‌پذير مي باشد.
موضوع بهره وري براي اولين بار در برنامه دوم و در قالب تبصره 35 موردتوجه قرار گرفت. در برنامه سوم توسعه اقتصادي ايران هدف مشخصي براي بهره وري در نظر گرفته نشد. در برنامه چهارم توسعه اقتصادي کشور به مقوله بهره وري توجه خاص معطوف گرديد و اهداف کلي معيني براي ارتقاي آن در نظر گرفته شد (ولي زاده زنوز، پروين، 1384). افزايش بهره وري نه تنها به مفهوم استفاده مطلوب از منبع است. بلکه به ايجاد موازنه ي بهتر ميان ساختارهاي اقتصادي اجتماعي و سياسي در جامعه کمک مي-کند.
همچنين يکي از مباحث مطرح در مديريت مالي، تقسيم سود است. اخبار مربوطه به تقسيم سود و تغييرات سود تقسيمي نسبت به سال هاي گذشته براي سهامداران اهميت بسزايي دارد. به‌طوري‌که دراين‌ارتباط تئوري ها و ديدگاه هاي زيادي مطرح‌شده است. به عبارتي تغيير خطي مشي تقسيم سود شرکت به سهامداران و سرمايه گذاران پيام مي‌دهد که وضعيت مالي شرکت چگونه است.
برای دانلود تعيين رابطه بهره وري نيروي انساني و سرمايه بر تقسيم سود بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : مهرنگ شورانگيز - 1398/1/25 (8:23)
درود و عرض ادب، بنده دنبال اين فايل بود و در سايت شما دانلود کردم ممنون از مطالب خوبتون
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام تشکر از لطف شما
 
نویسنده نظر : شوکا پروين - 1398/2/14 (11:11)
خسته نباشيد فايل رو دانلود کردم عالي عالي عالي
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام بزرگواريد
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید