يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

تحقیق آماده در مورد بودجه بندی سرمایه ای و نقدی

تحقیق-آماده-در-مورد-بودجه-بندی-سرمایه-ای-و-نقدی
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک مقاله آماده درباره بودجه بندی سرمایه ای و نقدی برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد می توانید بعنوان تحقیق ارایه دهید برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=8910

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقیق آماده در مورد بودجه بندی سرمایه ای و نقدی در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش


پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک مقاله آماده درباره بودجه بندی سرمایه ای و نقدی برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد می توانید بعنوان تحقیق ارایه دهید برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

جزییات فایل تحقیق بودجه بندی سرمایه ای و نقدی به شرح زیر می باشد


عنوان : بودجه بندی سرمایه ای و نقدی
فرمت فايل : ورد doc ) word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحه : 16

قسمتی از متن انتخاب شده از داخل فایل ورد در مورد بودجه بندی سرمایه ای و نقدی به صورت زیر است


بودجه سرمايهاى
بودجه سرمايهاى ـ capital budgetعبارت است از مجموعه طرحهاى سرمايهگذارى که يک وجه مشترک دارند؛ يعنى بازده هريک از اينها در دورههاى بلندمدت بيش از يک سالبهدست مىآيد؛ براى مثال طرحهاى سرمايهگذاى براى دورههاى ۵، ۱۰، ۱۵، يا حتى ۲۰ ساله امرى بسيار متداول است. چنين سرمايهگذارىهائى را سرمايهگذارى بلندمدت ـ term investment ـ long“ مىنامند.
تشخيص برخى سرمايهگذارىها چندان مشکل نيست؛ مانند تشخيص هزينههاى ساختمانى مربوط به ايجاد کارخانه توليدي، يا خريد ماشينآلات جديد و جايگزين کردن وسايل قديمى بهجاى آن و در نتيجه بالا بردن ظرفيت کارخانه. اما تشخيص برخى سرمايهگذارىها چندان ساده نيست؛ از جمله تشخيص هزينههاى سنگين تبليغاتى و اجراء برنامههاى تحقيق و توسعه که احياناً مستلزم سرمايهگذارىهاى چندين ساله خواهد بود. تعيين سودآورى اين قبيل طرحها نيز نسبتاً مشکل است. متنوع ساختن فعاليت شرکت از راه خريد شرکتهاى گوناگون و ادغام آنها در يکديگر بهمنظور کاهش خطرهاى احتمالى نيز نمونهاى از سرمايهگذارىها بلندمدت هستند. برخى شرکتها دامنه فعاليتهاى خود را چنان گسترش داده و آنها را متنوع ساختهاند که بهصورت نوعى مجتمع درآمدهاند. يکى از اين مجتمعها، مجموعهاى از شرکتها است که تقريباً همه چيز (از قلم خودنويس تا هليکوپتر) توليد و عرضه مىکند. صنعت بانکدارى نيز نمونه جالبى از اين مقوله است. برخى شرکتها فعاليتهاى خود را صرف خريد سهام بانکهاى ديگر مىکنند و برخى نيز توجه خود را معطوف فعاليتهاى ديگر از قبيل: دادهپردازي، پرداخت وامهاى بلندمدت به شرکتها (براى خريد ماشينآلات سنگين) و خريد اسناد مربوط به حسابهاى دريافتنى يا حقالعملکارى ـ factoringمىکنند.
مراحل اجرائى بودجهبندى سرمايهاى
بودجهبندى سرمايهاي فرآيندى است که مىتوان بدانوسيله طرحهاى توجيهپذير را شناسائى کرد و به مورد اجراء گذاشت. مراحل اجرائى بودجهبندى سرمايهاى عبارتند از:
.تشخيص و شناسائى طرحهاى سرمايهگذارى
1. ارزيابى و تعيين مطلوبيت هريک از طرحها
2. گزينش يا انتخاب طرح مطلوب
3. طبقهبندى طرحها و انتخاب بهترين آنها در صورتىکه وجوه موجود براى تأمين مالى مجموعهاى از سرمايهگذارىها کافى نباشد
4. تجزيه و تحليل نتايج تصميمات گذشته که در مورد طرحها سرمايهگذارى گرفته
احتمال دارد برخى طرحهاى سرمايهگذارى در يکى از چهار مرحله يادشده فوق رد شوند. نتايج بهدست آمده از طرحهائى که پيش از اين به اجراء درآمدهاند در مرحله پنجم موردتجزيه و تحليل قرار مىگيرند و در اين مرحله نسبت به ادامه يا توقف طرح، يا ايجاد تغييراتى در آن تصميمگيرى مىشود. اجراء طرح هنگامى متوقف مىشود که مديران شرکت اطمينان يابند که ادامه آن تأثيرى در افزايش ثروت سهامداران نخواهد داشت. مرورى بر تصميمات گرفتهشده در گذشته موجب افزايش توانائىهاى مديريت شرکت در ارزيابى سرمايهگذارىهاى آينده و قضاوت در مورد آنها خواهد شد
بودجهبندى سرمايهاى را غالباً فرآيندى پويا مىدانند؛ زيرا مىتوان طرحهاى مختلف را بهصورت مستمر شناسائى کرد. امکان دارد که تغيير محيط بيرونى شرکت باعث تغيير مطلوبيت طرحها سرمايهگذارى کنونى يا طرحهاى پيشنهادى شود. براى مثال اقدامات شرکتهاى رقيب، تحقيقات بازاريابي، چرخههاى تجاري، تورم غيرمنتظره، مقررات جديد وضعشده و به کارگيرى تکنولوژىهاى جديد ممکن است باعث تغيير مطلوبيت طرحهاى سرمايهگذارىهاى کنونى يا طرحهاى پيشنهادى شوند؛ بنابراين مراحل بودجهبندى سرمايهاى بهصورت نوعى فعاليت مستمر شرکت درمىآيد
بودجهبندى سرمايهاى در شرکتها
بودجهبندى سرمايه فرآيند مستمرى است که از آن در اجراء وظايف مختلف مديريت در سطوح مختلف شرکت استفاده مىشود. مديران بازاريابى و توليدى و مهندسى و مالى در شکل دادن به بودجههاى سرمايهاى (که شرکت در آن خصوص تصميم مىگيرد( نقش اساسى دارند؛ بهعلاوه اعضاء ساير دواير نيز در فرآيند بودجهبندى سرمايهاى نقشهاى مهمى بر عهده دارند و در مواقع ضرورى و لحظات بحرانى از هيچ کمکى فروگذارى نمىکنند

و ... برای مطالعه و دریافت متن کامل فایل بودجه بندی سرمایه ای و نقدی را دانلود فرمایید

عزیزان ما را خوشحال خواهید کرد در صورت داشتن هر گونه پیشنهاد در مورد بودجه بندی سرمایه ای و نقدی داشتید از قسمت ارسال نظر پیشنهاد خود را برای ما ارسال فرمایید
برای دانلود تحقیق آماده در مورد بودجه بندی سرمایه ای و نقدی بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید