تحقيق آماده در مورد معناي در قالب فايل ورد با

تحقيق-آماده-در-مورد-معناي-در-قالب-فايل-ورد-با-
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
امروز در اين پست براي شما کاربران عزيز وبسايت يکتا فايل يک تحقيق آماده تهيه ساختيم که در مورد معناي مي باشد

📥 دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=3685

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقيق آماده در مورد معناي در قالب فايل ورد با قابليت ويرایش

امروز در اين پست براي شما کاربران عزيز وبسايت يکتا فايل يک تحقيق آماده تهيه ساختيم که در مورد معناي  مي باشد

توضيحات در مورد فايل معناي   به شرح زير مي باشد

عنوان : معناي
فرمت فايل : ورد doc ) Word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد خريد : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحات : 35

متن کوتاه انتخاب شده از داخل تحقيق به صورت زير است

کسب معنا
از منظر روان شناسي با رويکردهاي متفاوتي در باب معنا و مفهوم زندگي مواجه ايم، غايت بسياري از اين رويکردها، متضمن سلامت روان و بعضاً خودشکوفايي آدمي است. مزلو (1971، به نقل از شرفي،1384)  از جمله ويژگي هاي انسان سالم را پرمعنايي مي داند. به اعتقاد وي، پرمعنايي يکي از فرانيازهاي آدمي و يکي از ارزش هاي هستي انسان هاي خودشکوفاست و نقطه مقابل آن را بي معنايي مي داند که نوعي فرا آسيب بوده و از ويژگي هاي شخصيت هاي ناسالم محسوب مي شود.باميستر (1991، به نقل از نصيري و جوکار، 1387) معتقد است هنگامي که فرد مي تواند احساس کند که از يک زندگي معنادار برخوردار است که چهار نياز او به معنا، ارضا شده است. اين چهار نياز عبارتند از: 1) هدفمند بودن زندگي 2) احساس کارآمدي و کنترل 3) برخوردار بودن از مجموعه اي از ارزش ها که بتواند به وسيله آنها کنش هايش را توجيه کند و 4) وجود يک مبناي با ثبات و استوار براي داشتن نوعي حس مثبت خود ارزشمندي.
باتيستا  و آلموند (1973، به نقل از نصيري و جوکار، 1387) زندگي معنا دار را بيشتر به عنوان يک فرآيند باورهاي فردي مي دانند تا يک منبع نهايي از محتواي باورها. به اعتقاد اين پژوهشگران، هر چه فرد به ارزش هاي بيشتري باور داشته و متعهد باشد، احساس مي کند که زندگي اش از معناي بيشتري برخوردار است.
   در غالب نظريه هاي که بر رشد شخصي و توانايي هاي روان شناختي تمرکز دارند، معنا چه به عنوان يک مولفه سرنوشت ساز (ريف  و سينگر ، 1998) و چه به عنوان نتيجه به حداکثر رسيدن توانايي هاي فرد (دي ساي  و رايان ، 2000؛ مازلو، 1971) اهميتي اساسي دارد.
يکي از مشهورترين رويکردها درباره معناي زندگي رويکرد معنا درماني  ويکتور فرانکل  است.

معنا درماني
معنا درماني يک روان درماني معنا محور است که از فلسفه وجودي نشأت مي گيرد و بر اساس کار حرفه اي و تجارب زندگي استثنايي خالق آن، ويکتور فرانکل قرار دارد. معني دقيق معنا درماني، شفا يافتن از طريق معنا است. گاهي اوقات از معنا درماني به عنوان سومين مکتب روان درماني ويني  بعد از روانکاوي فرويد و روان شناسي فردي آدلر نامبرده مي شود. فرانکل نظريه فرويد درباره اصل لذت و مفهوم عقده حقارت آدلر (به عنوان مکانيزم هاي ابتدايي محرک رفتار) را رد کرد و عقيده داشت که انسان، به وسيله نياز به يافتن معنا برانگيخته مي شود و در حقيقت به جاي آنکه معنا يک توجيه ثانويه
براي رفتار باشد، نيازي اوليه است (سوتويک ، گيلمارتين ، مکدوناخ  و موريسي ، 2006).
معنا درماني روشي است که کاربرد آن مي تواند فرد را دريافتن معناي زندگي ياري دهد. معنا بخش بودن زندگي عبارت است از پاسخ مثبت به زندگي علي رغم سختي هايي است که پيش روي فرد قرار مي گيرد. شيوه اي که انسان سرنوشت را مي پذيرد و براي رنج خويش معنايي مي يابد. معناجويي، تلاش و مبارزه انسان در جهت نيل به يک آرمان يا ارزش و در نهايت تلاش براي دستيابي به معناي زندگي است (فخار و همکاران، 1387).
فرانکل روان درماني معنا محور خود را قبل از جنگ جهاني دوم بنيان نهاد. برخلاف بدبيني اکثر طرفداران اصالت وجود در آن زمان و با وجود تجارب دردناکي که فرانکل داشت تصور وي از انسان به طور آشکاري خوش بينانه است. معنا درماني مبتني بر آينده است، بر نقاط قوت شخص تمرکز دارد و مسئوليت تغيير را بر عهده بيمار مي گذارد. معنا درماني با روان شناسي ميان فردي اخير يک وجه مشترک دارد و آن اين است که هر دو بر روح انساني تأکيد دارند و عقيده دارند که تعالي خويشتن، عظمت توان انسان را نشان مي دهد.
روان درماني فرانکلي جدل آزادي و تقدير را نشان مي دهد و بدين شکل بيان مي شود: اگر چه انسان غالباً قادر به کنترل تقدير و سرنوشت نمي باشد، ولي مي تواند نگرش ها و پاسخ هاي خود نسبت به شرايط را تحت کنترل درآورد (لوکاس ، 2000).
برخلاف روان درماني سنتي که بر آسيب شناسي رواني و نشانه هاي رواني متمرکز است، معنا درماني بر نقاط قوت بيمار و جستجوي شخصي او در زمينه معنا و هدف زندگي، تأکيد دارد. همچنين، معنا درماني به طور خاص بر علائم تمرکز ندارد، اگر چه ممکن است که کاهش علامت نتيجه ي فرعي يک درمان موفق معنا مدار باشد. معنا درماني ديدگاهي خوش بينانه نسبت به توانايي هاي انسان در زمينه تعالي خويشتن از طريق جستجوي معنا، عرضه مي دارد. به عقيده فرانکل، شخص مي تواند معنا را در يک عمل، کار يا عشق بيابد يا حتي از طريق نگرشي که نسبت به يک موقعيت آسيب زاي غيرقابل تغيير اتخاذ مي کند مي تواند زندگي خود را معنادار نمايد (سوتويک و همکاران، 2006).
کار معنا درماني نه تدريس است و نه موعظه. همان اندازه که از استدلالات منطقي دوري مي کند، از پندهاي اخلاقي نيز روي گردان است. در مقام مقايسه، کار معنا درمانگر بيش از اين که شبيه يک نقاش باشد، شبيه به کار يک چشم پزشک است. يک نقاش سعي دارد تصوير جهاني را که مي بيند به ما منتقل کند. در حالي که چشم پزشک مي کوشد، به ما امکان بيشتري دهد که جهان را آنگونه که هست ببينيم. نقش معنادرمانگر وسعت بخشيدن به ميدان ديد بيمارست، تا آنجايي که معنا و ارزش ها در ميدان ديد و حيطه ي خودآگاه بيمار قرار گيرد (فرانکل، 1979، ترجمه صالحيان و ميلاني، 1388).


شش ويژگي معنا درماني
مي توان شش ويژگي را براي معنا درماني برشمرد که آن را از ساير مکاتب روان درماني متمايز مي کند:
1- توجه به ناهشيار معنوي: فرانکل مفهوم ناهشياري را پذيرفت ولي معنا جويي را اصلي اساسي تر از لذت جويي و قدرت جويي قرار داد. وظيفه معنا درماني اين است که انسان را در يافتن معنا در زندگي، انديشه هاي پنهاني وجود و معناي نهفته آن ياري دهد. معنا درماني يک روش تحليلي است و از اين رو همانند روانکاوي عمل مي کند. گرچه معنا درماني در تلاش خود براي آشکارسازي محتواي ناهشيار، تمرکز خود را به حقايق غريزي محدود نمي کند، بلکه به حقايق معنوي از جمله معناي بالقوه وجود انسان که بايستي متحقق شود و همچنين به معنا جويي انسان توجه کامل دارد.
2- اهميت دادن به مطالعات همبستگي نگر: تقريباً فرانکل در تمامي آثار اصلي خود از پژوهش هاي همبستگي نگر براي اعتبار نظريه اش استفاده کرده است.
3- اهميت فنون: معنا درماني تنها مکتب روان درماني در حوزه وجودي است که به ابداع فنون مخصوص به خود همت گمارده است. معنا درمانگر مي کوشد تا با به کار بستن فنون مختلف درمانجو را به سوي قبول مسئوليت، تصميم گيري و رفتن به آينده و وانهادن گذشته سوق دهد.
4- اهميت سطح و نما: از نگاه فرانکل فرويد کارآگاه زبردستي بود که با دقت باور نکردني تمام زوايا را مورد توجه قرار مي دهد، اما آن چيزي که او به دنبال آن مي گشت درست جلوي در ورودي بوده است. بنابراين، انگيزه هاي هشيار به اندازه انگيزه هاي ناهشيار ارزشمند هستند. انسان به اين معنا کشيده مي شود تا اينکه رانده شود. ارزش سطح مي تواند انگيزاننده انسان باشد.
5- جهت گزيني به سوي معنا: فرانکل بر اين باور است که انسان بايستي پاسخگو باشد، انسان بايستي به پرسشي که زندگي از او مي کند، پاسخ  دهد. او بايستي معنايي براي زندگي پيدا کند.
6- خاستگاه معنا درماني گستره ي زندگي است: معنا درماني در نگاه نخست تنها به صورت يک نظريه ديده مي شود، اما هنگامي که ژرف تر در آن انديشه مي شود فلسفه زندگي يک انسان است. معنا درماني آنقدر با فلسفه زندگي فرانکل در هم آميخته است که مي توان گفت معنا درماني، فرانکل و فرانکل، معنا درماني است (محمدپور، 1385).

پايه هاي نظري و فلسفي معنا درماني
معنا درماني بر مبناي سه مجموعه مثلثي شکل قرار دارد (شکل شماره1-2). اولين مجموعه شامل سه جزء آزادي اراده ، معنا جويي  و معناي زندگي  است. مجموعه دوم بر پايه معناي زندگي قرار دارد و از ارزش هاي خلاق ، ارزش هاي تجربي  و ارزش هاي نگرشي  تشکيل مي شود و در نهايت مجموعه سوم از سه جزء گناه ، رنج  و گذرا بودن زندگي  تشکيل مي شود. ارزش هاي نگرشي به انسان کمک مي نمايد که بر احساس گناه، رنج و گذرا بودن زندگي غلبه نمايد (برگر ، 2007).     

آگاهي از گذرا بودن زندگيارزش هاي  تجربي  آزادي اراده
    
براي غلبه بر     کسب مي شو د از طريق

رنج   گناهارزش هاي   ارزش هاي   معناي زندگي   معناجويي  
  نگرشيخلاق
شکل شماره 1-2: پايه هاي نظري و فلسفي معنادرماني

مجموعه اول    
آزادي اراده
مفهوم آزادي اراده نقطه ي مقابل جبر مي باشد، جبرگرايان معتقدند که فرد تأثيري در انتخاب سرنوشت خود ندارد (فرانکل، 1978، 1988). اگر چه فرانکل با تأثيرات محدودي که شرايط خاص، مانند فشارهاي محيطي و اخلاقي بر فرد دارند موافق هست، اما اين ايده را که انسان حيواني پيشرفته است که توسط نيروهاي محيطي و ارثي شکل داده مي شود، قبول ندارد. هر چند شخص در انتخاب برخي موقعيت ها هيچ نقشي ندارد (مانند، ژنتيک، عوامل نژادي) اما در حقيقت اين موقعيت ها محدوده اي را تعيين مي کنند که فرد در آن آزادي کامل دارد و مي تواند هر انتخابي داشته باشد (شانتال ، 1989).

عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن هر گونه سوال يا پيشنهاد در مورد معناي  داشتيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد در کمترين زمان ممکن به سوالات شما دوستان جواب داده خواهد شد

برای دریافت ( تحقيق آماده در مورد معناي در قالب فايل ورد با ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : شهره مهرنگ - 1398/7/23 (11:57)
ممنون از پشتيباني خوب و آپديت هاي سريع تون موفق باشيد
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام ممنون از ارسال ديدگاه خود
 
نویسنده نظر : کيقباد آرميتا - 1398/4/13 (10:56)
ممنون از پشتيباني خوب و آپديت هاي سريع تون موفق باشيد
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام ممنون از ارسال ديدگاه خود
 
نویسنده نظر : پريدخت شهرناز - 1398/1/3 (5:52)
خسته نباشيد بسيار عالي خيلي نياز داشتم
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام بزرگواريد
 
نویسنده نظر : شباهنگ پروين - 1398/1/1 (6:54)
سلام درود و عرض ادب دنبال اين فايل ميکشتم بسيار عالي در سايت شما پيدا کردم تشکر مي کنم از سايت خوبتون
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام تشکر از لطف شما
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید