يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

تحقيق آماده درباره روش علمي پژوهش

تحقيق-آماده-درباره-روش-علمي-پژوهش
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
امروز براي شما پژوهشگران عزيز يک مقاله آماده درباره روش علمي پژوهش آماده دانلود قرار داديم مي توانيد به عنوان تحقيق ارايه دهيد همچنين با قابليت ويرايش در فرمت فايل ورد مي باشد

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=6670

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقيق آماده درباره روش علمي پژوهش در قالب فايل ورد با قابليت ويرايش


امروز براي شما پژوهشگران عزيز يک مقاله آماده درباره روش علمي پژوهش آماده دانلود قرار داديم مي توانيد به عنوان تحقيق ارايه دهيد همچنين با قابليت ويرايش در فرمت فايل ورد مي باشد

جزييات فايلي که دانلود خواهيد کرد بصورت زير مي باشد


عنوان : روش علمي پژوهش
فرمت فايل : ورد doc ) word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد خريد : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحه : 15

قسمتي از متن انتخاب شده از داخل فايل به صورت زير است


روش علمي تحقيق

وسايل ومراحل جمع آوري منظم اطلاعات و نحوه تجزيه وتحليل منطقي آنها براي
ر سيدن به يک هدف معين روش علمي تحقيق مي گوئيم .
هدف از کاربرد اين روش به طور کلي کشف حقايقي است و به همين جهت اصول کلي آن در تمامي علوم يکسان است و بسته به اينکه حقيقت مورد نظر جزءکدام دسته باشد.
روشهاي خاص آن علم که تناقضي با اصول روش علمي تحقيق نداشته باشد به تفضيل مورد استفاده و ملاک عمل قرار مي گيرد . بطور کلي مراحل اساسي روش تحقيق علمي
به قرار زير است .
الف: طرح مساله و بيان مشکل مورد نظر
ب : تهيه وتنظيم فرضيه در خصوص آن
پ : جمع آوري اطلاعات
ت : طبقه بندي اطلاعات حاصله
ث : مطالعه اطلاعات و تشخيص روابط علل ومعلول
ج : نقد فرضيه و مشخص کردن اعتبار علمي آن
چ : تهيه گزارش تحقيق
محقق علوم اجتماعي قبل از هر تحقيق علمي بايد نکاتي را مورد توجه قرار دهداين نکات عبارتند از :
الف : اصل واقعيت نگري : اولين نکته اي که هرمحقق بايد در نظر داشته باشدآن است که تحقيق خود را روي امور واقعي تمر کز دهد براي نيل به اين هدف محقق
مي تواند با مشاهد(مستقيم يا غير مستقيم)ويا تجربه توسل جويد به طور مثال : گروهي از محققين براي کشف واقعيات جامعه مورد مطالعه پس از تحمل زحمات زياد خويشتن رادر رديف اعضاي جامعه مورد نظر در مي آورند .و سپس به عنوان عضوي از جامعه تحقيق خويش را اغاز مي کنند .
ب : اصل تجاهل : محقق بايد قبل از تحقيق سعي کند تا حد امکان ذهن خود را از محفوظات و اطلاعات قبلي که ممکن است درنتيجه تحقيق اواثر نا مطلوبي بگذاردخلاص
کند اين همان کاري بود که دکارت انجام داد و تحقيقات علمي خود را بر مبناي شک آغاز کردو همان طوري و که در صفحات قبل اشاره شد .در وجود خويشتن ترديد کرد او سعي داشت هر آنچه قبلا آموخته است از لوحه ضميرخويش پاک کند و تحقيقات را صرفا بر مبناي آنچه که مي بيند و براي او قطعي است استوار سازد . اين اصل کلي به محقق فرصت مي دهد تا بر واقعيت امر به سادگي دست يابد ونيز از هر گونه پيش داوري پرهيز کند .
پ : اصل قضاوت عيني : محقق بايد آنچه را که مي بيند ملاک عقل قرار دهد . براي جمع آوري اطلاعات از شيوه عيني استفاده کند . در مقابل اين شيوه روش ذهني قرار دارد که محقق بايد در مراحل اوليه تحقيق از آن دوري کند . تا چندي قبل روش ذهني مقبوليت عام داشت ليکن اخيرا محققين به اين نتيجه رسيده اند که که بايد در جمع آوري اطاعات ومطالب مورد بررسي از روش عيني استفاده کرد .تنها در مرحله تجزيه وتحليل مطالب است که بايد روش ذهني را هم به کار برد بهرحال بايد توجه داشت که اگر چه تلفيق اين دو روش درآخرين مراحل يک تحقيق علمي نتايج مطلوبي به دست مي دهد . بکار بردن روش عيني به تنهايي بهترين وسيله براي کشف اطلاعات ومواد اوليه يک تحقيق علمي است
ت : اصل انتخاب موضوع اجتماعي : پديده هاي اجتماعي اموري پيچيده و غالبا
مر بوط و وابسته به يکديگر هستند . مطالعه چنين مهمي مستلزم آن است که او اجتماعي را به کوچکترين واحد ممکن تجزيه وخود آن را نيز مشخص کرد تا عوامل خارجي درامر تحقيق دخالتي نداشته باشند. بديهي است که قضاوت عيني صحيح تنها در مواردي امکان پذيراست که واقعه اجتماعي قابل تعريف و روابط آن با پديده هاي ديگر اجتماعي معين ومشخص باشد .
ث : اصل بهم پيوستگي عناصر : در قسمت چهارم به ضرورت محدود کردن واقعيت هاي اجتماعي اشاره شد . ليکن بايد توجه داشت که تفکيک و تحديد امور اجتماعي صرفا به منظور تسهيل مطالعه و جلوگيري از اشتباهات متعددي است که ممکن است محقق را از وصل به حقايق باز دارد بنابراين بايد آگاه بود که امور اجتماعي امري هستند به هم پيوسته که هر گز از هم منفک نمي شوند .و اگر چه جزئيات آنرا منفردا مورد مطالعه قرار مي دهيم بايد در تجزيه وتحليل ونتيجه گيري از آنها اصل کليت را از نظر دور نداريم.اطلا عات راکه به دست آورده ايم در يک قالب کلي بريزيم پديده مورد نظر رابا توجه به اصل کلي تفسير و از آن نتيجه گيري کنيم.
تعريف علم :
چنانکه مي دانيم علم نامي است که به بخشي از شناخت يا معرفت اطلاق مي شود که هستي يا واقعيت را دقيقا تشريح مي کند .چنين معرفتي تا سرحد امکان از حدس وخيال و آرزوبرکنار است.معرفتي که زاده غرض يا حدس يا تخيل ياتوهم باشد برواقعيت درست منطبق نمي شود و علم به شمار نمي آيد. يا معرفت علمي از ادراک دقيقي که واقعيتهابه ما مي دهندتشکيل مي شود وسخت از دست اندازي عواطف بر کنار است .علم معرفتي است که ازاتفاق واحتمال به دور وبه قطعيت نزديک است .ساير انواع معرفت از اين قاطعيت بهره قابل توجهي ندارد.حقايق علمي به مرور زمان اعتبار خود را از دست
نمي دهند حال آنکه ساير معارف در طي زمان دگرگون مي شوند وچه بسا معتقداست معزز يک دوره در دوره ديگر به صورت خرافات در مي آيند.علم با روشهاي خاص به دست مي آيدروشهاي علم گوناگون يکسان نيستندولي همه آنها از تجربه سود مي جويند برخي از علوم مانند فيزيک وشيمي وزيست شناسي مي توانند به آساني در زمينه واقعيتهاي مورد نظر فرد به تجربه بپردازند.بعضي از علوم مانند تاريخ بطور غير مستقيم وبه کمک مدارک واقعيت هاي مربوط را به خود مي شناسند.پايه اي از علوم واز آن جمله رياضيات ظاهرا تجربي نيستند ولي از طرفي مفاهيم اصلي خود را از تجربه مي گيرند و از طرفي ديگر به نحوي از انحاءبه تجربه کشيده مي شوند.تجربه علمي شايسته ترين وسيله براي شناخت واقعيت هاست مي توان صحت يا سقم هر نظري را با تجربه علمي تعيين کرد .علوم عصر ما به مدد تجربه پرده از روي بسياري از عقايد نادرست پيشينيان برداشته وخطاي آنها را معلوم کرده اند . علم چون زبان واقعيت هاست انسان را از پيچ وتاب وفراز ونشيب هستي آگاه مي گرداند و راه حل مشکلات را به اومينمايد.علم سبب مي شود که افراد واجتماعات انساني خود وساير عناصر هستي را به درستي بشناسند ودر صحنه زندگي از
بي تکليفي و خود بيني وتعصب وخيال پردازي ايمن بمانند چنان که بسياري از
سودا گران بلند پرواز با چنان خوش بيني مفرطي به آينده مي نگرند که دست به
زياده روي مي زنند و به ورشکستگي کشانيده مي شوند در حدود 1930که ايالات متحده آمريکا دچار بحران اقتصادي خطر ناکي شده بود سرمايه داراني که هستي خود را در مهلکه مي ديدند چنان پريشان شدند که به جاي يافتن چاره واقعي به خيال بافي پرداختن گروهي از اينان به اقتضاي خود فريبي باور داشتند که بحران خود به خود خاتمه مي يابد و گروهي ديگر از شدت پريشاني هر روز پيشنهاد ناروايي براي رفع بحران به حکومت تقديم مي کردند به قدري که هر روز تقريبا سيصد پيشنهاد به حکومت مي رسيد.

گزارش دوم :
انتخاب موضوع :1

نخستين گام درانجام هر پژوهشي با يک پرسش آغاز مي شود چه بنويسم؟درباره چه بنويسم؟ اين گام نخستين واين پرسش حائز اهميت است .در واقع نطفه تحقيق در همين جا بسته مي شود .انتخاب موضوع ازآن رو يک مرحله از تحقيق شمرده مي شود که خود در حکم يک تحقيق است .يعني مي تواند يک تحقيق قرار بگيرد وآن هدف (يافتن يک موضوع براي پژوهش است)به اين ترتيب اولين مرحله تحقيق با يک جستجو آغاز ميگيرد اهميت اين مرحله بخصوص ازآن رو ست که هر موضوعي مناسب تحقيق نيست.وپژوهشگري که مي خواهدوقت وتلاش خود راصرف کند طبعا بايد درباره موضوعي تحقيق کند که انجام آن ضرورتي داشته باشد ودر پايان کار متوجه نشود که همان موضوع پيشترازاو توسط پژ هشگر ديگري مورد تحقيق فرار گرفته وحتي عرضه شده است.در حقيقت يکي از وظايف پژ وهشگر يافتن پاسخي است براي اين پرسش که که کدامين موضوع بکر وتازه و کدام موضوع يا موضوعات بيشتر موردتحقيق قرار
گرفته اند. يافتن موضوعاتي که کاملا بکر و دست نخورده است باشد و موضوع يک تحقيق ابتکاري قرار گيرد. البته دشوار است زيرا موضوعات هر شاخه از دانش بشري عموما به وسيله پيشينيان مورد شناسايي قرار گرفته ودرهرموردتحقياتي انجام شده است.در عين حال درباره بسياري از اين موضوعات جاي تحقيق وروشنگري وافزودن برميزان
يافته ها ومعلومات باقي است و پژوهشگر بايد اين مواضع را بشناسد وتوجه خود را بدانها معطوف داردوبراساس اين نقطه ها ي کور يا گره هاي نا گشوده موضوعي را براي تحقيق برگزيند .
ويژگيهاي موضوع مناسب :
موضوعي مناسب وشايسته تحقيق است که ازاين ويژگيها برخوردار باشد:
1- براي جامعه سودمند باشد وموجب تکامل دانش گردد.
سودمندي دانش براي جامعه طبعا جنبه نسبي دارد يعني هرموضوع تحقيق که مورد جستجو وروشنگري قرار گيرد براي قشر خاص ومعيني مورد استفاده وسودمندخواهد بود قدر مسلم در اين ميان آن است که به هر حال موضوع تحقيق خالي از سودمندي نباشد و مخاطب يا مخاطبين معيني از حاصل آن تحقيق بهرمند شدند .
2- بکر وتازه و داراي يک سلسه ويا يک نکته نا گشوده باشد و به بيان وديگر از جوهر تحقيق برخوردار باشدهمانگونه که بيشتر گفتيم جوهر تحقيق آن است که دربردارنده يک نکته ناگشوده و يک مسئله حل نشده و مبهم باشد و اين ابهام وناگشودگي نيزالبته نسبي است . يک موضوع ،کاملاً بسته و ناگشوده است و همان است که جست جو درباره آن تحقيق ابتکاري ناميده مي شود و موضوع ديگري ، بيشتر مورد پژوهش قرار گرفته و برخي زواياي آن روشن شده است اما هنوز زواياي تاريک و نکته هاي نا يافته درآن است که خود مي تواند مورد تحقيق قرارگيرد چنين موضوعاتي که پژوهش درباب آنها عنوان تحقيق تفضيلي قرار گيرد ويا در طي آن تحقيقات پيشينيان تکاملي مي يابد بنابراين موضوع مناسب تحقيق آن است که يا کاملا ناگشوده باشد يا تحقيق در آن موضوع گسترش نيافته باشد .
3- موضوع مناسب آن است که تحقيق درباره آن ممکن باشد .ممکن بودن انجام تحقيق هم به پژوهشگر و توان علمي ميزان علاقه مندي و پشتکاراو مربوط مي شود و هم به ابزار و وسايل و امکاناتي که براي انجام تحقيق ضروري است.
4- يک ويژگي ديگر براي موضوع مناسب که به پژو هشگر مربوط است آن است که موضوع مورد علاقه محقق باشد علاقه مندي لازمه انجام هر کاري است و مخصوصا در کارهاي مهم ودشوار از جمله تحقيق ضروريت آن محسوس تر است علاقه مندي به موضوع از جمله عواملي است که برميزان توانايي وپشتکار و جديت پژوهشگر مي افزايداين هر سه خود از لوازم ديگر کار تحقيق است.

عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن هر گونه پيشنهاد در مورد روش علمي پژوهش داشتيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد
برای دانلود تحقيق آماده درباره روش علمي پژوهش بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید