امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(دیدگاه کاربر 1)

تحقيق آماده درباره هيپنوتيزم در رفع انواع ترس هاو اختلالات دندانپزشکي

توضیحات کوتاه

امروز براي شما پژوهشگران عزيز يک مقاله آماده درباره هيپنوتيزم در رفع انواع ترس هاو اختلالات دندانپزشکي آماده دانلود قرار داديم مي توانيد به عنوان تحقيق ارايه دهيد همچنين با قابليت ويرايش در فرمت فايل ورد مي باشد

برای دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید

تحقيق آماده درباره هيپنوتيزم در رفع انواع ترس هاو اختلالات دندانپزشکي

توضیحات

دانلود تحقيق آماده درباره هيپنوتيزم در رفع انواع ترس هاو اختلالات دندانپزشکي در قالب فايل ورد با قابليت ويرايش

امروز براي شما پژوهشگران عزيز يک مقاله آماده درباره هيپنوتيزم در رفع انواع ترس هاو اختلالات دندانپزشکي آماده دانلود قرار داديم مي توانيد به عنوان تحقيق ارايه دهيد همچنين با قابليت ويرايش در فرمت فايل ورد مي باشد

جزييات فايلي که دانلود خواهيد کرد بصورت زير مي باشد

عنوان : هيپنوتيزم در رفع انواع ترس هاو اختلالات دندانپزشکي
فرمت فايل : ورد doc ) word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود: دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحه : 94

قسمتي از متن انتخاب شده از داخل فايل به صورت زير است

اضطراب و اختلالات فوبيک
روش هاي زيادي براي کار روي اختلالات اضطرابي با استفاده ازهيپنوتيزم وجود دارد.
گاھي تأثيرتلقينات مستقيم براي رهايي ازاضطراب يا انواع ترس اثبات شده است (ھوروتيز، 1975 ؛ مارکز، گلدر، وادواردز، 1968 ؛ ناروس،1965 ) ھنگامي که تلقينات مستقيم موثر نيستند، تکنيکھاي ھيپنوتيزمي تلقيني انواع بسيار متنوع ديگري نيز دارند که ممکن است ثمربخش باشند. ميتوان به بيمار آموخت که ازشرايط اضطراب آور منفک وتجزيه شود. اين کار را ميتوان با تجسم دور شدن ورسيدن به محيطي آرام، احساس فاصله داشتن از شرايط تنشزا يا از طريق پس- روي يا پيشروي سني به مکانھا و زمانھاي آرامش بخش تر(گسيختگي موقتي) انجام داد. مقالات اشپيگلھا، استانتون، فينکلشتين و استيکني انواع اين شيوهھاي تجزيه اي را الگو قرار ميدھند. تکنيک مکان آرامش ھاموند نيز که درفصل تقويت به آن پرداخته شده، نمونه ديگري از تجسم محيط و انفکاک براي کنترل (Ego) خوداضطراب است.
روش القا و تعميق عموما به سادگي اضطراب را از بين ميبرند. بنابراين، روش کلامي براي القاي آرامش پيش رونده بخشي از اين فصل است، گرچه ممکن است روشھاي القاي ديگري نيز موجب کاھش اضطراب شوند. روش ميرز دراستفاده از خلسه تعميقي، که درابتدا از طريق روشھاي غيرکلامي تسھيل ميشود، روش ديگري براي کنترل اضطراب است. اين روش شبيه تکنيک ھيپنوتيزم طولاني است که درفصل ھشت مورد بحث قرار گرفته است.
حساسيت زدايي تدريجي تسهيل شده با ھيپنوتيزم و تمرين ذھني غلبه موفقيت آميز برشرايط تنش زا نيز روشھاي ديگر درمان اضطراب و اختلالات فوبيک اضطراب، انواع ترسھا و اختلالات دندانپزشکي ھستند
عوامل شناختي نيز ممکن است علت ديگري براي اضطراب و پاسخھاي فوبيک باشند. ھنگامي که مشخص شود که اعتماد به نفس پائين، جنبه اي از مشکل است، ميتوان از روشھاي ” تقويت ايگو” استفاده کرد. مداخلات شناخت درماني رانيز که درسطح آگاھانه مورد استفاده قرار ميگيرند ميتوان با ھيپنوتيزم تقويت
کرد.
تلقينات روان درماني منطقي- ھيجاني را نيز مثل آنھايي که دراين فصل يا درفصل تقويت ايگو وجود دارند ميتوان به بيماران مضطرب براي اصلاح عقايد زمينهاي وگفتگوي دروني ارائه کرد. ھمچنين ميتوان از ھيپنوتيزم براي واپس روي سني بيماران استفاده کرد، تا مجددا زمان قبل از شروع اضطراب را تجربه کنند(کراسيلنگ
و ھال، 1985 ). اين عمل ميتواند کمکي باشد تا شرايط اضطرابزا و ھمچنينگفتگوي دروني و تصورات مولد پاسخھاي نامناسب، مشخص شوند. ثابت شده است که واپسروي به زمانھايي پيش از ايجاد ھراس، زماني که بيمار تطابق موفقداشته است نيز موثر است (لانگسدون، 1960 ). با وجود اين، زمانھايي ھست که
يک پاسخ فوبيک يا اضطراب فراگير ناشي از چيزي بيش از شرطي شدن ياشناخت غيرمنطقي است دراين موارد بررسي در وضعيت ناخودآگاه، ازطريق علائم فکري- حرکتي(ھاموند و چيک، 1988 )، درمان وضعيت ايگو(وان درھارت، 1981 ). يا ؛ تکنيکھاي فرافکني ھيپنوتيزمي (گاستاوسون و ويت، 1981 ؛ شنک، 1966ولبرگ، 1948 ) بطور موفقيتآميزي تعارضھا، عملکردھا، علل و تجارب گذشتهاي راکه در وراي خودآگاھي قرار دارند مشخص کرده است. ھنگامي که اتفاقات اضطراب، انواع ترسھا و اختلالات تروماتيک(آسيبزا) مرتبط با واکنشھاي فوبيک ھستند، تسھيل پسروي سني وتخليه ھيجاني احساسات ھمراه با آن تجربه ميتواند سودمند باشد.
علاوه براين مداخلهھاي ھيپنوتيزمي را ميتوان(و اغلب بايد) درتلفيق با رواندرمانيھاي رايجتر و روشھاي ديگر طبي مورد استفاده قرار داد. براي مثال دردرمان انواع فوبيا(اختلال ھراس)ميتوان روشھاي ھيپنوتيزمي را با دارو درماني،حساسيتزدايي درھوشياري، شناخت درماني، کتاب درماني، زوج درماني ياسيستم درماني، حساسيتزدايي تجسمي، و آموزش اظھار وجود يا آموزش مھارت اجتماعي براي ايجاد يک مجموعه وسيع طيف درماني ترکيب کرد (بارلو وسرني، 1988 ؛ لازاروس، 1989 ). تلقينات ارائه شده توسط اليس دراين فصل روشن کننده اين مطلب است که از ھيپنوتيزم چگونه ميتوان براي تقويت درمانھاي غيرھيپنوتيزمي استفاده کرد.
مقالات بسيار زيادي درمورد ھيپنوتيزم براي درمان اختلالات فوبيک به چاپ رسيده است، ازجمله يک شماره از نشريه آمريکايي ھيپنوتيزم باليني درآوريل 1981 و يک کتاب(کلارک و جکسون، 1983 ) به موضوع درمان ھيپنوتيزمي اضطراب و اختلالات فوبيک پرداخته است. دراين مقدمه قصد نداريم موضوع گسترده اضطراب، انواع ترسھا و اختلال ناشي از ھراس را بطور کامل مورد بررسي قرار دھيم. با اين وجود،
اشاره به اين موضوع مھم است که عليرغم اين حقيقت که ھيپنوتيزم اغلب دردرمان اضطراب و اختلالات فوبيک مفيد است اما ارزيابي دقيق و درمان با احتياطھنوز از ضروريات ھستند(کراسيلنک، 1980 ) حداقل 76 نوع فوبيا شناخته شده است بنابراين، مقوله ظاھرا يکدست” اختلالات فوبيک” از يک مجموعه متجانس و يکنواخت بسيار فاصله دارد. ھمه بيماران دچار ترسھا يااختلالات اضطرابي نبايد بدون بررسي به يک روش تحت درمان قرار بگيرند. براي مثال، فرمو و گراس( 1983 ) بر اھميت درنظر گرفتن انواع زيرمجموعهھاي فوبياي اجتماعي تأکيد کردند و تفاوت بين بيماراني با برانگيختگي بالاي فيزيولوژيکي به اضطراب، انواع ترسھا
تنھايي درمقابل بيماراني با برانگيختگي شناختي و فيزيولوژيکي بالا را درنظرگرفتند.
بخش اول اين فصل مجموعهاي از تلقينات براي تسھيل از بين بردن اضطراب را مورد بررسي قرار ميدھد. شيوهھاي تلقيني براي درمان اختلالات فوبيک موضوع بعدي اين فصل خواھد بود.
ھيپنوتيزم در دندانپزشکي
ھيپنوتيزم در دندان پزشکي کاربردھاي زيادي دارد درصد زيادي از بيماران از کارھاي
دندان پزشکي مضطرب و ترسان ھستند تاحدي که عدهاي دچار ترس بيمارگونه
ميشوند. ھيپنوتيزم درماني پيش از شروع کار روي دندان، آموزش خود ھيپنوتيزم و
کارھاي ھيپنوتيزمي طبيعت گرايانه(غيررسمي) ميتوانند به بيمار آرامش دھند.
تلقيناتي که درفصلھاي ديگر اين کتاب درباره درد، بيحسي، بھبودي و درمان
کودکان آمده است با دندانپزشکي نيز ارتباط دارند. استفاده از بيدردي دنداني نياز
به داروھاي بيحس کننده را به ھمراه خطرات و عوارض جانبي آنھا کاھش خواھد
داد. مفيد بودن بيدردي ھيپنوتيزمي به خصوص زماني آشکار ميشود که بيماريھا
و آلرژيھا استفاده از داروھاي شيميايي بيحسي را غيرممکن ميسازد. ھمچنين
دندان پزشکان ميتوانند براي يافتن تلقينات براي ايجاد کنترل عروقي، مثلا کنترل
خونريزي دربيماران ھموفيلي از مطالب فصل 8 بھره بگيرند. تلقينات ھيپنوتيزمي
ھمچنين به طور فوقالعادهاي درکار روي دندان سايي درحين خواب، سندرم مفصل
فکي گيجگاھي، حالت تھوع، مکيدن انگشت شست، جويدن ناخن، قراردادن زبان
بين فک بالا و پايين ھنگام بلع و نيز درسازگاري با دندان مصنوعي موثر ھستند.
علاوه براين تلقينات ھيپنوتيزمي پذيرش توصيهھا را براي مسواک زدن، پاک کردن
دندانھا با نخ دندان، و استفاده از پلاک دندان پزشکي تسھيل ميکند. درنھايت،
ھيپنوتيزم ميتواند ارزش ويِژهاي دردندانپزشکي اطفال براي ايجاد زمينه ھمکاري،
به حداقل رساندن بدرفتاري، و کاھش درد و اضطراب داشته باشد

عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن هر گونه پيشنهاد در مورد هيپنوتيزم در رفع انواع ترس هاو اختلالات دندانپزشکي داشتيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد

نظرات (1)

1 دیدگاه برای تحقيق آماده درباره هيپنوتيزم در رفع انواع ترس هاو اختلالات دندانپزشکي

 1. نمره 5 از 5

  کیوان پیمانه (دانلود کننده فایل)

  با سلام
  واقعا کاربردیه خیلی ممنون

  • پشتیبانی وبسایت

   سلام
   بزرگوارید

راهنمای دانلود کردن :

برای دیدن لینک دانلود باید هزینه آن را پرداخت کنید این فایل برای ما اعم از طراحي و بهينه سازي همچین نگه دارای در اینترنت دارای هزینه ای می باشد بر این لحاظ برای دیدن لینک دانلود باید هزینه اندکی برای حمایت از ما پرداخت کنید قیمت فایل در مقابل ارزش فایلی که دانلود خواهید کرد ناچیز می باشد

1.لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
2.همچنین در پنل کاربری شما نیز بصورت خودکار قرار می گیرد

راهنمایی باز کردن فایل دانلود شده

1.فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از آخرین نسخه نرم افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.

2.چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید. البته فایل های حجیم دارای قابلیت ریکاوری هستند که با استفاده از نرم افزار Winrar وارد منو Tools شوید و گزینه Repair را انتخاب کنید تا مشکل فایل دانلود شده حل شود.

3.فایل های قرار داده شده بدون پسورد می باشند

گزارش مشکلات در مورد سایت

1.کاربران عزیز برای ارایه خدمات بهتر لطفا پیشنهاداد و مشکلاتی که در سایت مشاهده می کنید برای ما اطلاع دهید این نظرات و پیشنهادات شما عزیزان است که هر روز می توانیم خدمات بهتری را ارایه دهیم پس لطفا هر مشکلی که مربوط به سایت می باشد به ما از طریق پشتیبانی اطلاع دهید با تشکر از همراهی شما عزیزان. برای ارتباط با ما اینجا کلیک کنید

ads
ads