يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

تحقيق آماده درباره هيپنوتيزم در رفع انواع ترس هاو اختلالات دندانپزشکي

تحقيق-آماده-درباره-هيپنوتيزم-در-رفع-انواع-ترس-هاو-اختلالات-دندانپزشکي
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
امروز براي شما پژوهشگران عزيز يک مقاله آماده درباره هيپنوتيزم در رفع انواع ترس هاو اختلالات دندانپزشکي آماده دانلود قرار داديم مي توانيد به عنوان تحقيق ارايه دهيد همچنين با قابليت ويرايش در فرمت فايل ورد مي باشد

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=7383

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقيق آماده درباره هيپنوتيزم در رفع انواع ترس هاو اختلالات دندانپزشکي در قالب فايل ورد با قابليت ويرايش


امروز براي شما پژوهشگران عزيز يک مقاله آماده درباره هيپنوتيزم در رفع انواع ترس هاو اختلالات دندانپزشکي آماده دانلود قرار داديم مي توانيد به عنوان تحقيق ارايه دهيد همچنين با قابليت ويرايش در فرمت فايل ورد مي باشد

جزييات فايلي که دانلود خواهيد کرد بصورت زير مي باشد


عنوان : هيپنوتيزم در رفع انواع ترس هاو اختلالات دندانپزشکي
فرمت فايل : ورد doc ) word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود: دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحه : 94

قسمتي از متن انتخاب شده از داخل فايل به صورت زير است


اضطراب و اختلالات فوبيک
روش هاي زيادي براي کار روي اختلالات اضطرابي با استفاده ازهيپنوتيزم وجود دارد.
گاھي تأثيرتلقينات مستقيم براي رهايي ازاضطراب يا انواع ترس اثبات شده است (ھوروتيز، 1975 ؛ مارکز، گلدر، وادواردز، 1968 ؛ ناروس،1965 ) ھنگامي که تلقينات مستقيم موثر نيستند، تکنيکھاي ھيپنوتيزمي تلقيني انواع بسيار متنوع ديگري نيز دارند که ممکن است ثمربخش باشند. ميتوان به بيمار آموخت که ازشرايط اضطراب آور منفک وتجزيه شود. اين کار را ميتوان با تجسم دور شدن ورسيدن به محيطي آرام، احساس فاصله داشتن از شرايط تنشزا يا از طريق پس- روي يا پيشروي سني به مکانھا و زمانھاي آرامش بخش تر(گسيختگي موقتي) انجام داد. مقالات اشپيگلھا، استانتون، فينکلشتين و استيکني انواع اين شيوهھاي تجزيه اي را الگو قرار ميدھند. تکنيک مکان آرامش ھاموند نيز که درفصل تقويت به آن پرداخته شده، نمونه ديگري از تجسم محيط و انفکاک براي کنترل (Ego) خوداضطراب است.
روش القا و تعميق عموما به سادگي اضطراب را از بين ميبرند. بنابراين، روش کلامي براي القاي آرامش پيش رونده بخشي از اين فصل است، گرچه ممکن است روشھاي القاي ديگري نيز موجب کاھش اضطراب شوند. روش ميرز دراستفاده از خلسه تعميقي، که درابتدا از طريق روشھاي غيرکلامي تسھيل ميشود، روش ديگري براي کنترل اضطراب است. اين روش شبيه تکنيک ھيپنوتيزم طولاني است که درفصل ھشت مورد بحث قرار گرفته است.
حساسيت زدايي تدريجي تسهيل شده با ھيپنوتيزم و تمرين ذھني غلبه موفقيت آميز برشرايط تنش زا نيز روشھاي ديگر درمان اضطراب و اختلالات فوبيک اضطراب، انواع ترسھا و اختلالات دندانپزشکي ھستند
عوامل شناختي نيز ممکن است علت ديگري براي اضطراب و پاسخھاي فوبيک باشند. ھنگامي که مشخص شود که اعتماد به نفس پائين، جنبه اي از مشکل است، ميتوان از روشھاي " تقويت ايگو" استفاده کرد. مداخلات شناخت درماني رانيز که درسطح آگاھانه مورد استفاده قرار ميگيرند ميتوان با ھيپنوتيزم تقويت
کرد.
تلقينات روان درماني منطقي- ھيجاني را نيز مثل آنھايي که دراين فصل يا درفصل تقويت ايگو وجود دارند ميتوان به بيماران مضطرب براي اصلاح عقايد زمينهاي وگفتگوي دروني ارائه کرد. ھمچنين ميتوان از ھيپنوتيزم براي واپس روي سني بيماران استفاده کرد، تا مجددا زمان قبل از شروع اضطراب را تجربه کنند(کراسيلنگ
و ھال، 1985 ). اين عمل ميتواند کمکي باشد تا شرايط اضطرابزا و ھمچنينگفتگوي دروني و تصورات مولد پاسخھاي نامناسب، مشخص شوند. ثابت شده است که واپسروي به زمانھايي پيش از ايجاد ھراس، زماني که بيمار تطابق موفقداشته است نيز موثر است (لانگسدون، 1960 ). با وجود اين، زمانھايي ھست که
يک پاسخ فوبيک يا اضطراب فراگير ناشي از چيزي بيش از شرطي شدن ياشناخت غيرمنطقي است دراين موارد بررسي در وضعيت ناخودآگاه، ازطريق علائم فکري- حرکتي(ھاموند و چيک، 1988 )، درمان وضعيت ايگو(وان درھارت، 1981 ). يا ؛ تکنيکھاي فرافکني ھيپنوتيزمي (گاستاوسون و ويت، 1981 ؛ شنک، 1966ولبرگ، 1948 ) بطور موفقيتآميزي تعارضھا، عملکردھا، علل و تجارب گذشتهاي راکه در وراي خودآگاھي قرار دارند مشخص کرده است. ھنگامي که اتفاقات اضطراب، انواع ترسھا و اختلالات تروماتيک(آسيبزا) مرتبط با واکنشھاي فوبيک ھستند، تسھيل پسروي سني وتخليه ھيجاني احساسات ھمراه با آن تجربه ميتواند سودمند باشد.
علاوه براين مداخلهھاي ھيپنوتيزمي را ميتوان(و اغلب بايد) درتلفيق با رواندرمانيھاي رايجتر و روشھاي ديگر طبي مورد استفاده قرار داد. براي مثال دردرمان انواع فوبيا(اختلال ھراس)ميتوان روشھاي ھيپنوتيزمي را با دارو درماني،حساسيتزدايي درھوشياري، شناخت درماني، کتاب درماني، زوج درماني ياسيستم درماني، حساسيتزدايي تجسمي، و آموزش اظھار وجود يا آموزش مھارت اجتماعي براي ايجاد يک مجموعه وسيع طيف درماني ترکيب کرد (بارلو وسرني، 1988 ؛ لازاروس، 1989 ). تلقينات ارائه شده توسط اليس دراين فصل روشن کننده اين مطلب است که از ھيپنوتيزم چگونه ميتوان براي تقويت درمانھاي غيرھيپنوتيزمي استفاده کرد.
مقالات بسيار زيادي درمورد ھيپنوتيزم براي درمان اختلالات فوبيک به چاپ رسيده است، ازجمله يک شماره از نشريه آمريکايي ھيپنوتيزم باليني درآوريل 1981 و يک کتاب(کلارک و جکسون، 1983 ) به موضوع درمان ھيپنوتيزمي اضطراب و اختلالات فوبيک پرداخته است. دراين مقدمه قصد نداريم موضوع گسترده اضطراب، انواع ترسھا و اختلال ناشي از ھراس را بطور کامل مورد بررسي قرار دھيم. با اين وجود،
اشاره به اين موضوع مھم است که عليرغم اين حقيقت که ھيپنوتيزم اغلب دردرمان اضطراب و اختلالات فوبيک مفيد است اما ارزيابي دقيق و درمان با احتياطھنوز از ضروريات ھستند(کراسيلنک، 1980 ) حداقل 76 نوع فوبيا شناخته شده است بنابراين، مقوله ظاھرا يکدست" اختلالات فوبيک" از يک مجموعه متجانس و يکنواخت بسيار فاصله دارد. ھمه بيماران دچار ترسھا يااختلالات اضطرابي نبايد بدون بررسي به يک روش تحت درمان قرار بگيرند. براي مثال، فرمو و گراس( 1983 ) بر اھميت درنظر گرفتن انواع زيرمجموعهھاي فوبياي اجتماعي تأکيد کردند و تفاوت بين بيماراني با برانگيختگي بالاي فيزيولوژيکي به اضطراب، انواع ترسھا
تنھايي درمقابل بيماراني با برانگيختگي شناختي و فيزيولوژيکي بالا را درنظرگرفتند.
بخش اول اين فصل مجموعهاي از تلقينات براي تسھيل از بين بردن اضطراب را مورد بررسي قرار ميدھد. شيوهھاي تلقيني براي درمان اختلالات فوبيک موضوع بعدي اين فصل خواھد بود.
ھيپنوتيزم در دندانپزشکي
ھيپنوتيزم در دندان پزشکي کاربردھاي زيادي دارد درصد زيادي از بيماران از کارھاي
دندان پزشکي مضطرب و ترسان ھستند تاحدي که عدهاي دچار ترس بيمارگونه
ميشوند. ھيپنوتيزم درماني پيش از شروع کار روي دندان، آموزش خود ھيپنوتيزم و
کارھاي ھيپنوتيزمي طبيعت گرايانه(غيررسمي) ميتوانند به بيمار آرامش دھند.
تلقيناتي که درفصلھاي ديگر اين کتاب درباره درد، بيحسي، بھبودي و درمان
کودکان آمده است با دندانپزشکي نيز ارتباط دارند. استفاده از بيدردي دنداني نياز
به داروھاي بيحس کننده را به ھمراه خطرات و عوارض جانبي آنھا کاھش خواھد
داد. مفيد بودن بيدردي ھيپنوتيزمي به خصوص زماني آشکار ميشود که بيماريھا
و آلرژيھا استفاده از داروھاي شيميايي بيحسي را غيرممکن ميسازد. ھمچنين
دندان پزشکان ميتوانند براي يافتن تلقينات براي ايجاد کنترل عروقي، مثلا کنترل
خونريزي دربيماران ھموفيلي از مطالب فصل 8 بھره بگيرند. تلقينات ھيپنوتيزمي
ھمچنين به طور فوقالعادهاي درکار روي دندان سايي درحين خواب، سندرم مفصل
فکي گيجگاھي، حالت تھوع، مکيدن انگشت شست، جويدن ناخن، قراردادن زبان
بين فک بالا و پايين ھنگام بلع و نيز درسازگاري با دندان مصنوعي موثر ھستند.
علاوه براين تلقينات ھيپنوتيزمي پذيرش توصيهھا را براي مسواک زدن، پاک کردن
دندانھا با نخ دندان، و استفاده از پلاک دندان پزشکي تسھيل ميکند. درنھايت،
ھيپنوتيزم ميتواند ارزش ويِژهاي دردندانپزشکي اطفال براي ايجاد زمينه ھمکاري،
به حداقل رساندن بدرفتاري، و کاھش درد و اضطراب داشته باشد

عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن هر گونه پيشنهاد در مورد هيپنوتيزم در رفع انواع ترس هاو اختلالات دندانپزشکي داشتيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد
برای دانلود تحقيق آماده درباره هيپنوتيزم در رفع انواع ترس هاو اختلالات دندانپزشکي بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : نوش‌آفرين گلتن - 1398/7/9 (10:18)
عالي عالي عالي عالي
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام خواهش ميکنيم
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید