يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

تحقيق آماده در مورد انقلاب صنعتي

تحقيق-آماده-در-مورد-انقلاب-صنعتي
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
دوستان براي شما يک تحقيق آماده تهيه ساختيم که در مورد انقلاب صنعتي مي باشد مي توانيد با کمترين قيمت ممکن اين فايل را از فروشگاه يکتا فايل خريداري فرماييد

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=4221

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقيق آماده در مورد انقلاب صنعتي در قالب فايل ورد با قابليت ويراش


دوستان براي شما يک تحقيق آماده تهيه ساختيم که در مورد انقلاب صنعتي مي باشد مي توانيد با کمترين قيمت ممکن اين فايل را از سایت یکتا فایل دانلود فرمایید

سيستم پرداخت يکتا فايل به صورتي است که بعد حمایت از ما بلافاصله لينک دانلود فايل دانلودی شده نمايش داده مي شود که در اين صورت مي توانيد با خيال راحت فايل دانلودی شده خود را دانلود فرماييدتوضيحات در مورد فايل انقلاب صنعتي به شرح زير مي باشد


عنوان : انقلاب صنعتي
فرمت فايل : ورد doc ) Word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحات : 36

متن کوتاه انتخاب شده از داخل تحقيق به صورت زير است


انقلاب صنعتى
از مهمترين پديدههاى تحققيافته در اواخر قرن هجدهم ميلادي، در روند تکامل نظام سرمايهدارى در کشورهاى اروپائي، بايد از اختراع ماشين و ورود آن در روند توليد کالا در مؤسسات و شکلگيرى انباشت سرماي نام برد.
ترقى علمى و فنى و نفوذ ماشينيزم در امور اقتصادي، همانا جايگزينى منابع نيروى بىجان (بازوى مکانيکى و ماشيني) با منابع نيروى جاندار (بازوى انساني) را به ارمغان آورد.
در اول قرن نوزدهم ميلادى چند دستگاه ماشين بافندگى بيش از بيست برابر بافنده دستى و يک دستگاه ماشين ريسندگى دويست برابر چرخ ريسندگى معمولى توليد مىکردند. از تا ميلادى ماشينى شدن ريسندگى در انگلستان ميزان بهرهورى را تا برابر افزايش داد. )دکتر ستارىفر،فصل نامه تاميناجتماعي، سال اول شماره اول،تابستان، مؤسسه عالى پژوهش تامين اجتماعي، صفحه و (
انقلاب صنعتى در غرب ميزان ثروت ملى و قدرت خريد مردم را افزايش داد. اين انقلاب، ضمن تأمين اشتغال بخش وسيعى از جمعيت و ارتقاء سطح درآمد سرانه، و گسترش توليد انبوه باعث شد ابتدا انگلستان و سپس آلمان، بلژيک، فرانسه به جرگه کشورهاى صنعتى پيوستند و بهتدريج مجموع اروپاى غربى به منطقهاى صنعتى تبديل گرديد. )دکتر ستارىفر، فصل نامه تاميناجتماعي، سال اول شماره اول،تابستان، مؤسسه عالى پژوهش تامين اجتماعي، صفحه و (
انقلاب صنعتى در کشورهاى اروپائى اين پىآمدها را دربر داشت:
گسترش مراکز صنعتي.
گسترش شهرها.
توليد انبوه.
تنوع کالائي.
ارتقاء بهرهورى نيروى کار.
گسترش بازار و پيدايش طبقه کارگر.
با گسترش و نفوذ ماشين در فعاليتهاى اقتصادي، تضاد ميان صاحبان سرمايه (صاحبان بازوى مکانيکى و ماشيني) و صاحبان نيروى کار متجلىتر شد و نظريهپردازان جديدى در قالب مکاتب سوسياليسم تخيلى (نظير پرودون و سن سيمون) پديدار شدند و بهتدريج با نقد همهجانبه سرمايهدارى و تضاد مقوله کار و سرمايه مطرح گرديد.
بهتدريج روابط بين کارگر و کارفرما در قالب اشکال حقوقى و قراردادهاى اجتماعى تکامل يافت و کارگاهها و کارخانهها از چارچوب خشک واحدهاى فنى و اقتصادى بهصورت مؤسسات و سازمانهاى اجتماعي-انسانى مورد توجه انديشمندان قرار گرفتند.
اين عصر را دوران گذار از نظام مانوفاکتورى (توليد دستي) به نظام توليد ماشينى و صنعتى در مقياس وسيع و گسترده مىدانند.
ابداع و اختراع ماشينهاى جديد و پديد آمدن شيوههاى نوين در امر توليد کالا و ارائه خدمات تنها عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصاد صنعتى در جهان غرب نمىباشند، بلکه گسترش سازمان اجتماعى کار و برقرارى سيستم تشکيلاتى و روابط سازمانى منطقي، بهرهگيرى از نيروى انسانى متخصص، تراکم و انباشت سرمايه و بهکارگيرى و تلفيق معقول و اصولى اين عوامل در فرآيند توليد کالا را نيز بايد از فاکتورها و عوامل مؤثر در رشد سرمايهدارى صنعتى در غرب بهحساب آورد.
رشد سرمايهدارى صنعتى در غرب، در واقعيت امر با افزايش کمى مؤسسات و سازمانهاى گوناگون در زمينههاى مختلف توليدات بزرگ صنعتى و ارائه خدمات همراه بود.
در عين حال برقرارى روابط آهنين در تشکيلات و سازمانهاى منظم با مقررات و ضوابط منطقي، تکامل کيفى سازمان اجتماعى کار و تقسيم کار در اجزاء گوناگون و مشخص، برقرارى سلسله مراتب، بهرهگيرى از اسلوبهاى علمى و فني، برنامهريزى و هماهنگى انسانها با ابزار، وسايل و تجهيزات مدرن، همه و همه اشکال کمى و مضامين کيفى مقولات سازمان و مديريت را بيش از پيش گسترش دادند.
سرپرستى و نظارت با شکل و محتواء استبدادي، اولين شکل مديريت در بنگاهها و سازمانهاى صنعتى و خدماتى در نظام سوداگرى صنعتى غرب بود که نظير اشکال پيشين نظارت و سرپرستي، توسط مالکان ابزار توليد (يعنى سرمايهداران) انجام مىگرفت. چهار ويژگى عمده اينگونه مؤسسات کوچک عبارت بودند از:
. تلفيق مالکيت و مديريت.
. متخصص بودن مدير در اداره مؤسسه.
. کوچک بودن سازمان.
. سطح نازک تکنولوژي.
با فزونىيافتن دامنه فعاليت مؤسسات و سازمانهاى توليدى و تخصصى و پيچيده شدن فعاليتهاى درونى و برونى اين سازمانها، مجموعه مسائلى را پيش آوردند که ديگر سرپرستى و هدايت و مديريت اينگونه سازمانها در حد توان مالکين مؤسسات نبود.
اين روند ضرورتاً به تفکيک امر مديريت از مالکيت انجاميد. بهتدريج نقش سرپرستى و مديريت در سازمانهاى بزرگ صنعتى و خدماتى بهعدهاى از کارکنان متخصص و باتجربه سپرده مىشود که هماهنگي، سازماندهى و برنامهريزى توليدى و خدماتى سازمانها را از يک سو و کنترل و نظارت بروکراتيک را از سوى ديگر عهدهدار مىشوند. مجموعه اين کادرهاى مطلع، مجرب و متخصص يعنى سرپرستان و مديران، يک نظام يا نهاد مديريت صنعتي را در سازمانها بهوجود مىآورند.
فرآيند تکامل اقتصاد صنعتى در غرب که با ورشکستگى و نابودى بنگاههاى کوچک همراه بود، شرايط لازم براى تراکم گسترده سرمايه و اختلاط و ادغام چندين بنگاه توليدى و تبديل آنها به شرکتهاى بزرگ انحصارى (در مقياس ملى و بينالمللي) را فراهم مىآورد.
اين پديده در نوع خود ويژگىهاى جديدى به سازمانها مىدهد و عرصه فعاليت و اعمال مديريت را بيش از گذشته مىدهد و بدين ترتيب شاخههاى تخصصى متعددى در زمينه مديريت سازمانها پديد مىآيند. نظير مديريت فنى و توليدي-مديريت تدارکات و انبارداري، حمل و نقل، فروش، امور خدماتي، امور مالى و حسابدارى و بهويژه مديريت نيروى انساني، مديريت بازرگاني، مديريت دولتى و...

رقابت آمريكا و انگليس در ايران و نهضت ملي شدن صنعت نفت
به نظر ميرسيد كه دو همپيمان قدرتمند فاتح در جنگ جهاني دوم يعني امريكا و انگليس، به علت مشابهتهاي ايدئولوژيك و سياسي اجتماعي و رابطه پسرخواندگي، بيشترين همكاريها را در دنياي پس از جنگ خواهند داشت و تا مدتها نيز چنين بود؛ اما گويا در صحنه بينالمللي هم قدرت و ثروت پدر و پسر نميشناسد.
به نظر ميرسيد كه دو همپيمان قدرتمند فاتح در جنگ جهاني دوم يعني امريكا و انگليس، به علت مشابهتهاي ايدئولوژيك و سياسي اجتماعي و رابطه پسرخواندگي، بيشترين همكاريها را در دنياي پس از جنگ خواهند داشت و تا مدتها نيز چنين بود؛ اما گويا در صحنه بينالمللي هم قدرت و ثروت پدر و پسر نميشناسد. امريكاي تازه نفس به ضعف و افول روزبهروز پدر پير و مكار خود هيچگونه توجه و ترحمي نشان نميداد و هر چه كه او پس ميرفت امريكا پيش ميآمد. تقويت ايران در مقابل كمونيسم و دلايل استراتژيك ديگر مانع از آن نميشد كه امريكا از پس منافع مشترك خود با انگلستان، چشمانداز سالهاي آينده كانون انرژي جهان در خاورميانه را نبيند. قرارداد تضعيف درآمدهاي نفتي شركت آراسكوي امريكا با عربستان صعودي، موقعيت نفتي انگلستان را در ايران متزلزل ميساخت و آنها را از سهم درصدي ايران در شركت نفت ايران و انگليس دچار نگراني ميساخت.
بسياري گمان ميبرند كه در جريان مليشدن صنعت نفت امريكا به طرفداري از ايران در مقابل انگلستان ايستاد و از منافع ملت ايران حمايت كرد، در حالي كه با مطالعه تاريخ به خوبي درمييابيم كه امريكا خواستار يلهشدن منافع نفتي به سوي خود بود و گلآلودشدن آب او را به مقصود ميرساند به همين خاطر هم پس از عدم تامين آنچه كه ميخواست به طراحي و اجراي كودتاي مرداد و سرنگوني دولت دكتر محمد مصدق دست زد. رقابتهاي پنهان و غيرانساني امريكا انگلستان بر سر منابع نفتي ايران را در اين مقاله مرور خواهيد فرمود.
پايان يافتن جنگ جهاني دوم، ساختار نظام بين المللي را دگرگون و دو قدرت آمريكا و انگليس را روياروي هم قرارداد. با وجود اينكه آمريكا به عنوان قدرت در حال ظهور در صحنه جهاني و انگلستان هم به عنوان امپراطور رو به افول؛ در مقابله با اتحاد شوروي(سابق) و ماركسيسم داراي منافع مشتركي بودند، در برخي از مناطق مهم دنيا رقابت سختي را با يكديگر آغاز كردند.آمريكا اين بار براي تصاحب مناطق نفوذ و محدود كردن قدرت انگلستان عزم خود را جزم كرده بود. اين رقابت كه داراي ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي و نظامي بود، بيانگر يكي از قواعد اصلي نظام بين المللي است كه ساختار حاكم تنها با پيدايش يك قدرت جديد و افول قدرت پيشين دچار دگرگوني مي شود.
در اين ميان خليج فارس و ايران يكي از مهمترين حوزه هاي رقابت اين دو كشور محسوب مي شدند. آمريكا پس از جنگ جهاني دوم در ايران موقعيت بسيارخوبي به دليل پايان دادن غائله آذربايجان كسب كرده بود و از همين زمان قصد داشت نفوذ خود در ايران را به تدريج گسترش دهد. آمريكا كه در اين زمان در سطح بين المللي و منطقه خليج فارس انگلستان را مجبور به عقب نشيني كرده بود با اجراي دكترين ترومن و اجراي طرح مارشال قصد داشت تا حد زيادي نفوذ خود را در سطح جهاني گسترش دهد.
پس از جنگ جهاني دوم ايالات متحده به صورت بزرگترين كشور اعتبار دهنده دنيا درآمد اما در مقابل، از جمله كشورهاي بدهكار آن دوران مي توان بريتانياي كبير، بزرگترين امپراطوري مالي پيشن جهان را نام برد. در اين زمان تغيير موقعيت انگلستان يكي از اهداف اصلي آمريكا بود كه مشاورين روزولت براي تحقق آن برنامه ريزي هاي دقيقي انجام داده بودند. با اجراي همين برنامه ها بودكه در اواخر دهه بازارهاي پيشين اين امپراطوري بزرگ همگي تحت اشغال كالاهاي آمريكايي درآمد. در منطقه خليج فارس نيز ايالات متحده طي اين سالها از طريق شركت نفتي آرامكو(Aramco) منابع نفتي عربستان را تحت كنترل خود درآورده و بدنبال كسب منابع بيشتري در منطقه از جمله ايران بود.
تاكنون درباره همكاري ايالات متحده و انگلستان در كودتاي مرداد و سرنگوني دولت دكتر مصدق مطالب زيادي نگاشته شده است اما به رقابت اين دو كشور در زمينه نفت ايران كمتر پرداخته مي شود. بايد دانست همكاري و رقابت آمريكا و انگليس در اين زمينه، دو روي يك سكه بود كه در نهايت با تقسيم منابع نفتي ايران به پايان رسيد. اين رقابت و همكاري بعد از جنگ جهاني دوم آغاز وطي بحران ملي شدن صنعت نفت ادامه پيدا كرد. آمريكاييان با زيركي و با اتكا به قدرت فزاينده سياسي و اقتصادي توانستند شريك انگليس درمنابع نفتي ايران گردند. علايق آمريكا در ايران بعد از جنگ جهاني دوم علاوه بر نفت، جلوگيري از نفوذ كمونيسم بر مبناي دكترين ترومن بود. آمريكا در عين حال، حضور مستقيم در ايران را با منافع خود سازگار نمي ديد. از ديد آمريكاييان، حاكميت مستقيم در منطقه استراتژيك خليج فارس با توجه به منابع عظيم نفتي آن، درگيري با اتحاد شوروي را اجتناب ناپذير مي ساخت. در اين دوره ديدگاه ايالات متحده درباره ايران بدين ترتيب بود: حفظ استقلال ايران براي ايالات متحده آمريكا از اهميت بسياري برخوردار است. از سوي ديگر به خاطر موقعيت استراتژيكي و منابع عظيم نفتي، از دست رفتن ايران به مفهوم تهديد امنيت خاورميانه، پاكستان و هند مي باشد.از سوي ديگر اين امر به حيثيت ايالات متحده دركشورهاي منطقه آسيب زده و اعتماد به نفس اين كشورها را در مقابله با تهديدهاي كمونيسم كاهش مي دهد.
همزمان لندن نيز ارزيابي مشابهي از تهديد كمونيسم و اتحاد شوروي در منطقه داشت. اين مساله زماني اهميت پيدا مي كند كه به نقش مهم منابع نفتي ايران در سياست خارجي انگليس در منطقه واقف باشيم. درسالهاي قبل شركت نفت ايران و انگليس منافع و درآمد فراواني متوجه انگلستان مي كرد كه حفظ آنها در شرايط پس از جنگ جهاني دوم نيز براي آن كشور داراي اهميت بود. همچنين مقابله با نفوذ شوروي نيز درصدر اهداف انگلستان در منطقه قرار داشت، در عين حال به دليل آنكه خود را ناتوان از مقابله با آن كشور مي دانست، نيازمند به كمكهاي ايالات متحده بود. در همين زمينه سفير بريتانيا در واشنگتن مي نويسد: ((آمريكايي ها درصدد اشغال جايگاه ما در خاورميانه هستند. نفوذ آنها در خاورميانه بعد از جنگ جهاني دوم به طور گسترده اي زياد شده است. آنها به عنوان يك قدرت نيرومند و دائمي در عربستان حضور پيدا كرده و بدنبال مسلط شدن بر ايران هستند.)) ارزيابي سفير انگلستان كاملا درست بود وضعف تدريجي بريتانيا و قدرت اقتصادي آمريكا در اين دوره زمينه لازم براي نفوذ آمريكا در منطقه را فراهم كرد. در نتيجه اين حالت دولت بريتانيا بدين نتيجه رسيدكه تقسيم منافع براي حفظ حضور بريتانيا در خليج فارس ضروري است. براساس همين نتيجه گيري است كه سفير بريتانيا در تهران موضوع مشابهي با ايالات متحده درباره ايران اتخاذ مي كند.

عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن پیشنهاد در مورد انقلاب صنعتي داشتيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد در کمترين زمان ممکن به پیشنهادات شما دوستان جواب داده خواهد شد
برای دانلود تحقيق آماده در مورد انقلاب صنعتي بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : منوچهر آرميتا - 1398/3/9 (9:2)
ممنون از پشتيباني خوب و آپديت هاي سريع تون موفق باشيد
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام تشکر از لطف شما
 
نویسنده نظر : مستانه کيقباد - 1398/6/5 (5:42)
ممنون از پشتيباني خوب و آپديت هاي سريع تون موفق باشيد
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام سپاسگزارم
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید