يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

تحقيق آماده درباره آموزش، تنبيه، تشويق

تحقيق-آماده-درباره-آموزش،-تنبيه،-تشويق
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
امروز براي شما کاربران عزيز وبسايت يکتا فايل يک تحقيق آماده درباره آموزش، تنبيه، تشويق قرار داديم اميدواريم مورد رضايت شما عزيزان واقع شده باشد اين فايل مورد نياز پروهشگران دانشجويان و دانش آموزان مي باشد

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=6353

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقيق آماده درباره آموزش، تنبيه، تشويق در قالب فرمت فايل ورد با قابليت ويرايش


امروز براي شما کاربران عزيز وبسايت يکتا فايل يک تحقيق آماده درباره آموزش، تنبيه، تشويق قرار داديم اميدواريم مورد رضايت شما عزيزان واقع شده باشد اين فايل مورد نياز پروهشگران دانشجويان و دانش آموزان مي باشد

مشخصات فايل دانلود تحقيق آماده در مورد بصورت زير مي باشد


عنوان: آموزش، تنبيه، تشويق
زبان : فارسي
قابليت ويرايش : دارد
فرمت فايل : docx word (قابل ويرايش)
تعداد صفحه :
چاپ : بدون مشکل در پرينت گرفتن

بخشي کوتاه از متن اين مقاله در زير آورده شده است :


محيط ايدهآل محيطي است که در آن، طفل در دبستان از امکانات آموزشي بسيار عالي برخوردار است و در منزل هم گذشته از کمک والدين با سواد، از انواع و اقسام سرگرميهاي آموزنده برخوردار است.
منظور ما محيطي است که در آن طفل معصوم بعد از صرف ? يا ? ساعت از بهترين ساعات عمر خود در مدرسه، ساعات بيکاري را با بازي فوتبال در کوچهها و درگيري با پسر همسايه پر ميکند. روشهاي آموزشي که در گذشته با تنبيه بدني همراه بود ، کاملا نکوهيده و در خور ملامت است.
در بعضي مدارس دانش آموزان ميبايست کتکهاي روز جمعه را پنجشنبه نوش جان ميکردند و يا سياه کردن انگشتان به وسيله مداد که در اکثر مواقع توانايي انجام تکاليف را از دانش آموزان به کلي سلب ميکرد. در اين دوره متاسفانه، بعضي از مواقع دانش آموزان با مساله کتک کاري نوعي زندگي مسالمت آميز را در پيش مي گرفتند؛به اين صورت که تنبيه شدن از بخشهاي لاينفک آموزشگاهي آنان شده بود هدف اين گونه تنبيهات جز خشونت و رفع عقده نبوده است.
اين اعمال کاملا غيرانساني و با اصول انساني سازگار نيستند و نخواهند بود. بتدريج با گذشت زمان ، از شدت اين گونه تنبيهات کاسته و تهديد جايگزين آن شد. تهديدي جدي و البته گاهي موارد، در قالب تشويق ! همان سياست تنبيه و تشويق يا چماق و شيريني.
در اين نوع از محيطهاي آموزشي که چند سالي به طول انجاميد دانش آموز مي دانست که تنها با ارائه درست درس ميتواند از زير ضربات طاقت فرساي اولياي آموزشگاه جان سالم به در برده و تشويقهاي آنان يا اولياي خانه و حتي دوست و آشنا را به قيمت صرف وقت گرانبهايش با خواندن اجباري چند کتاب با جملات قلنبه سلنبه ، متوجه خود سازد. در چنين محيطهايي، از يکسو از بيم تنبيه ها و از سوي ديگر در مواجهه با تشويقهاي کذايي، عمر دانش آموز تلف ميشد طي اين دوره ، دانش آموز لحظهاي درس را براي درس نخواندند. هدفشان از درس خواندن يا اصولا فرار از تنبيه بود ، يا وصال به تشويق ! نتيجه اين که ميل باطني نقشي نداشت.
امکانات آموزشي براي دانش آموزان محرکي مثبت است ، اگر اين عنصر نباشد، رکود خودنمايي ميکند و در نتيجه استعدادها از بين مي روند. بايد به نحوي محرکي را به وجود آورد تا اين استعدادها پژمرده نشوند. امروزه عنصر تشويق ، به تنهايي نقش بازي مي کند و با کمي دقت ميتوان دريافت که چقدر نتيجه اين بازي مايه تاسف است ؛ چرا که هدف دانش آموز، کسب تشويق خواهد شد نه کسب دانش. جالب اين که، خارج از چارچوب درس و مدرسه ، مطالعه کتب ساده و يا مشکل ، همراه با لذتي وصف نشدني است چون نه تشويقي در کار است و نه تنبيه.
ميل باطني فعال شده و نقشش را بخوبي ايفاء ميکند اما اين زمان براي خيليها زياد به طول نميانجامد؛ چرا که وحشت از آينده که خود معلول عواملي از جمله بيکاري ، فقر مادي ، نابسامانيهاي اقتصادي ، اجتماعي است ، مسير مطالعه را تغيير ميدهد. قصور در امر مطالعه ويران کننده سعادت آينده است درس را بايد در آرامش فکري خواند. هيچ يک از موارد به تنهايي موثر نخواهند بود ، اگر امکانات آموزشي کافي در دسترس نباشد.
تشويق
تشويق در جلسه? مشاوره، مجموعه فعاليتهائى است که مراجع را به ادامه کارش ترغيب مىکند و او را در مسير پيشرفت و بهبود قرار مىدهد. تشويق نوعى پاداش است که براى تقويت رفتار مطلوب و ادامه? آن به مراجع ارائه مىشود. بهعنوان مثال، مشاور با گفتن جملاتى نظير ?مرد توانائى هستي، مىتوانى معقول باشي، و مىتوانى اين مشکل را حل کني? مراجع را به خودکاوى بيشتر تشويق مىکند و باعث مىشود که او عقايد و افکار خويش را دقيقتر، عميقتر مورد بررسى قرار دهد. از جانب ديگر، تشويق بيش از حد موجب مىگردد که مراجع به مشاور وابستگى پيدا کند و استقلال خود را از دست بدهد. همچنين تشويق صحيح و مناسب از نگرانى و ناامنى مراجع مىکاهد.
روشهاى تشويق
به نظر برامر و شوستروم (????) در جلسه? مشاوره کاربرد روشهاى تشويق را مىتوان بهشرح زير بيان کرد:
?. استفاده از کلمات تائيدکننده نظير ?بلى درست است، توانائى انجام آنرا داري?. در اينجا هدف آن است که با استفاده از کلمات تائيدکننده، در مراجع احساس امنيت و اعتماد نسبت به مشاور و جلسه مشاوره بهوجود آيد.
?. پيشبينى نتايج احتمالى مشاوره، روش ديگرى براى تشويق مراجع است. مشاور در جلسه? مشاوره، درباره? نتايج احتمالى و تغييراتى که در مراجع بهوجود خواهد آمد با او به صحبت مىنشيند. بهعنوان مثال، مشاور به مراجع مىگويد که بر اثر مشاوره، رفتارش در جهت مقبول و مناسبى تغيير خواهد کرد، و يا آنکه در زمينه? تحصيلات به موفقيتهائى دست خواهد يافت، و يا نمرات بهترى در رياضى و فيزيک خواهد گرفت.
?. ايجاد شرايط و امکانات مناسب در جلسه? مشاوره، براى مراجع تشويقکننده است بهعنوان نمونه، برقرارى رابطه? حسنه مشاورهاى و پذيرش مراجع، شوق و رغبتى در او براى ادامه بحث بهوجود مىآورد.

?. آشنا ساختن مراجع به اين حقيقت که مشکلش منحصر بهفرد نيست و ديگران نيز کم و بيش با مشکلاتى همانند او مشکل او مواجه هستند، مىتواند تشويقکننده باشد.
تشويق رفتارهاى خوب
نگرانى درباره? تأثيرات احتمالى تلويزيون، از ديرزمان، بر توجهاتى که به ديگر عرصههاى مربوط به تماشاى تلويزيون، در کودکان مىشده، اولويت داشته است. چه مدت است که مفهوم جعبه? گوشهخانه به مثابه? هيولايى يک چشم موجه شمرده مىشود؟ اين مکان که رفتارهاى بد بهنمايش درآمده در تلويزيون، مىتواند الگوهايى در اختيار بينندگان جوان مستعد بگذارد تا از آن کپىبردارى کنند را نمىتوان ساده گرفت. اما اين فرضيه - که عموماً غالب بهنظر - مبنى بر اينکه آشکارا ثابت شده است که تلويزيون تأثير بدى دارد، سادهسازى بيش از حد هر دو، يعنى هم آنچه جعبه به منازل مىآورد، و هم نحوه? برخورد کودکان با آن، است.
برنامههاى تلويزيون شامل نمونههاى بسيارى از رفتارهاى خوب است. برنامههايى که در آن مردم با مهرباني، جوانمردى و سخاوت رفتار مىکنند. بههمان اندازه، منطقى بهنظر مىرسد که فرض کنيم اين تصوير نيز نمونههايى در اختيار کودکان قرار مىدهند تا از آن کپىبردارى کنند. بنابراين، در اين فصل اين پرسش را مطرح خواهيم کرد که آيا تلويزيون رفتارهاى خوب را در ميان کودکان ترويج مىکند؟ اگرچه کارى در اين زمينه صورت گرفته است بهوسعت کار انجام شده در زمينه تأثير خشونت تلويزيون بر کودکان نيست، اما تحقيقات مهمى وجود دارد که روشهاى مختلفى را نشان مىدهد که تلويزيون مىتواند يا بايد، در شرايط خاص، تأثيرات بسيار مفيد و مطلوبى بر کودکان بگذارد.

آموزش رفتار خوب
مدارک روزافزون بسيارى نشان مىدهد که نمونه رفتارى خوبى که درتلويزيون به نمايش در مىآيد، مىتواند کودکان راتشويق کند تا رفتار بهترى در پيش گيرند. پژوهش نشان داده است که بينندگان جوان مىتوانند ياد بگيرند که چگونه به شيوه? مطلوبتر يا پذيرفته شدهتر اجتماعى رفتار کنند. آنها اين رفتارها را نه تنها از طريق تماشاى برنامههاى مخصوص آموزشى کسب مىکنند، بلکه با تماشاى نمونه برنامههايى که در آن رفتار خوب به تصوير کشيده و براى مخاطبان عمومى تهيه مىشوند، نيز بهدست مىآورند. مدارک موجود براى تأثيرات جامعهگرايانه تلويزيون را مىتوان بهچهار نوع دستهبندى کرد:
- مطالعات آزمايشگاهى انجام شده بر روى برنامههاى از پيش آماده شده تلويزيون يا موضوعات فيلم.
- مطالعات آزمايشگاهى بر روى موضوعات برنامههايى که بهمنظور آموزش مهارتهاى اجتماعى تهيه شدهاند.
- مطالعات آزمايشگاهى بر روى موضوع برنامههاى انتخاب شده از ميان مجموعه برنامههاى مردمى تلويزيون.
- مطالعات ميدانى که ميزان تماشاى برنامههاى داراى محتواى جامعهگرايانه را با ميزان تمايلات رفتارى جامعهگرايانه مرتبط مىسازد.
پژوهشگران بااستفاده از اين روشهاى مختلف، درباره? قابليت تلويزيون براى تأثير بر کودکان در جهت نشان دادن سخاوت و ابراز نکردن خودخواهي، نشان داد رفتار دوستانه و انديشيدن به خرسندى نهايى و نه طلب سريع پاداش براى انجام هر کارى تحقيق کردهاند.

تلويزيون وداورىهاى اخلاقى
بيشتر تحقيقات انجام شده بر روى تأثيرات بالقوه خوب تلويزيون، بر انواع مختلف رفتارهاى اجتماعى مرتبط با شخصيت متمرکز هيچگونه تأثير مستقيمى بر قضاوت و استدلال اخلاقى بينندگان دارد؟ انتقادهاى اوليه بهطور اخص، نگران ديدگاههاى اخلاقى و معنويى بود که از طريق تلويزيون آموزش داده مىشد. ديدگاه منتقدان اين بود که اين رسانه تأثير مخربى القا مىکند. نگرش برخى از منتقدان اين است که تلويزيون اغلب نشان مىدهد که اعمال غير مشروع يا غير اخلاقى مؤثر واقع مىشوند. حتى مجريان قانون در تلويزيون بهگونهاى نشان داده مىشوند که قواعد را ناديده مىگيرند، کدهاى اخلاقى را زير پا مىگذارند و بهشکل پرسش برانگيزى اغماض وافراط مىکنند، پيام نهفته در اين محتوا اين است که بد بودن، اغلب بهتر از خوب بودن مؤثر واقع مىشود.
برعکس، مدافعان برنامههاى تلويزيونى استدلال کردهاند که تأثير تلويزيون بر نگرش اخلاقى جوانترين بينندگانش، در درجه? نخست، تأثرى مثبت است. برنامههاى تلويزيون بهطور مرتب، مسئلهاى اخلاقى را به شکل جذابى مطرح مىکنند که توجه مخاطبان را بهخود، جلب و جذب مىکند. مردم با مجموعهاى از مسائل و بحرانهاى اخلاقى مواجه مىشوند که در نمايشها مطرح يا در برنامههاى سرگرم کننده بازى مىشوند، و نيز در برنامههاى مستند و آموزشى نشان داده مىشوند. نمايشهاى سريالي، شخصيتها را بهگونهاى نشان مىدهد که آنقدر ظولانى با مشکلات اخلاقى دست و پنجه نرم مىکنند، که مخاطب را بر آن مىدارند تا با رخدادها و موقعيتها آشنا شوند. برنامهها گفت و گوى تلويزيوني، اعضاى عادى جامعه را بهتصوير مىکشد که سفره? دل خود را جلو ميليونها بيننده مىگشايند، و اغلب بر ژرفترين نبههاى زندگى خصوصى خود متمرکز مىکنند. تلويزيون از طريق اين نوع تجربيات مىتواند به مثابه? نوعى معلم اخلاق يا مشاوى ايفاى نقش کند، و بينندگان را، از پير و جوان، تشويق کند که مشکلات مهم اخلاقى را منعکس سازند. با اين وجود تا اين زمان تحقيقات کمى چه در رد و چه در اثبات هر نوع تأثير تلويزيون برر ارزشها و استدلال اخلاقى کودکان صورت گرفته است.

براي شما دوست عزيز پيشنهاد داده مي شود تا اين تحقيق را از وبسايت يکتا فايل دانلود فرماييد در صورت داشتن هر گونه پيشنهاد مي توانيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد
برای دانلود تحقيق آماده درباره آموزش، تنبيه، تشويق بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : پژهان مشکان‌دخت - 1398/1/10 (11:9)
ممنون از پشتيباني خوب و بروزرساني هاي سريع
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام سپاسگزارم
 
نویسنده نظر : کيقباد پيمانه - 1398/10/9 (6:51)
با سلام بسيار خوشحال هستم فايل را دانلود کردم هموني هست که دنبالش بودم گفتم يک تشکري بکنم
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام خواهش ميکنيم
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید