تحقیق آماده در مورد طرح های مکانیزم ها

تحقیق-آماده-در-مورد-طرح-های-مکانیزم-ها
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک مقاله آماده درباره طرح های مکانیزم ها برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

📥 دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=3369

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقیق آماده در مورد طرح های مکانیزم ها در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش

پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک مقاله آماده درباره طرح های مکانیزم ها برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

جزییات طرح های مکانیزم ها به شرح زیر می باشد

عنوان : طرح های مکانیزم ها
فرمت فايل : ورد doc ) word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحه : 27

قسمتی از متن انتخاب شده از داخل فایل ورد در مورد طرح های مکانیزم ها به صورت زیر است

طراحی مکانیسمها:
مکانیسم یک وسیله مکانیکی است که هدف آن تبدیل حرکت و یا نیرو از یک منبع به یک خروجی است. هر اتصال شامل زنجیرها یا میله هایی سخت و محکم است که بوسیله پین ها یا لبه های برگشته یا مفصلهای منشوریبرای باز یا استه کردن زنجیرها یا حلقه ها ایجاد شده است.چنین زنجیرهای سینماتیکی با حداقل یک یک بازوی ثابت ،اگردارای دو بازوی متحرک باشد ، مکانیسم و اگر هیچ قابلیت حرکتی دیگری نداشته باشد ،سازه محسوب میشود. بعیارت دیگر ، یک مکانیسم اجازه حرکت را بین مفصلهای سخت خود می دهد ولی سازه چنین امکانی ندارد.

A large majority of mechanisms exhibit motion such that all the links move in parallel planes. This text emphasizes this type of motion, which is called two-dimensional, plane or planar motion. Planar rigid-body motion consists of rotation about axes perpendicular to the plane of motion and translation-where all points in the body move along identical. straight or curvilinear paths and all lines embeded in the body remain parallel to their original orientation. Spatial mechanisms allow movement in three dimensions. Combinations of rotation about three nonparallel axes and translation in three directions are possible depending on the constraints imposed by the joints (spherical helical, cylinderical, etc.).
بخش عمده ای از مکانسیمها ،حرکاتی را از خود بنمایش در می آورند که در آنها تمامی اتصالات به صورت همراستا حرکت میکنند. در این متن بر روی اینگونه حرکات تاکید شده است. که به آنها حرکات سطحی یا دوبعدی می گویند. حرکات دو بعدی جسم سخت شامل چرخش حول محور عمود بر مسیر حرکت و جابجایی است که در آن تمام نقاط در بدنه در امتداد مسیر مستقیم یا مسیرهای منحنی حرکت میکنند و تمام خطوط  قرار گرفته در بدنه با جهت اصلی موازی می باشند.مکانیسمهای فضایی امکان حرکت در سه بعد را دارند و در آنها ترکیباتی از چرخش حول سه محور غیر موازی و جابجایی در سه جهت با نوجه به محدودیتهای اعمال شده از طرف مفصلها (کروی ،استوانه ای و غیره ) امکانپذیر است.

Mechanisms are used in a great variety of machines and devices. The simplest closed loop "linkage is the four-bar, which has three moving links (plus one fixed link) and four pin joints. The link that is connected to the power source or prime mover is called the input link. The output link connects the moving pivot to ground pivot The coupler or floating link connects the two moving pivots, thereby 'coupling' the input to the output link.
از مکانیسمها در رنج وسیعی از ماشینها و تجهیزات استفاده میشود. ساده ترین اتصال مدار بسته شامل چهار میله است که در آن سه بازوی متحرک (بعلاوه یک بازوی ثابت) و چهار نقطه اتصال پینی وجود دارد.بازویی که به منبع نیرو یا محرک تصلی متصل شده است ،بازوی ورودی می باشد. بازوی خروجی ،محور متحرک (لولایی)را به نقطه اتکا در روی زمین متصل میکند و از اینطریق بازوی ورودی به بازوی خروجی متصل می شود.

Figure 12-1 shows three applications where the tour-bar has been used to accomplish different tasks. The level luffing crane of figure 12-1a is a special type of four bar that generates approximate straight-line motion path tracer point (point P). Cranes of this type can be rated at 50 tons capacity and typically have an approximate straight-line travel of the coupler tracer point about 9 m long.
شکل 1-12 سه کاربرد را نشان میدهد که درآنها از 4 بازو برای انجام کارهای مختلف استفاده شده است.جرثقیل level luffing در شکل 1-12 الف یک نوع خاص از چهار بازو است که تقریباً در اطراف نقطه p یک مسیر مستقیم را طی میکند.جرثقیلهایی از این نوع می توانند ظرفیتی تا 50 تن داشته و عموماًدارای یک مسیر حرکتی مستقیم به طول 9 متر را دارند.

Figure 12-1 b is a drive linkage for a lawn sprinkler, which is a adjustable to obtain different ranges of oscillation of the sprinkler head. this adjustable linkage can be varied in its function by changing the length and angle of the output link by way of the clamping screw. Figure12-1c, shows a four-bar automobile hood linkage design. The linkage controls the relative motion between the hood and the car frame.
شکل 1-12 ب یک اتصال متحرک را برای یک آبپاش ماشینی نشان میدهد که برای بدست آوردن مقادیر مختلف جابجایی سر آبپاش قابل تنظیم میباشد. این بازوی قابل تنظیم میتواند با تغییر در طول و زاویه بازوی خروجی توسط پیچ نگهدارنده ،عملکردهای مختلفی را داشته باشد. شکل 1-12 ج ،الگوی یک یازوی چهار میله ای رابرای کاپوت خودرو نشان میدهد. این بازو حرکت نسبی بین کاپوت و بدنه را کنترل میکند.

The three applications shown in Figure 12-1 are quite different and in fact represent three different tasks by which all mechanisms may be classified by application: path generation, function generation, and motion generation (or rigid-body guidance). In path generation (Figure 12-1a), we are concerned with the path of a tracer point. A function generator (Figure 12-1b) is a linkage in which the relative motion (or forces) between links (generally) connected to ground is of interest. In motion generation (Figure 12-1c), the entire motion of the coupler link is of concern.
سه کاربرد نشان داده شده در شکل 1-12 کاملاً متفاوت هستند و در حقیقت سه کار متفاوت توسط مکانیسمها را که میتوان بر اساس کاربرد به صورت :ایجاد مسیر ، ایجاد عملیات ، و ایجاد  حرکت تقسیم بندی کرد،را نشان میدهد.در گروه مسیری شکل 1-12 الف ما با مسیر یک نقطه متحرک سروکار داریم. گروه عملیاتی (شکل 1-12 ب) یک بازو است که در ان حرکت نسبی (یا نیروهای) بین بازوها (به طور کلی) که به زمین متصل شده است ،مورد توجه قرار گرفته است. در گروه حرکتی (شکل 1-12 ج) کل حرکت بازوی اتصال مورد توجه است.

The four-bar has some special configurations created by making one or more links infinite in length. The slider-crank (or crank and slider) mechanism is a four-bar chain with a slider replacing an infinitely long output link. The internal combustion engine is built around this mechanism-the crank is link 2, the connecting rod is the coupler (link 3), and the piston is the slider (link 4).
چهار بازو با ایجاد یک یا چند بازو با طولهای قابل تنظیم میتوانند ترکیبات خاصی را ایجاد کنند. مکانیسم کشویی – میل لنگ ( یا میل لنگ و کشویی) یک مجموعه چهار بازوی با یک کشویی بجای بازوی خروجی با طول قابل تنظیم است. موتور درون سوز بر اساس این مکانیسم کار میکند،میل لنگ بازوی 2 است ،دسته پیستون بازوی اتصال (بازوی 3) و پیستون ،کشویی (بازوی 4) است.

Other forms of four-link mechanisms exist in which a slider is guided on a moving link  rather  than on the fixed link. These are called inversions of the slider crank, produced when another link (the crank, coupler, or slider) is the fixed link.
سایر اشکال مکانیسمهای چهار بهزویی وجود دارند که درآنها یک لغزنده بجای حرکت روی یک بازوی ثابت روی یک بازوی متحرک حرکت میکند. این ن.ع مکانیسمها را که به آن معکوس کننده میل لنگ لغزنده میگویند، زمانی تولید میشوند که یک بازوی دیگر (میل لنگ ، اتصال دهنده یا لغزنده) یازوی ثابت است.

After a set of specific design objectives has been identified, three phases.  Of activity or decision  making occur in the mechanism synthesis process. To complete a design, these phases, particularly 2 and 3, are repeated in a  cycle  fashion.
پس از آنکه یک مجموعه از اهداف خاص طراحی مشخص شد،سه مرحله فعالیت یا تصمیم گیری در فرایند ترکیب مکانیسم انجام میشود.برای کامل کردن یک طرح ،این مراحل ،مخصوصاً 2و 3 در یک زوش چرخشی ،تکرار می شوند.

Phase 1: Type Selection.
This phase consists of identi1ying a mechanism configuration that has the 'best promise' of satisfying all objectives. The designer can (1) select from standard mechanism types (slider-crank, four-bar, Geneva wheel, etc.), or (2) devise new configurations. The latter consists of selecting from an array of component types (links, cams, gears, etc.), the number of each, the types of joints (hinge, screw, ball-and-socket. etc.), and the configuration in which the components are connected. This phase may also involve selecting force-related components (springs, absorbers, motors, etc.) and the mechanism components between which to attach them.
مرحه 1: انخاب نوع
این مرحله شامل مشخص کردن یک ساختار مکانیسمی است که دارای "بهترین وضعیت" برای انجام تمام اهداف می باشد. طرح میتواند (1) از بین انواع مکانیسمهای استاندارد (میل لنگ- لغزنده)،چهار بازویی، Geneva wheel و غیره) انتخاب شود . یا (2)یک ساختار جدید را ایجاد کرد. مرحله بعد شامل انتخابی از بین مجموعه ایی از انواع قطعات (بازوها ، بادامکها ، دنده ها و غیره ) ، تعداد هر کدام ، انواع مفاصل ( لولایی ، توپی و کاسه و غیره )و ایجاد ساختاری برای ارتباط این اجزا است. این مرحله همچنین ممکن است شامل انتخاب نیروی بین اجزا (فنرها ، ضربه گیرها ، موتورها و غیره) و مکانیسم اجزای بین آنها که باید به آنها متصل شود ،باشد.

Phase 2: Parameter Specification
 This phase invovles making quantitative decisions regarding the geometric dimensions, masses, and centers of mass; selection of material properties of the mechanism components as well as the characteristics of the force¬ producing elements and their points of attachment. One common method is to perform an iterative trial-and-error process by using experience, creativity, fundamental knowledge of physical principles, and so on, to select a trial set of numerical parameter~ and then turn to phase 3 to evaluate the resulting mechanism. If the objectives are not satisfactorily met, knowledge gained from the evaluation is utilized to select a new set of. parameters and phase 3 is repeated.
مرحله 2 : مشخص نمودن پارامترها
این مرحله شامل تصمیم گیریهای کمی با توجه به ابعاد هندسی ،جرمها و مرکز جرم ؛ انتخاب ویژگیهای اجزای تولید کننده نیرو و نقاط اتصال آنها می باشد.یک روش متداول ،انجام فرایند تکراری سعی و خطا با استفاده از تجربه ، خلاقیت ، دانش پایه از اصول فیزیکی وغیره ،برای انتخاب یک مجموعه آزمایشی از پارامترهای عددی و آنگاه رفتن به مرحله 3 برای ارزیابی مکانیسم حاصله می باشد.اگر اهداف به طور مناسب براورده نشدند ، اطلاعات بدست آمده از ارزیابی برای انتخاب مجموعه جدیدی از پارامترها بکار گرفته خواهند شد و مرحله 3 تکرار میشود.

In the technical literature, numerous techniques have been reported to .aid in parameter 'specification, to shorten the trail-and-error process, and to select the 'best' set of parameters. 'Synthesis' is the key word generally used to identify articles and monographs. The available techniques include graphical, analytical, and computer-aided procedures. Computer-aided design steps, both synthesis and analysis, are becoming easier to use and more readily available since the development of designe!'-oriented computer languages, interactive graphics, canned optimization routines, and national computer networks.
در ادبیات فنی، برای کوتاه کردن پروسه سعی و خطا و انتخاب بهترین مجموعه از پارامترها ،تکنیکهای زیادی برای مشخص کردن پارامترها گزارش شده است. "ترکیب" کلید واژهای است که عموماً برای مشخص کردن مقالات و رساله ها مورد استفاده قرار می گیرد. روشهای موجود شامل فرایندهای گرافیکی،تحلیلی و استفاده از کامپیوتر است. مراحل طراحی با کامپیوتر چه ترکیبی و چه تحلیلی ،برای استفاده آسانتر هستند و با توجه به توسعه زبانهای کامپیوتری برای طراحی ، گرافیکهای محاوره ای ،روشهای بهینه سازی آماده و شبکه های ملی کامپیوتر ،در دسترس تر می باشند.

Phase 3: Evaluation
This phase involves performance testing of the mechanism to determine if it adequately satisfies all objectives. Numerous graphical, analytical, and computer-aided evaluation techniques are generally identified by the keyword 'analysis'. Of course, the final true evaluation is to build and test the mechanism. One of the main attributes of analysis techniques is that they can be used to replace much of the costly and time-consuming building and testing of physical prototypes in a trial-and-error design process. In addition to evaluating the mechanism synthesized in phase 2, analysis techniques generally form a basic part of most synthesis methods. Therefore, historically analysis techniques have been developed first; they comprise a larger percentage of the published literature than do synthesis methods.
مرحله 3: ارزیابی
این مرحله شامل آزمایش کارایی مکانیسم برای انجام مناسب تمامی کارها می باشد.موارد زیادی از تکنیکهای ارزیابی گرافیکی، تحلیلی و استفاده از کامپیوتر وجود دارند که با کلید وازه " تحلیل" مشخص می شوند. البته ارزیابی صحیح نهایی این است که مکانیسم ساخته شده و مورد آزمایش قرار گیرد. یکی از ویژگیهای مهم تکنیکهای تحلیل این است که آنها می توانند جایگزین فرایند زمان بر و هزینه بر ساختن و آزمایش نمونه های اولیه فیزیکی در پروسه های سعی و خطا گردند. با توجه به ارزیابی مکانیسم ترکیب شده در مرحله 2 ،تکنیکهای تحلیلی عمدتاً بخش اصلب بیشتر روشهای ترکیبی را تشکیل می دهند. بنابراین ، از نظر تاریخی، در ابتدا تکنیکهای تحلیلی توسعه یافته اند ،آنها بخش اعظمی از مطالب منتشر شده را نسبت به روشهای ترکیبی تشکیل می دهند.

و ... برای مطالعه کامل فایل را دانلود فرمایید

عزیزان ما را خوشحال خواهید کرد در صورت داشتن هر گونه پیشنهاد در مورد طرح های مکانیزم ها داشتید از قسمت ارسال نظر پیشنهاد خود را برای ما ارسال فرمایید

برای دریافت ( تحقیق آماده در مورد طرح های مکانیزم ها ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید