يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

تركيب واحد هاي تجاري و تهيه صورتهاي مالي تلفيقي

تركيب-واحد-هاي-تجاري-و-تهيه-صورتهاي-مالي-تلفيقي
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
امروز براي شما پژوهشگران عزيز يک مقاله آماده درباره خلاصه اي از مطالب مربوط به تركيب واحد هاي تجاري و تهيه صورتهاي مالي تلفيقي آماده دانلود قرار داديم مي توانيد به عنوان تحقيق پژوهشي ارايه دهيد همچنين با قابليت ويرايش در فرمت فايل پاورپوينت مي باشد

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=3354

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقيق آماده درباره خلاصه اي از مطالب مربوط به تركيب واحد هاي تجاري و تهيه صورتهاي مالي تلفيقي در قالب فايل پاورپوينت با قابليت ويرايش

امروز براي شما پژوهشگران عزيز يک مقاله آماده درباره خلاصه اي از مطالب مربوط به تركيب واحد هاي تجاري و تهيه صورتهاي مالي تلفيقي آماده دانلود قرار داديم مي توانيد به عنوان تحقيق پژوهشي ارايه دهيد همچنين با قابليت ويرايش در فرمت فايل پاورپوينت مي باشد

جزييات فايل تحقيق خلاصه اي از مطالب مربوط به تركيب واحد هاي تجاري و تهيه صورتهاي مالي تلفيقي بصورت زير مي باشد

عنوان : خلاصه اي از مطالب مربوط به تركيب واحد هاي تجاري و تهيه صورتهاي مالي تلفيقي
فرمت فايل : پاورپوينت ppt PowerPoint
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود: دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد اسلايدها : 83

اسکرين شات اسلايدر هاي اين تحقيق خلاصه اي از مطالب مربوط به تركيب واحد هاي تجاري و تهيه صورتهاي مالي تلفيقي

تركيب واحد هاي تجاري و تهيه صورتهاي مالي تلفيقي

قسمتي از متن انتخاب شده از داخل فايل خلاصه اي از مطالب مربوط به تركيب واحد هاي تجاري و تهيه صورتهاي مالي تلفيقي بشرح زير مي باشد

10-صورتهاي مالي تلفيقي
با تشكيل گروه شركتها ، هريك از شركتهاي عضو گروه شخصيت حقوقي جداگانه خود را حفظ و صورتهاي مالي جداگانه خود را تهيه مي نمايند ، اما در اين حالت شركت اصلي علاوه بر صورتهاي مـالي خود مي بايستي يكسري صورتهاي مالي جديد به نام صـورتهاي مالي تلفيقي نيز تهيه نمايد ، زيرا در صورتهاي مالي مجزاي هريك از شركتهاي عضو گروه اطلاعات مربوط به انجام تركيب و ايجاد گروه و اثرات ناشي از آن بر وضعيت مالي و نتايج عمليات شركتهاي عضـوگـروه ، نشان داده نمي شـود و بـراي رفـع اين نقيصه صـورتهاي مـالي تلفيقي كه حـاوي اينـگونه اطلاعـات است ، تهيه مي شود . طبق استاندارد حسابداري شماره 18 ، هر واحد تجاري اصلي بايد صورتهاي مالي تلفيقي را تهيه و صورتهاي مالي جداگانه خود را همراه آن ارائه كند . استفاده كنندگان اصلي صورتهاي مالي تلفيقي ، سرمايه گذاران در واحد تجاري اصلي هستند . يك واحد تجاري اصلي تنها در صورت وجود تمام شرايط زير ، ملزم به ارائه صورتهاي مالي تلفيقي نيست :
 الف واحـد مزبـور ، خود واحد تجـاري فـرعي و تماما متعلق به واحد تجاري اصلي
 ديگر باشد يا واحد تجاري فرعي يك واحد ديگر با مالكيت كمتر از 100 درصد
 سهام باشد اما ساير صاحبان سهام ، عليرغم آگاهي از قصد واحد تجاري اصلي
 براي عدم ارائه صورتهاي مالي تلفيقي ، مخالفت خود را اعلام نكرده باشند .
 ب سهام يا ساير اوراق بهادار آن واحـد در بورس اوراق بهادار يا سايـر بازارهاي در
 دسترس عموم ، معامله نشود .
 ج واحـد مزبور براي عرضه هرگونه اوراق بهادر به عموم ، صورتهاي مالي خود را به
 هيئت پـذيرش بورس اوراق بهادار يا ساير مراجـع قانوني تحويل نداده يا در جريان
 تحويل آن نباشد .
د واحـد تجـاري اصلي نهايي يا مياني آن واحـد ، صورتهاي مالي تلفيقي قابل دسترس
 براي استفاده عمومي را بر اساس استانداردهاي حسابداري تهيه كند .
11- نكات قابل توجه در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي
الف -طبق استاندارد حسابداري شماره 18 ، براي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي ، صورتهاي مالي واحد تجاري اصلي و كليه واحدهاي تجاري فرعي بايد به تاريخ گزارشگري يكسان تهيه شود . هنگامي كه تاريخهاي گزارشگري يكسان نيست ، واحد تجاري فرعي براي مقاصد تلفيق بايد صورتهاي مالي به تاريخ صورتهاي مالي واحد تجاري اصلي تهيه كند ، مگر اينكه اين امر مقدور نباشد . در چنين مواردي صورتهاي مالي واحد تجاري فرعي براي آخرين سال مالي آن بايد مورد استفاده قرار گيرد مشروط بر اينكه پايان سال مالي واحد تجاري فرعي بيشتر از سه ماه قبل از پايان سال مالي واحد تجاري اصلي نباشد . در اين حالت ، وقوع هرگونه رويدادي در فاصله زماني مذكور كه تاثير عمده اي بر كليت صورتهاي مالي تلفيقي داشته باشد بايد از طريق اعمال تعديلات لازم در تهيه اين صـورتها به حساب گرفته شود . به هر حـال ، طول دوره گزارشگري و فاصله بين تاريخهاي گزارشگري بايد در دوره هاي مختلف گزارشگري با هم يكسان باشد .
ب -ترتيبي اتخاذ مي گردد تا سيستم حسابداري شركتهاي گروه با يكديگر هماهنگ باشند و روش طبقه بندي دارائيها و بدهيها يكنواخت و روش استهلاك و تفكيك هزينه ها يكسان گردد . ايجاد اين هماهنگي موجب تسهيل در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي مي شود . طبق استاندارد حسابداري شماره 18 صورتهاي مالي تلفيقي بايد با استفاده از رويه هاي حسابداري يكسان در مورد معاملات و ساير رويدادهاي مشابهي كه تحت شرايط يكسان رخ داده اند ، تهيه شود . چنانچه رويه هاي حسابداري مورد استفاده يكي از واحدهاي تجاري عضو گروه با رويه بكار رفته در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي براي معاملات و ساير رويدادهاي مشابهي كه تحت شرايط يكسان رخ داده اند ، تفاوت داشته باشد ، صورتهاي مالي واحد مزبور هنگام استفاده از آن براي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي بايد به نحو مناسبي تعديل شود .
ج-طبق استاندارد حسابداري شماره 18 ، در صورتيكه سرمايه گذاري در واحد تجاري فـرعي
 به قصد واگذاري طي دوازده ماه از تاريخ تحصيل ، تحصيل شده باشد ، مشمول استاندارد
 لـزوم تهيه صـورتهاي مالي تلفيقي نيست . همـچنين هنگامي كه يـك واحـد تجـاري اصلي ،
 به طـور مستقيم يا غير مستقيم از طريق واحدهاي تجـاري فرعي ديگر خود ، مالك بيش از
 نصف سهام با حـق راي يك واحـد تجاري باشد ، فـرض بر وجود كنترل بر آن واحد تجاري
 است ، مگر در مــوارد استثنايي كه بتوان آشكارا نشان داد چنين مالكيتي ، سبب كنترل واحد
 تجاري مي شود . همــچنين درصـورت تحقق هر يـك از وضعيتهاي زير ، حتـي اگر ميزان
 مالكيت واحد تجاري اصلي بر سهام با حق راي واحد تجاري فـرعي 50 درصد يا كمتر باشد ،

9-20- سود تحقق نيافته
صـورتحساب سود و زيان تلفيقي از تركيب صورتحسابهاي سود وزيان شركتهاي عضو گروه تهيه مي گردد و نشاندهنـده نتيجه فعاليت و درآمدها و هزينه هاي گـروه ( شامل تمام فعاليت شرکت فرعي ) در طي يكدوره معين مي باشد و سهم اقليت از سود و زيان شرکت فرعي در پايان صورتحساب نشان داده مي شود .
در تهيه صورتحساب سود و زيان تلفيقي علاوه بر مورد توجه قراردادن تعديلات مربوط به بخش ترازنامه ، مي بايستي موارد زير نيز مدنظر قرار گيرد .
11-20- سود معاملات في مابين
در صورتيكه معاملات انجام شده مابين شركتهاي عضو گروه متضمن سود يا زيان براي يكي از شركتها باشد ، بايستي اين موضوع مشخص شود كه آيا اين سود و زيان از نظر گروه در تاريخ تهيه صورتهاي مالي تلفيقي تحقق يافته است يا خير . در صورتيكه سود و زيان معاملات في مابين تا تاريخ تهيه صورتهاي مالي تلفيقي از نظر گروه تحقق يافته باشد ، هيچگونه تعديلي بعمل نمي آيد . در صورتيكه قسمتي از سود و زيان از نظر گروه تحقق نيافته باشد ، بايستي سود و زيان تلفيقي نسبت به آن تعديل گردد و اين سود و زيان در صورتهاي مالي تلفيقي نمي بايستي انعكاس يابد . در صورت سود و زيان تلفيقي سود تحقق نيافته حسب مورد از سود ناخالص و يا سود خالص کسر مي شود .
طبق استاندارد حسابداري شماره 18 ، براي حذف سود يا زيان تحقق نيافته مربوط به دارائيهاي فروخته شده توسط يك واحد تجاري فرعي به واحد تجاري اصلي يا ساير واحدهاي تجاري فرعي گروه ، مبلغ آن بين اقليت و واحد تجاري اصلي تسهيم مي شود .

و ... براي مطالعه و دسترسي به متن کامل فايل خلاصه اي از مطالب مربوط به تركيب واحد هاي تجاري و تهيه صورتهاي مالي تلفيقي را دانلود فرماييد

عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن هر گونه پيشنهاد در مورد خلاصه اي از مطالب مربوط به تركيب واحد هاي تجاري و تهيه صورتهاي مالي تلفيقي داشتيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد

برای دانلود تركيب واحد هاي تجاري و تهيه صورتهاي مالي تلفيقي بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : کيومرث شهره - 1398/4/20 (6:52)
سلام و وقت بخير تشکر مي کنم از مطالب و فايل هاي خوبتون مثل هميشه عالي
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام تشکر از لطف شما
 
نویسنده نظر : پارميدا ميلاد - 1398/1/16 (7:52)
دانلود کردم فوق العاده هستيد ممنون از سايت خوبتون
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام نظر لطف شماست
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید