پروپوزال آماده در مورد درخواست تصويب موضوع پايان نامه کارشناسي ارشد

پروپوزال-آماده-در-مورد-درخواست-تصويب-موضوع-پايان-نامه-کارشناسي-ارشد
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
پژو هشگران عزيز وبسايت يکتا فايل در اين پست براي شما يک فايلي با عنوان بررسي تأثير ميانگين موزون هزينه سرمايه بر سرمايه گذاري آماده دانلود قرار داده ايم که مي توانيد به عنوان تحقيق پژوهشي ارايه دهيد همچنين با قابليت ويرايش در فرمت فايل ورد مي باشد براي دريافت اطلاعات بيشتر متن زير را مطالعه فرماييد

📥 دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=3573

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود پروپوزال آماده در مورد درخواست تصويب موضوع پايان نامه کارشناسي ارشد  با عنوان بررسي تأثير ميانگين موزون هزينه سرمايه بر سرمايه گذاري در قالب فايل ورد با قابليت ويراش

پژو هشگران عزيز وبسايت يکتا فايل در اين پست براي شما يک فايلي با عنوان بررسي تأثير ميانگين موزون هزينه سرمايه بر سرمايه گذاري آماده دانلود قرار داده ايم که مي توانيد به عنوان تحقيق پژوهشي ارايه دهيد همچنين با قابليت ويرايش در فرمت فايل ورد مي باشد براي دريافت اطلاعات بيشتر متن زير را مطالعه فرماييد

توضيحات در مورد مقاله بررسي تأثير ميانگين موزون هزينه سرمايه بر سرمايه گذاري به شرح زير مي باشد

عنوان : بررسي تأثير ميانگين موزون هزينه سرمايه بر سرمايه گذاري
فرمت فايل : ورد doc ) Word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد خريد : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ

متن کوتاه انتخاب شده از داخل فايل بررسي تأثير ميانگين موزون هزينه سرمايه بر سرمايه گذاريبه صورت زير است

- بيان مساله :
هزينه سرمايه سرمايه گذاري شرکت را چگونه تحت تاثير قرار مي دهد؟ براي سياست گزاران دولت، پاسخ بديهي به نظر مي رسد: نرخ بهره را پايين نگه داريد تا بتوانيد سرمايه گذاري شرکت را بهينه سازيد.ولي، تاثير هزينه سرمايه به نحوه سنجش بستگي دارد. هزينه سهام را مي توان با يک مدل ضريب مثل مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه (CAPM) يا با هزينه ضمني سرمايه (ICC) مورد سنجش قرار داد. وقتي CAPM، يا مدل ضريب مربوطه، براي استنباط هزينه سهام به کار برده مي شود، WACC رابطه عمدتا مثبتي با سرمايه گذاري شرکت دارد. اين يافته از اين واقعيت نشات مي گيرد که مدلهاي معمول ضريب هزينه هاي سهامي را ايجاد مي کنند که رابطه مثبتي با سرمايه گذاري شرکت دارند. اين رابطه مثبت تاثير هزينه بدهي را ناديده مي گيرد.وقتي يک مدل ICC براي استنباط هزينه سهام به کار مي رود، ميانگين وزني هزينه سرمايه رابطه عمدتا منفي با سرمايه گذاري شرکت دارد. مدلهاي ICC هزينه هاي سرمايه را ايجاد مي کنند که رابطه منفي با سرمايه گذاري شرکت دارند. اين رابطه منفي مکمل با تاثير هزينه بدهي مي باشد.تعبير اين يافته ها به چه صورت بايد باشد؟ نتايج مبتني بر ICC توسط مدل براحتي قابل تعبير مي باشند. سينا و همکاران (2008) مجموعه شرايطي را فراهم مي کنند که طبق آن ICC نماينده کاملي براي بازده هاي سهام پيش بيني شده متغيرزماني مي باشد. بر اين اساس، آبيل و همکاران (1986) و سينا و همکاران (2008) با هم پايه و اساس نظري خوبي را براي تاثير مشاهده شده ICC بر سرمايه گذاري شرکت ارائه مي کنند. نتيجه گيري اين است که هزينه سرمايه سرمايه گذاري را تحت تاثير منفي قرار داده و نيروي مهمي در تصميمات بودجه بندي سرمايه شرکت ها مي باشد.تعبير نتيجه مبتني بر CAPM  ساده نيست. به طور طبيعي، ادبيات با CAPM داراي اهميت است. پس حدس منطقي اين است که CAPM نماينده داراي اختلال بيشتري را براي هزينه پيش بيني شده سهام نسبت به ICCارائه مي کند.
در اين پژوهش، نحوه تاثيرگذاري ميانگين وزني هزينه سرمايه (WACC) بر سرمايه گذاري شرکت مورد بررسي قرار مي گيرد. به بيان دقيقتر دراين پژوهش، به اين پرسش پاسخ داده مي شود که آيا ميانگين موزون هزينه سرمايه (WACC) بر سرمايه گذاري شرکت ها تاثير مي گذارد؟ و آيا اين تأثيرگذاري به مدلي که براي برآورد هزينه سرمايه استفاده مي شود، قرار مي گيرد؟
5-اهميت و ضرورت تحقيق
عليرغم اين اهميت که هزينه سرمايه سهام عادي در تصميم گيري هاي مديريت نقش کليدي بازي مي-کند، شيوه کاملا مطلوب و پذيرفته شده اي براي برآورد هزينه سرمايه، بويژه هزينه سرمايه سهام وجود ندارد. هزينه سرمايه براي يک سرمايه گذاري خاص درواقع يک هزينه فرصت يادرصدبازده موردانتظارحاصل ازهرفرصت سرمايه گذاري ديگرباريسک مشابه است. نرخ کاهش که براي تبديل جريان هاي نقدي آينده به ارزش فعلي مورداستفاده قرارمي گيردبايستي بيانگرهزينه فرصت تمام تأمين کنندگان مالي باتوجه به ميزان مشارکت آنهادرکل سرمايه گذاري ياميانگين وزني هزينه سرمايه(WACC) باشد. در اين راستا مدلهاي مختلفي براي ارزيابي هزينه سرمايه تعريف شده است و در پژوهش هاي متعددي مورد بررسي قرار گرفته است ولي پژوهش هاي انجام شده در اين راستا به بررسي تأثير هزينه سرمايه بر سرمايه گذاري نپرداختند و اين پژوهش بر آن است تا خلأ تحقيقاتي موجود را پوشش دهد.
6- جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق
بررسي ها نشان دادند تاکنون پژوهشي که به بررسي تأثير ميانگين موزون هزينه سرمايه بر سرمايه گذاري پرداخته شده باشد،انجام نشده است و از اين رو پژوهش داراي جنبه نوآوري است.
7- مرور ادبيات و سوابق مربوط (بيان مختصر سابقه تحقيقات انجام شده درباره موضوع و نتايج بدست آمده در داخل و خارج از کشور و نظريه هاي علمي موجود درباره موضوع تحقيق)
مطالعات خارجي
فرانک و شين (2015) در پژوهشي تحت عنوان «سرمايه گذاري و ميانگين موزون هزينه سرمايه»نحوه تاثيرگذاري ميانگين وزني هزينه سرمايه (WACC) را بر سرمايه گذاري شرکت با استفاده از داده هاي در سطح شرکت آمريکا از سال 1955 تا 2011 مطالعه کردند. آنها از مدل آبيل و بلانچارد (1986) براي مرتبط نمودن سرمايه گذاري مطلوب شرکت با گردش نقدينگي يک شرکت و هزينه سرمايه استفاده کردند.آنها بيان داشتند، ميانگين وزني هزينه سرمايه براي سرمايه گذاري شرکت مهم است و شکل تاثير به نحوه سنجش هزينه سرمايه بستگي دارد. وقتي مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه (CAPM) به کار برده مي شود، شرکت هاي داراي هزينه بالاي سهام سرمايه گذاري بيشتري انجام مي دهند. وقتي هزينه ضمني سرمايه به کار برده شود، شرکت هاي داراي هزينه بالاي سهام سرمايه گذاري کمتري انجام مي دهند. هزينه ضمني سرمايه مي تواند بازده مورد نياز متغيرزماني را براي بازده به خوبي منعکس کند. مقياس CAPM نيروهايي را که خارج از مدل استاندارد مي باشند، منعکس مي کند.
ابراهيمMوابراهيمA (2015) در پژوهشي با عنوان «تأثير هزينه سرمايه شرکتهاي خرد و متوسط نيجريه بر عملکرد مالي آنها» بيان داشتند که شرکت هاي کوچک و متوسط (SMEs) نقش مهمي در توسعه اقتصاد يک ملت بازي مي کنند. دليل اين امر اين است که شرکتهاي کوچک و متوسط بهارائه مزاياي مانند خلق شغل، جابجايي دانش، ضرب اقتصادي، راننده نوآوري و توسعه خوشه اي در اقتصاد مي پردازند. آنها با توجه به اهميت شرکتهاي کوچک و متوسط دراقتصاد،به دنبال عوامل مؤثربرعملکرد مالي اين بنگاهها در راستاي تعيين بقا و رشدشان بودند. در اين راستا به بررسي اثر هزينه هاي کوچک و متوسط سرمايه بر عملکرد مالي اين شرکتها با استفاده از يک نمونه از پنج SMEs از کل جمعيت يازده کوچک و متوسط ذکرشده درجايگزين بازار اوراق بهادار (ASEM) از نيجريه بورس اوراق بهادار در طول دوره پنج ساله 2008 - 2012 پرداختند اطلاعات با استفاده از روش رگرسيون خطي تجزيه و تحليل شدند. نتايج نشان دادند که هزينه هاي کوچک و متوسط سرمايه اثر ناچيز روي عملکرد مالي (بازگشت دارايي،ROA) داشتند.

و .. براي مطالعه کامل فايل بررسي تأثير ميانگين موزون هزينه سرمايه بر سرمايه گذاري را دانلود فرماييد

عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن هر گونه پيشنهاد در مورد بررسي تأثير ميانگين موزون هزينه سرمايه بر سرمايه گذاري داشتيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد در کمترين زمان ممکن به پيشنهاد هاي شما دوستان جواب داده خواهد شد

برای دریافت ( پروپوزال آماده در مورد درخواست تصويب موضوع پايان نامه کارشناسي ارشد ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : شيلا مسل - 1398/2/20 (2:39)
سلام اطلاعات ومحتواي سايت خيلي عالي هستش سپاس فراوان از استاد محترم
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام لطف مي کنيد
 
نویسنده نظر : پادينا شهين - 1398/7/9 (10:34)
سلام و خسته نباشيد درود بر مهندس ممنون از سايت خوبتون دانلود کردم مثل هميشه عالي هستش
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام تشکر از لطف شما
 
نویسنده نظر : مونا پريچهر - 1398/6/27 (8:4)
سلام و خسته نباشيد فايل رو دانلود کردم خواستم يک قدر داني کنم سپاسگزارم و براي شما عزيزان آرزوي موفقيت روز افزون رو دارم
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام نظر لطف شماست
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید