يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

بررسي رابطه بين هوش عاطفي با سبک رهبري استراتژيک مديران

بررسي-رابطه-بين-هوش-عاطفي-با-سبک-رهبري-استراتژيک-مديران
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
دانلود پايان نامه آماده در مورد بررسي رابطه بين هوش عاطفي با سبک رهبري استراتژيک مديران براي دانشجويان در قالب فايل ورد و با قالبليت ويرايش

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=2054

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود پايان نامه آماده در مورد بررسي رابطه بين هوش عاطفي با سبک رهبري استراتژيک مديران براي دانشجويان در قالب فايل ورد و با قابليت ويرايش


توضيحات در مورد پايان نامه به شرح زير مي باشد :


عنوان پايان نامه : بررسي رابطه بين هوش عاطفي با سبک رهبري استراتژيک مديران
زبان : فارسي
قابليت ويرايش : دارد
فرمت فايل : docx word (قابل ويرايش)
تعداد صفحه : 131 صفحه
چاپ : بدون مشکل در پرينت گرفتن

عزيزان مي توانيد اين پايان نامه آماده در مورد بررسي رابطه بين هوش عاطفي با سبک رهبري استراتژيک مديران در قالب فايل ورد و با قابليت ويرايش را به قيمت اندک از سایت یکتا فایل دانلود فرمایید بعد حمایت از ما لينک دانلود در پنل کاربري شما بصورت خودکار قرار مي گيرد که با خيال راحت مي توانيد فايل دانلودی شده خود را دانلود فرماييد

قسمتي از مطالب اين پايان نامه آماده در مورد بررسي رابطه بين هوش عاطفي با سبک رهبري استراتژيک مديران :


چکيده:
هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي رابطه بين هوش عاطفي با سبک رهبري استراتژيک مديران
مي باشد. با توجه به هدف تحقيق، سه فرضيه به شرح زير مطرح شده است:


فرضيه اصلي:


بين هوش عاطفي و رهبري استراتژيک مديران، ارتباط معناداري وجود دارد.


فرضيه هاي فرعي:


بين مديران با هوش عاطفي پايين و سبک رهبري وظيفه مدار ارتباط معناداري وجود دارد.
بين مديران با هوش عاطفي بالا و سبک رهبري کارمند مدار ارتباط معناداري وجود دارد.
جامعه آماري اين تحقيق، کليه مديران سازمان نوسازي شهر تهران و شرکت هاي تابعه اش مي باشد که حجم نمونه 52 نفر است. همچنين در اين تحقيق ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه استاندارد همکار با کمترين ترجيح، جهت سنجش سبک رهبري و پرسشنامه هوش عاطفي سيبريا شرينگ براي ارزيابي هوش عاطفي مديران استفاده شده است. بر اساس روش بازآزمايي ضريب آلفاي كرونباخ كل پرسشنامه سبک رهبري استراتژيک، برابر با 873/0 برآورد شد، كه ميزان آن بالاي 7/0 و نشان از اعتبار و پايايي بالاي پرسشنامه مي باشد. همچنين ضريب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه هوش عاطفي برابر 770/0 شده است که اين ضريب نيز پايايي بالاي پرسشنامه هوش عاطفي را نشان مي دهد. علاوه بر اين، اطلاعات جمع آوري شده براي اين پژوهش با استفاده از بسته نرم افزاريSpss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در اين پژوهش از آمار توصيفي براي توصيف داده هاي جمعيت شناختي (محاسبه فراواني ، درصد فراواني، ميانگين و نمودارها و...) استفاده شده و در قسمت دوم براي تحليل داده هاي جمع آوري شده و پاسخ به فرضيه اصلي پژوهش از آمار استنباطي كمك گرفته شده است که با استفاده از آزمون هاي ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون خطي ساده و چندگانه، ضريب همبستگي اسپيرمن به تجزيه و تحليل فرضيات پرداخته شد. به منظور اثبات يا رد وجود رابطه بين متغيرهاي جمعيت شناختي(جنسيت، سن و ...) با متغير وابسته(سبک رهبري) ازآزمون ناپارامتري خي دو استفاده شده است. همچنين، به منظور تحليل جانبي نيز از آزمون t و تحليل واريانس(ANOVA) استفاده مي شود. همچنين جهت بررسي پيش فرض هاي رگرسيون؛ نرمال بودن خطاها، استقلال خطاها، شاخص VIF و تلورانس نيز بررسي شده اند. با توجه به آزمون هاي آماري و يافته هاي تحقيق، شواهدي مبني بر رد سه فرضيه موصوف وجود ندارد.
نتايج حاصل از پژوهش، بيانگر آن است که هرچه در طيف سبک رهبري از رويکرد وظيفه مدار به سمت رويکردهاي رابطه مدار پيش مي رويم، مديران از سطح هوش عاطفي بالاتري برخوردار مي شوند، چرا که اين گروه از مديران اين قابليت را دارند که با درك اقتضائات و وضعيت محيطي، سبک مناسب تعاملي را جهت هدايت و رهبري اثربخش سازمان در پيش گيرند. همچنين، براساس نتايج حاصله از نمونه آماري مي توان دريافت که در سازمان نوسازي شهر تهران و شرکت هاي تابعه، در مديران گرايش بيشتري به رويکردهاي رابطه مداري که متناسب با اقتضائات محيط پويا و رقابتي حاضر است، ديده مي شود. همچنين، اين واقعيت که 77% افراد نمونه آماري، از حيث هوش هيجاني در سطح متوسط و بالاتر از آن قرار دارند، نويد آن را مي دهد که بتوان به واسطه آموزش هاي هيجاني، مديران را به قابليت هاي رهبري رابطه مدار مبتني بر هوش عاطفي مجهز کرد.

مقدمه:


هوش هيجاني ( توانايي شناخت و مديريت هيجانات و نشان دادن احساسات خود به ديگران ) مبنايي است که رهبري سازماني مبتني بر آن است. توسعه‌ هوش هيجاني به تعهد فردي، نسبت به رشد و توسعه‌ بلند مدت بستگي دارد. اين تحولي ارزشمند است که نه تنها شما، بلکه سازمانتان و جامعه‌ اي راکه در آن کار و زندگي مي‌کنيد متحول خواهد ساخت. (ريک لاش، 1385) حالات هيجاني و اعمال رهبران براحساس افراد تحت رهبري و در نتيجه بر عملکرد اجرايي آنان تاثير مي گذارد. پس چگونگي مديريت حالات خود و ديگران توسط رهبر، موضوعي نه تنها فردي بلکه عاملي مهم درعملکرد بهتر يک کارمند مي باشد.(گلمن ، 1385، 40) وقتي رهبران هيجانات را در جهت مثبت هدايت مي کنند، کارکنان به نتايج بهتري دست مي يابند.(گلمن، 1383، 26) بي کفايتي بين فردي رهبران، عملکردها را کاهش مي دهد، باعث اتلاف زمان مي شود، کج خلقي وجود مي آورد، تعهد و انگيزه را از بين مي برد و خشونت و بي تفاوتي ايجاد مي کند.( گلمن، 1383، 57-56) و از آنجا که سازمان هاي امروزي هم از درون هم از برون زير فشارهاي شديدي قرار دارند. در چنين شرايطي براي دستيابي به انگيزش و بهره وري، مديران بايستي روش هاي سنتي را کنار گذاشته و دگرگوني هاي عمده اي در رفتار و کارکرد خود پديد آورند تا بتوانند بر افراد تأثير بگذارند.
تغيير در ظرفيت رهبري عموماً نتيجه و محصول تغييرات فزاينده در زندگي سازماني، افزايش همکاري هاي مبتني بر اعتماد و تعاملات خلاقانه فردي در محيط کاري است. در مدل هاي نوين رهبري مهارت هايي همچون کمک به افراد، توانمندسازي و شنود که به ايجاد اعتماد، تعهد و اخلاق کار منجر مي شوند از اهميت فزاينده اي برخوردار گشته اند و اين امر بيانگر آن است که مهارت هاي متعدد رهبري نوين، نيازمند مديريت راهبردي هيجانات است. توانايي رهبران در درك و مديريت هيجانات و احساسات خود و ديگران، به افزايش مشارکت و تعهد کارکنان نسبت به سازمان، ارتقاء انگيزه و بهره وري آنان و در آخر سودآوري بالاتر سازمان منجرخواهد شد. در همين راستا، رهبراني که از سطح بالاتري از هوش عاطفي برخورداراند، قادر به تدوين ارزش هايي خواهند بود که مورد قبول کارکنان و سازمان بوده و اين امر فرايند بهبود پتانسيل نيروي کار را تسهيل مي کند. از اين رو هوش عاطفي مي تواند به عنوان شاخصي براي شناسايي و گزينش رهبران سازماني به حساب آيد.(لاجوردي و جمالي نظري، 1389، 70)

خوشحال خواهيم شد در صورت داشتن هر گونه پيشنهاد در مورد پايان نامه آماده بررسي رابطه بين هوش عاطفي با سبک رهبري استراتژيک مديران داشتيد ديدگاه هاي خود را از قسمت ارسال نظر براي ما ارسال فرماييد در کمترين زمان ممکن به پیشنهادات شما کاربران گرامي پاسخ داده مي شود

برای دانلود بررسي رابطه بين هوش عاطفي با سبک رهبري استراتژيک مديران بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : پري گلتن - 1398/10/24 (5:42)
پست خيلي جالبي بود ممنون بابت معرفي
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام لطف مي کنيد
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید