سبک های مقابله ای با افسردگی زناشویی در زنان متاهل

سبک-های-مقابله-ای-با-افسردگی-زناشویی-در-زنان-متاهل
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک پایان نامه آماده درباره رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای با افسردگی زناشویی در زنان متاهل کارمندان را برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

📥 دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=3431

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود پایان نامه آماده در مورد رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای با افسردگی زناشویی در زنان متاهل کارمندان در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش

پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک پایان نامه آماده درباره رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای با افسردگی زناشویی در زنان متاهل کارمندان را برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

جزییات به شرح زیر می باشد

عنوان : رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای با افسردگی زناشویی در زنان متاهل کارمندان شهرستان اسلام آباد غرب
فرمت فايل : ورد doc ) word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحه : 125
کلید واژه ها: ویژگی های شخصیتی، سبکهای مقابله ای، فرسودگی زناشویی
پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته روانشناسی بالینی (M.A)

قسمتی از متن انتخاب شده از داخل فایل ورد در مورد به صورت زیر است

چکیده
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای با فرسودگی زناشویی در زنان کارمند شهرستان اسلام آبادغرب بود.پژوهش حاضر توصیفی از نوع مطالعات همبستگی می‏باشد. جامعه آماری را کلیه زنان کارمند شهرستان اسلام آبادغرب تشکیل دادند. حجم نمونه پژوهش 144 کارمند زن بود که از بین اداره های این شهرستان به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای به کار گرفته شده شامل، مقیاس فرسودگی زناشویی پاینز و نانز، مقیاس پنج عاملی جدید شخصیت و فرم تجدیدنظر شده آن از مک کری و کاستا، مقیاس راهبردهای مقابله با تنیدگی اندلر و پارکر بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان صورت گرفت. نتایج نهایی پژوهش حاکی از آن بود که موافق بودن (عامل چهارم ویژگی های شخصیتی) می تواند فرسودگی زناشویی را پیش بینی کند، اما سائر عامل ها پیش بینی کننده فرسودگی زناشویی نیستند. همچنین نتایج نشان داد که از بین سبک های مقابله ای سبک هیجان مدار و سبک اجتنابی می توانند فرسودگی زناشویی را پیش بینی کنند. بنابراین یافته های به دست آمده نشان داد که گشودگی، موافق بودن، سبک هیجان مدار، وسبک اجتنابی توان پیش بینی فرسودگی زناشویی را دارند.

اعتبار و روایی مقیاس CMB
ارزیابی ضریب اعتبار نشان میدهد که آن دارای یک همسانی درونی بین متغیرها در دامنه 84/0 و 90/0 است روایی به وسیله همبستگیهای منفی با ویژگیهای ارتباطی مثبت به تایید رسیده است مانند نظر مثبت در مورد ارتباط، کیفیت مکالمه، احساس امنیت، خودشکوفایی، احساس هدفمندی، کشش و جاذبه عاطفی نسبت به همسر و کیفیت رابطه جنسی آنها. نسخههای ترجمه شده CMB به طور موفقیتآمیزی در مطالعات بین فرهنگی در نروژ، مجارستان، مکزیک، اسپانیا، پرتغال، فنلاندو اسراییل استفاده شده است. (پانیز و نانز 2003، لائس 2001).
همانطور که مشاهده میشود CMB از همسانی درونی و ضریب پایایی بالا و رضایت بخشی برخوردار و جهت اندازهگیری میزان دلزدگی زناشویی مناسب است.
ضریب اطمینان آزمون- بازآزمون 89/0 برای یک دوره یک ماهه، 76/0 برای دوره دوماهه و 66/0 برای دوره چهار ماهه بود. تداوم درونی برای اغلب آزمودنیها با ضرایب ثابت آلفا سنجیده شد، که بین 91/0 تا 93/0 بود (پاینز ترجمه شاداب، 1381). در ایران نیز نویدی(1384) آلفا کرونباخ این پرسشنامه را در مورد 240 نمونه 1200 پرستار و 120 معلم اندازهگیری کرد 86/0 بود. آلفای کرونباخ پرسشنامه فرسودگی زناشویی در پژوهش حاضر 85/0 بود.
3-5-2 سیاهه پنج عاملی جدید شخصیت ( (NEOPIو فرم تجدید نظر شده آن NEO-FFI-R)):
 از ابزارهای شخصیتی هستند که توسط مک کری و کاستا، در اصل برای جمعیت بهنجار تهیه شده و در طی ربع قرن گذشته بیشترین استفاده در کاربست های پژوهشی و بالینی را داشته است. نسخه اصلی آن در سال 1985 و نسخه کنونی آن در سال 1992 به چاپ رسیده است (ملازاده،1381). کاستا و مک کری (1985) با استفاده از تحلیل عامل به این نتیجه رسیدند که پنج بعد میتوان برای تفاوتهای فردی در خصوصیات شخصیتی منظور کرد. این پنج خصیصه یا عامل عبارتند از: روان آزردهگرایی(N)، برونگرایی(E)، انعطاف پذیری یا پذیرش(O)، دلپذیر بودن(A)، با وجدان بودن و وظیفه شناسی(C)، پرسشنامه شخصیتی NEO (که نام آن بر گرفته از سه عامل اولیه است) به منظور ارزیابی این عوامل اختصاص یافته است. (هارن و میشل، 2003).
فرم اصلی این پرسشنامه 240 مادهای است. این آزمون یک مدل مفهومی فراهم میسازد که تحقیقات مبتنی بر تحلیل عوامل دهههای قبلی را در باره ساخت شخصیت، یکپارچه میکند. عواملی که در این آزمون مطرح شده است، توسط ترکیب منطقی و بررسیهای تحلیل عامل فراهم شده و موضوع تحقیقات گوناگون بررسی نمونههای بالینی و بزرگسالان سالم بوده است. (گروسی فرشی، 1380).
در این پژوهش از فرم 60 سوالی پرسشنامه استفاده شد. در هر سوال آزمودنی نمره صفر تا چهار احراز میکند که هر یک از سوالها نشان دهنده یکی از پنج عامل بزرگ شخصیت است. به ترتیب عامل N (روانآزردگی)، E (برونگرایی)، O (گشودگی)، A(موافق بودن) و C ( با وجدان بودن) است. که به ترتیب هر یک 12 سوال را پوشش میدهند. در کل آزمودنی در هر مقیاس نمرهای از صفر تا 48 احراز میکند.
اعتبار و روایی پرسشنامه NEO-FFI
در خصوص اعتبار NEO-FFI نتایج چندین مطالعه حاکی از آن است که زیرمقیاسهای NEO-FFI همسانی درونی خوبی دارند. به عنوان مثال کاستا و مک کری (1992) ضریب آلفای کرونباخ بین 68/0
( برای موافق بودن) تا 86/0(برای روانآزردگی) را گزارش کردهاند. هلدن(1999) نیز ضریب آلفای این پنج عامل را در دامنه 76/0(برای گشودگی) تا 87/0 (برای روانآزردگی) گزارش کردند. نتایج مطالعات مورادیان و نزلک(1995) نیز حاکی از آن است که آلفای کرونباخ روانآزردگی، برونگرایی، گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن به ترتیب عبارت است از 84/0، 75/0، 74/0، 75/0، 83/0 در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ روانآزردگی، برونگرایی، گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن به ترتیب برابر با 27/0، 12/0، 19/0، 13/0 و 38/0 میباشد و آلفای کل پرسشنامه 60/0 است.
پرسشنامه NEO-FFI در ایران توسط گروسی(1377) هنجاریابی شده است. اعتبار این پرسشنامه با استفاده از روش آزمون- آزمون مجدد در مورد 208 نفر از دانشجویان با فاصله 3 ماه به ترتیب 83/0، 75/0، 80/0، 79/0، 79/0 برای عواملN، E، O، A،C به دست آمده است. همچنین در تحقیق ملازاده (1381) ضرایب آزمون- آزمون مجدد در فاصله 38 روز در مورد 76 نفر از فرزندان شاهد به ترتیب 83/0، 78/0، 73/0، 79/0، 85/0 برای روانآزردگی، برونگرایی، گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن گزارش شده است. آلفای کرونباخ نیز برای روان آزردگی 86/0، برونگرایی 83/0، گشودگی74/0، موافق بودن 76/0، باوجدان بودن 87/0 و آلفای کل برابر با 83/0 به دست آمده است.

3-5-3 مقیاس راهبردهای مقابله با تنیدگی(CISS)
این پرسشنامه توسط اندلر و پارکر (1990) تهیه شده و به وسیله اکبرزاده(1376) ترجمه شده است. این تست شامل 48 ماده است که پاسخها به روش لیکرت از هرگز(1) تا همیشه(5) مشخص شده است. پرسشنامه CISS سه زمینه اصلی رفتارهای مقابلهای را در بر میگیرد:
-مقابله مسالهمدار یا برخورد فعال با مساله در جهت مدیریت و حل آن.
- مقابله هیجانمدار یا تمرکز بر پاسخهای هیجانی به مساله
- مقابله اجتنابی یا فرار از موقعیت
سوالات مربوط به هر زیر مقیاس عبارت اند از:
سبک مسالهمدار: 1-2-6-10-15-21-26-27-36-39-41-42-43-46-47
سبک هیجانمدار: 5-7-8-13-14-16-17-19-22-25-28-30-34-35-38-45.
سبک اجتنابی: 3-4-9-11-12-18-20-23-29-31-32-33-37-40-44-48.
با توجه به اینکه به صورت 5 درجه لیکرت میباشد حداکثر نمره برای هر ماده 5 و حداقل1 میباشد. آزمودنی بایستی به همه سوالات پاسخ دهد. اگر آزمودنی تعداد 5 سوال یا کمتر از 5 سوال را جواب نداده باشد در زمان نمرهگذاری پژوهشگر میتواند به این سوالات گزینه 3 را علامت بزند اما در غیر این صورت یعنی اگر بیش از 5 سوال را بدون پاسخ باشد آن پرسنامه نمرهگذاری نمیشود. دامنه تغییرات سه نوع رفتار رویارویی به این شکل است که نمرهی هر یک از سبکهای رویارویی سه گانه یعنی مسئله مدار، هیجانمدار و اجتنابی از 16 تا 80 است. به عبارتی شیوه رویارویی غالب فرد با توجه به نمرهای که در آزمون کسب میکند مشخص میشود. یعنی هر کدام از رفتارها نمرهی بالاتری کسب کند، آن رفتار به عنوان شیوه رویارویی فرد در نظر گرفته میشود(اندلر و پارکر 1990، به نقل از حاجت بیگی 1379).

پایایی و روایی پرسشنامه سبکهای مقابلهای CISS
برای به دست آوردن پایایی پرسشنامه سبکهای مقابله با استرس در گروه دانشجویان از آلفای کرونباخ استفاده است که در مقابله مسالهمدار پسران92/0 و دختران 85/0 و هیجان مدار پسران 82/0 و دختران 85/0 اجتنابی پسران 85/0 و دختران 82/0 به دست آمده است(احمدی، 1380). ضریب اعتبار پرسشنامه با موقعیتهای استرسزا از طریق آلفای کرونباخ در پژوهش قریشی در سطح بالایی به دست آمده است. (به نقل از حاجتبیگی،1379). روایی پرسشنامه مذکور نیز طی تحقیقاتی که در ایران انجام شده ثابت گردیده است. به منظور منظور محاسبه همبستگی عوامل پرسشنامه مقابله با استرس از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده که ضریب همبستگی مساله مدار 58/0، هیجانمدار، 55/0 و اجتنابی 93/0 بود.
 ملاک ورود:
 1- تمایل به همکاری در پژوهش.
 2- حداقل سه سال از زندگی مشترک گذشته باشد.
ملاک خروج: افرادی که قبل از ازدواج فعلی یک ازدواج دیگر داشته اند از نمونه این پژوهش خارج گردیده اند.

3-6- روش اجراي پژوهش
برای انتخاب نمونه به این ترتیب عمل شد که ابتدا شهرستان اسلام آباد غرب انتخاب شد. سپس از بین ادارههای این شهرستان اداره آموزش و پرورش، بانک، شهرداری، بیمه، کمیته امداد، بنیاد شهید، تامین اجتماعی، حوزه علمیه، شورای حل اختلاف، جهاد کشاورزی، درمانگاه، آژانس هواپیمایی و اداره مالیات انتخاب شد و پرسشنامه فرسودگی زناشویی(پاینز،1996)، پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی(مک کری و کاستا، 1992) و پرسشنامه راهبردهای مقابلهای اندلر و پارکر (1990) بین زنان شاغل در آن ادارات توزیع شد. قبل از تکميل پرسشنامهها ابتدا در خصوص ماهيت و هدف پرسشنامهها توضيحاتي به کارکنان ارايه شد و با تاکيد بر محرمانه بودن اطلاعات پرسشنامهها اعتماد و رضايت آنان براي همکاري با پژوهش جلب شد. در مجموع 155 پرسشنامه بین شرکتکنندگان در پژوهش توزیع شد که از اين تعداد 11پرسشنامه به دليل برخي نواقص از تحليل نهايي حذف شد و تجزيه و تحليل نهايي با 144 پرسشنامه انجام شد.
3-7- ابزار تجزيه و تحليل دادهها
در این روش با توجه به موضوع تحقیق و داده‌های جمع‌آوری شده، از روشهای آمار توصیفی از قبیل جداول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد برای بررسی توزیع نمونه و توصیف وضعیت نمونه از لحاظ شاخص‌های موردنظر استفاده نمودیم. در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون برای آزمون معنیداری استفاده کردیم و سطح معنی‌داری (رد یا قبول فرضیه) را برای تمام آزمونها برابر 05/0P< در نظر گرفتیم.

و ... برای مطالعه کامل فایل را دانلود فرمایید

عزیزان ما را خوشحال خواهید کرد در صورت داشتن هر گونه پیشنهاد در مورد داشتید از قسمت ارسال نظر پیشنهاد خود را برای ما ارسال فرمایید

برای دریافت ( سبک های مقابله ای با افسردگی زناشویی در زنان متاهل ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

دوره-آموزشی-قدم-برداشتن-پر-قدرت-و-تغيير-اساسي-در-رونق-کسب-و-کاردوره آموزشی قدم برداشتن پر قدرت و تغيير اساسي در رونق کسب و کار

توضیحات بیشتر