يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

دانلود طرح تفصیلی شهر شیراز 

دانلود-طرح-تفصیلی-شهر-شیراز 
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
امروز در این پست برای کاربران وبسایت یکتا فایل یک طرح تفصیلی شهر شیراز را آماده دانلود قرار داده ایم 

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=4271

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود طرح تفصیلی شهر شیراز 

امروز در این پست برای کاربران وبسایت یکتا فایل یک طرح تفصیلی شهر شیراز را آماده دانلود قرار داده ایم 

طرح تفصیلی شهر شیراز 

 تحليل نقش مديريت و مشاركت در برنامه براي توسعه و عمران شهري 
 

1)محور اصلي در تحليل مديريت شهري شيراز بر كنش و روابط متقابل چهارجزء: 
بخش دو لتي، بخش عمومي، بخش خصوصي، بخش مردمي قرار دارد. در هـردوره تاريخي روابط متقابل اين اجزاء، تأثير آنها بر يكديگر و برآينـد ايـن داد وستدها به مثابه وظايف مشخص و عملكرد واقعـي مـديريت شـهري در سـطحشهر از يك سو و تأثير عوامل متعدد و در سطوح مختلف ملي، استاني، ناحيه اي و شهري از سـوي ديگـر، اشـكال پيچيـدهاي بـهخـود گرفتـه اسـت. در يـكجمعبندي اين مجموعه روابط و تغييرات آن را ميتوان در اصـطلاح ″تناسـبقوا″ در يك دوره معين خلاصه كرد. اين را هـم بايـد اضـافه كـرد كـه اجـزاءچهارگانه همچون ظرفي براي اعمال قدرت نيروهاي اجتماعي در جهت اهدافو منافع معيني عمل ميكنند. بدين ترتيب تناسب قوا در پيوند بـا ايـن نيروهـامفهوم مشخص تري پيدا مي كند. 
2)عوامل متعددي كه در بالا به آن اشاره شد در روند كلي تحولات جهاني : پيوند جهاني شدن (هم به منزلـه يـك واقعيـت گسـترده و هـم بـه معنـاي اعمـالسياستهاي معين ) و محلي بودن و تأثيرات اين تحولات بر مـديريت شـهريبخصوص كلانشهرها و نظريات مربوط به آن خلاصـه مـيشـود كـه بـر ايـنتناسب قوا تأثير تعيينكننده دارند . باتوجه به واقعيات موجـود كـه در طـي ايـنبررسي بدان اشاره شده است به نظر ميرسد كـه در عرصـه مـديريت شـهريشيراز به تبع كل كشور، در تناسب قواي پس از انقلاب و  بهويژه در دهـه اخيـرنسبت به گذشته تغييراتي پديد آمده است. به ظاهر از نقش بخش دولتي كاسته شده و بر نقش عمومي و بخش خصوصي در امر مديريت شهري افـزوده شـده
است و بخش مردمي نوپا، در اشكال كنوني خود تـوان بالفعـل انـدكي دارد. در اين تغيير و تحول، گرايش نيروهاي اجتماعي نيز بـه اشـكال مختلـف خـود رانشان ميدهد. اما عليرغم تفاوتها، تضادها و كشاكشهايي كه بين نيروهـايحاكم يا موثر در مديريت شهري شـيراز وجـود دارد يـك وجـه مشـترك كلـيبهچشم ميخورد كـه مبتنـي اسـت بـر يـك سلسـله گـرايشهـا، راهبردهـا و سياست هاي اصلي كه محور آنها را رابطه دولت ـ بـازار و در زمينـه اجرايـي وعملي فرمول شراكت عمومي ـ خصوصي تشكيل  ميدهد. 
3)در واقع وجه مشترك حركات، گرايشها و نظريـات متفـاوت ايـن نيروهـا، درجهـت نـوعي انترپرونرنيسـم اسـت كـه بعضـاً معـادل آن را در زبـان فارسـي كارآفرينيگرايي گذاشتهاند. صرفنظر از اين كه اين معادل مفهـوم اصـطلاح راميرساند يا نه، معني رايج و تا حدودي لغوي آن عبارتست از لزوم مديران تواناچه در بخش دولتي و چه خصوصي كه تصور روشني از يك پروژه معين دارند،در حالي كه ديگران نميدانند چه فرصتهايي وجـود دارد. امـ ا آنهـا بـازيگرانمختلفي را كه ميدانند كار موردنيـاز را چگونـه پـيش برنـد در جهـت اجـرايپروژههاي بازارآفرين جمع و هماهنگ ميكنند. اما در مفهوم عملي و واقعي آنانترپرونرنيسم نماينده گرايشي در مديريت دولتي و عمومي است كه ميكوشـدبخش خصوصي را در جهت بهـرهگيـري بهينـه از منـابع موجـود جـذب كنـد،بهنحوي كه هر يك سهم خود را از اين شراكت داشته باشند. ايـن گـرايش درمديريت شهري شيراز قوياً عمل ميكند و تقريباً اكثر حركات آن را در شـرايطحاضر تعيين مـيكنـد و همچـون شـكل ايـدهآل آن در كشـورهاي پيشـرفتهسرمايهداري، گرايشهاي كاملاً مختلف سياسي و حقوقي، وسـيعاً يـك چنـينجهتگيري مشابهي را دنبال ميكنند. بهعبارت ديگر در اينجا، اگر نه در قالـبايده آل (ideal type) به معناي″ وبري″ اصطلاح، بلكه با برگرفت از شـرايطمشخص كلانشهرهاي ما و تأثيرپـذيري از  سـنتهـا و ايـدئولوژي حـاكم و درابعادي كه كاملاً با امكانات اقتصادي، سطح مديريت و غيره خوانايي دارد، ايـنگرايش عمل ميكند. در مورد گرايشهاي ديگر كه در عرصه مديريت شـهريشيراز وجود دارند با تأثير عملي كمتر در ارزيابي از امكانـات و محـدوديتهـايمديريت شهري اشاره خواهيم كرد. 
4)باتوجه به اين واقعيات، چه راهبردهايي را ميتوان براي مديريت شهري ترسيمكرد؟ در درجه اول، همچنانكه در تعريف انترپرونرتيسم مشخص است، مديريتشهري به يك بينش و چشم انداز استراتژيك نياز دارد. اين چشم انـداز  نقـش وجايگاه شيراز در سطح فراملي ـ ملي و استاني،  ناحيهاي و مجموعـه شـهري راترسيم و  اهداف و راهبردها را مشخص مـيكنـد . ايـن امـر مسـتلزم در دسـتداشتن يك برنامه استراتژيك است. همچنين وضعيت پيچيده، مبهم و سرشـاراز نامعلوميها در شرايط كنوني امريست كه بر هيچ مدير جدي شهري پوشـيدهنيست و چنانكه در بخش نظري اين گزارش به تفصيل بيشـتري مطـرح شـدهاست، نياز به تصميمگيري و برنامهريزي استراتژيك دارد. ايـن برنامـه بايـد دريك گردهمآيي از تمامي نيروهاي دخيل در مديريت شهري يا ذينفع در بهبودوضعيت شهري به تصويب برسد و همگان نسبت بـه اجـراي آن هـمپيمـان وهمقسم شوند . نهادي كه در اين رابطه تشكيل ميشود بايد از پشـتيباني و رأي قانوني برخوردار شود و مثلاً رسميت آن بـه تصـويب شـورايعالي شهرسـازي ومعماري ايران برسد1. 


جزییات فایل های که دانلود خواهید کرد بصورت زیر می باشد

1.طرح تفصیلی شهر شیراز در فرمت فایل pdf جمع بندی و تحلیل نهای
2.طرح تفصیلی شهر شیراز در فرمت فایل pdf  اهداف و راهبرد
3.طرح تفصیلی شهر شیراز در فرمت فایل pdf  تدوین و طرح ساختاری
4.توضیحات در مورد شهر شیراز در فرمت فایل pdf
5.نقشه اتوکدی شهر شیراز در فرمت فایل dwg

برای شما کاربر عزیز پیشنهاد دانلود داده می شود

برای دانلود دانلود طرح تفصیلی شهر شیراز  بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : پريچهر مهديس - 1398/7/2 (7:58)
درود و عرض ادب، بنده دنبال اين فايل بود و در سايت شما دانلود کردم ممنون از مطالب خوبتون
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام خواهش ميکنيم
 
نویسنده نظر : شيفته مهتاب - 1398/9/16 (1:58)
سلام و خسته نباشيد درود بر مهندس ممنون از سايت خوبتون دانلود کردم مثل هميشه عالي هستش
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام بزرگواريد
 
نویسنده نظر : پري مونا - 1398/11/3 (1:20)
تبريک عرض ميکنم خدمت استاد دستتون درد نکنه فايل را دانلود کردم بسيار عالي و کامل
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام خواهش ميکنيم
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید