پروژه در مورد مقايسه بين جبران کننده هاي DVR و DSTATCOM

پروژه-در-مورد-مقايسه-بين-جبران-کننده-هاي-DVR-و---DSTATCOM-
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
امروز در اين پست براي شما کاربران عزيز وبسايت يکتا فايل يک پروژه کامل درباره مقايسه بين جبران کننده هاي DVR و DSTATCOM آماده دانلود قرار داده ايم که به همراه فايل شبيه ساز متلب مي باشد که در داخل فايل دانلود قرار دارد

📥 دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=3807

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود پروژه در مورد مقايسه بين جبران کننده هاي DVR و   DSTATCOM بصورت کامل

امروز در اين پست براي شما کاربران عزيز وبسايت يکتا فايل يک پروژه کامل درباره مقايسه بين جبران کننده هاي DVR و   DSTATCOM آماده دانلود قرار داده ايم که به همراه فايل شبيه ساز متلب مي باشد که در داخل فايل دانلود قرار دارد

پروژه در مورد مقايسه بين جبران کننده هاي DVR و   DSTATCOM پروژه در مورد مقايسه بين جبران کننده هاي DVR و   DSTATCOM

سيستم هاي قدرت مدرن شبکه هاي پيچيده اي اند با صدها ايستگاه توليد و هزاران مرکز بار که از طريق شبکه هاي گسترده توزيع و انتقال قدرت بهم متصل شده اند. کيفيت و پايداري منابع انرژي در مراکز بار مختلف مسئله و نگراني اصلي مشتريان بحساب مي آيد. عليرغم اينکه توليد انرژي در اکثر کشورهاي توسعه يافته نسبتا پايدار است، با اين حال کيفيت منبع انرژي چندان پايدار نيست. سيستم هاي توزيع قدرت بايد جريان انرژي بدون قطعي با ولتاژ سينوسي يکنواخت با فرکانس و ميزان شدت قرارداد شده را براي مشتريان شان فراهم نمايند.
هر چند که عملا سيستم هاي قدرت بويژه سيستم هاي توزيع، بارهاي غير خطي بيشماري داشته که تاثير معناداري بر کيفيت منابع انرژي مي گذارد. کيفيت شکل موج منابع بخاطر بارهاي غيرخطي از بين مي رود .به غير از بارهاي غيرخطي، برخي رويدادهاي عادي )مثل سوئيچ خازن، استارت موتور( و غير عادي سيستم )مثل خطاها( نيز مشکلاتي در کيفيت انرژي )برق( ايجاد مي کنند از فليکر لامپ هاي الکتريکي گرفته تا ضرر چند هزار دلاري بخاطر توقف توليد
مسئله کيفيت انرژي عبارتست از هر مشکلي که در ولتاژ جريان بوجود مي آيد يا موجب انحراف فرکانس شده که باعث خرابي يا درست کار نکردن وسايل مشتري مي گردد. مسائل کيفيت انرژي با انواع پديده هاي الکترومغناطيسي در سيستم هاي قدرت در طيف زماني گسترده اي همراه هستند مثل نوسانات بلند مدت ،نوسانات کوتاه مدت و ساير اختلال ها. نوسانات کوتاه مدت عمدتا حاصل شرايط خطا يا تامين انرژي بارهاي بزرگ هستند که جريان هاي راه اندازي زيادي مي طلبند. بسته به مسافت الکتريکي مرتبط با امپدانس ،نوع پايه و اتصال ترانسفورماتورها بين مکان خطا يار و گره شاهد اتلاف موقتي ولتاژ يا کاهش ولتاژ موقت )افت( يا افزايش ولتاژ در گردهاي مختلف سيستم هستيم.
    يکي از رايج ترين مسايل کيفيت توان، امروزه افت ولتاژ لحظه اي مي باشد. افت ولتاژ لحظه اي، يک رويداد با مدت کوتاه) 10 ميلي ثانيه تا 1 دقيقه( مي باشد که در طي آن، کاهشي در مقدار r.m.s دامنه ولتاژ، رخ مي دهد. اين پديده، تنها توسط دو پارامتر، تنظيم مي شود: عمق/دامنه و مدت. دامنه افت لحظه اي ولتاژ، بين 10% تا 90% ولتاژ نامي )که بين 10% تا 90% ولتاژ باقي مانده مي شود(، و با مدت يک نيم-سيکل تا 1 دقيقه، متغير مي باشد. در يک سيستم سه-فاز، يک سيستم سه-فاز، سرشت افت لحظه اي ولتاژ، يک پديده سه-فاز مي باشد که بر ولتاژهاي فاز-به-زمين و فاز-به-فاز، تاثير مي گذارد. افت لحظه اي ولتاژ اغلب توسط يک خطا در سيستم اصلي، يک خطا در تجهيزات مشتري، يا افزايش شديد در جريان بار _مانند راه اندازي يک موتور يا برقدار کردن يک ترانسفورماتور_ رخ مي دهد. خطاها معمولا اتصال کوتاه هاي تک-فاز يا چند-فاز مي باشند، که منجر به جريان هاي بالا مي شوند. جريان بالا، منجر به يک افت ولتاژ در امپدانس شبکه مي شود. در ناحيه خطا، ولتاژ فازهاي داراي خطا به نزديک صفر مي رسد، درحاليکه ولتاژ فازهاي بدون خطا، کمتر يا بيشتر بدون-تغيير باقي مي ماند.
    افت لحظه اي ولتاژ، يکي از رايج ترين مسايل کيفيت توان مي باشد. البته، براي يک صنعت، قطعي بدتر از آن است، اما افت ولتاژ بيشتر رخ مي دهد و موجب مشکلات شديد و تلفات اقتصادي مي شود. صنايع همگاني اغلب بر روي اختلالات تجهيزات کاربران پاياني، بعنوان مشکل اصلي کيفيت توان، تمرکز مي کنند .اين قضيه، در مورد بسياري از اختلالات، فليکرها، و هارمونيک ها، صدق مي کند، اما افت ولتاژهاي لحظه اي اساسا ناشي از سطح ولتاژهاي بالاتر مي باشند. خطاهاي ناشي از آذرخش، يکي از رايج ترين عوامل افت لحظه اي ولتاژ در خطوط هوايي مي باشد. اگر تلفات اقتصادي ناشي از افت ولتاژها چشمگير باشند، عمليات کاهش مي تواند براي مشتري و حتي در برخي موارد براي شبکه، سودمند باشد. از آنجايي که هيچ راه حل استانداردي که براي همه مکان ها )سايت ها( کار کند وجود ندارد، هر عمل کاهش بايد بدقت برنامه ريزي و ارزيابي شود. راه هاي مختلفي براي کاهش افت ولتاژ، برآمدگي ولتاژ و ققطع آن در سيستم هاي انتقال و توزيع، وجود دارد. هم اکنون، بازه گسترده اي از کنترل کننده هاي انعطاف پذيري که بر روي عناصر الکترونيکي قدرت جديد موجود سرمايه گذاري مي کنند، در حال پيدايش در کاربردهاي توان سفارشي ،مي باشند. از ميان آنها، جبران ساز استاتيکي توزيع و بازياب ديناميکي ولتاژ، موثرترين وسايل هستند که هر دوي آنها مبتني بر اصل VSC مي باشند .
 
 
1-2 مفهوم افت ولتاژ
افت ولتاژ عبارتست از کاهش ناگهاني ولتاژ ورودي از 90 درصد به 10 درصد اسمي که بعد از يک دوره کوتاه مدت ريکاوري مي شود. طول افت طبق استاندارد 10ms تا 1 دقيقه است. از آنجايي که افت ولتاژي باعث لغزش موتور شده يا عملکرد کنترل کننده را مختل مي سازد، افت ولتاژي باعث کاهش توليد در فرايندهاي اتومات مي گردد. از طرفي، تورم ولتاژي عبارتست از افزايش ناگهاني ولتاژ منبع به 110 تا 1?0 درصد ولتاژ rms در فرکانس اوليه و اصلي شبکه در طول ms10 تا 1 دقيقه، ورم ولتاژي از قطع بار القايي بزرگ با تامين انرژي محفظه خازني بزرگ بوجود مي آيد. جهت تنظيم و جبران افت افزايش ولتاژي در سيستم توزيع قدرت، بايد دستگاههاي مناسب در مکان هاي مناسب نصب شوند. اين دستگاه ها معمولا در نقطه اتصال مشترک)PCC( قرار گرفته که نقطه تغيير مالکيت شبکه است .DVR يکي از ادوات قدرت رايج است که کيفيت انرژي )برق( بويژه افت ولتاژي و ورم افزايش ولتاژي را بهبود مي بخشد. با توجه به اينکه مسئله کيفيت منبع بخاطر بارهاي حساس تر در شرايط سيستم همواره مهم تر مي شود، دست يابي به درک بهتري از اين ادوات جهت کاهش و رفع مسائل کيفيت انرژي اهميت مي يابد. که بدين ترتيب اين امکان را ميسر نموده که به شيوه بهتري از توابع اين ادوات استفاده نماييم. از اين رو در مقاله حاضر سعي بر آن شده که با کمک نرم افزار متلب به توابع DVR برسيم.
 
 
1-3 تکنولوژي توان مصرفي
آن، جي هينگوراني در سال 199? مفهوم قدرت )برق( سفارشي را عنوان نمود. که همانند سيستم هاي انتقالي AC منعطف) FACTS( به استفاده از کنترل کننده هاي الکترونيکي قدرت در سيستم توزيع اطلاق مي گردد تا انواع مشکلات و مسائل کيفيت انرژي )قدرت را برطرف سازد. انرژي و قدرت سفارشي دقيقا مثل FACTS که مابه التفاوت پايايي و قابليت هاي انتقال قدرت را بهبود مي بخشد، تضمين مي کند که مشتريان به پايايي و کيفيت از پيش تعيين شده منبع دست يابند. اين کيفيت از پيش مشخص شده ترکيبي از مشخصه هاي زير است: عدم تعادل قاز کم، عدم قطع برق، چشمک زدن )سوسوزدن( کم در ولتاژ باري، اعوجاجهارمونيکي کم در ولتاژ بار، شدت و مدت ولتاژ اضافي ازدياد ولتاژ( کمي ولتاژ در حدود مشخص، پذيرش نوسانات، بارهاي غير خطي و ضعيف بدون تاثير گذاري معنادار بر ولتاژ ترمينال کنترل کننده هاي الکترونيکي قدرت بکار رفته در راه حل منبع قدرت سفارشي از نوع کنترل کننده هاي پيکربندي مجدد شبکه يا نوع جبران کننده محسوب مي شوند. ادوات پيکربندي مجدد را دنده سوئيچ ناميده که شامل ادوات محدود کننده جريان، قطع کننده جريان و انتقال جريان مي شوند. به مدل حالت جامد يا استاتيک اين ادوات محدود کننده جريان حالت جامد) SSCL(، بريکر)قطع کننده مدار( حالت جامد ) SSB(، و سوئيچ انتقال حالت جامد) SSTS( مي گويند.  

اين پروژه داراي فايل ها شبيه ساز متلب به همراه مستندات و توضيحات در فايل پاورپوينت و فايل ورد مي باشد که در زمان دانلود دریافت خواهيد کرد

براي شما کاربر عزيز پيشنهاد دانلود داده مي شود

برای دریافت ( پروژه در مورد مقايسه بين جبران کننده هاي DVR و DSTATCOM ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : مونا شيما - 1398/10/6 (9:44)
تشکر واقعا بروز هستيد
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام نظر لطف شماست
 
نویسنده نظر : پري مزدک - 1398/3/4 (7:50)
سلام من فايل رو دانلود کردم بسيار خوب بود
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام تشکر از لطف شما
 
نویسنده نظر : شقايق مهديس - 1398/1/23 (10:14)
سلام من فايل رو دانلود کردم بسيار خوب بود
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام ممنون از ارسال ديدگاه خود
 
نویسنده نظر : شيوا مهرداد - 1398/4/22 (11:7)
خسته نباشيد فايل رو دانلود کردم واقعا دستتون درد نکنه هموني بود که دنبالش مي گشتم
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام ممنون از ارسال ديدگاه خود
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید