مقایسه ی اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد

توضیحات کوتاه

عزیزان براي شما يک پایان نامه آماده در مورد مقایسه ی اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد تهیه کرده ایم مي توانيد با کمترين قيمت ممکن اين فايل را از فروشگاه یکتا فایل خریداری فرمایید

برای دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید

مقایسه ی اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد

توضیحات

دانلود پایان نامه آماده درباره مقایسه ی اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش

عزیزان براي شما يک پایان نامه آماده در مورد مقایسه ی اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد تهیه کرده ایم مي توانيد با کمترين قيمت ممکن اين فايل را از سایت یکتا فایل دانلود فرمایید

برای پرداخت لینک دانلود فایل بصوت خودکار نمایش داده می شود در این صورت می توانید با خیال راحت محصول دانلودی شده خود را دانلود فرمایید

جزییات پایان نامه آماده در مورد مقایسه ی اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد به شرح زیر می باشد

عنوان : مقایسه ی اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد
فرمت فايل : ورد doc ) word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحه : 216
پايان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی
کلمات کلیدی: عناصر برند، برندهای مقلّد، ارزش درک شده، تصویر برند، قصد خرید.

قسمتی از متن انتخاب شده از داخل فایل ورد در مورد مقایسه ی اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد به صورت زیر است

چکیده
امروزه برند و نام تجاري يكي از مهم ترين مباحث بازاريابي است كه پيش روي تمامي شركت ها قرار دارد. برند، جزء جدانشدني راهبرد بازاريابي شركت است و به طور روزافزوني به عنوان تنها دارايي مهم و منبع تمايز مورد توجه قرار مي گيرد. بدین ترتيب برندهاي قوي، ارائه دهنده ي سود بيشتر همراه با ريسك كمتر به سهامداران هستند. از طرفی تقلید از برند یک استراتژی بازاریابی سودآور بر پایه ی استفاده از شباهت ها (بسته بندی، طراحی، نام برند، تبلیغات و غیره) به منظور تسهیل پذیرش برند به وسیله ی مصرف کننده است. برندهای مقلّد با تقلید از هویت برندهای اصلی، قصد ایجاد تصویر ذهنی مثبت و ارزش درک شده مثبت از محصول توسط مشتریان را دارند، تا از این طریق بتوانند کالاهای خود را به فروش برسانند. لذا هدف این پژوهش اندازه گیری میزان تأثیرگذاری هویت برند بر قصد خرید برندهای اصلی و مقلّد و همچنین موفقیت برندهای مقلّد در تقلید عناصر برندهای اصلی با توجه به نگرش دانشجویان دانشگاه مازندران است. روش انجام پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه مازندارن است. از نمونه گیری طبقه ای متناسب برای نمونه گیری استفاده شد. حجم نمونه 389 نفر تعیین شد. در این پژوهش از پرسشنامه برای سنجش متغیرهای هویت برند، تصویر برند، ارزش درک شده و قصدخرید استفاده شده است. نتایج تحلیل عاملی تاییدی حاکی از داشتن روایی سازه پرسشنامه است. پایایی کل پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در دو برند اصلی و مقلّد به ترتیب 95/0 و 94/0 تعیین شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS20 و AMOS18 مورد آزمون قرار گرفت. فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون های مدل سازی معادلات ساختاری و آزمون ویلکاکسون، مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هویت برند، اثر معناداری بر تصویر برند و ارزش درک شده در دو برند اصلی و مقلّد دارد. همچنین تصویر برند و ارزش درک شده اثر معناداری بر قصد خرید در دو برند داشته است. در نهایت مدل پژوهش مورد تایید قرار گرفت. همچنین آزمون ویلکاکسون، نشان داد که مصرف کنندگان هویت، تصویر برند و ارزش درک شده ی برند اصلی را در مقایسه با برند مقلّد مثبت تر ارزیابی می کنند.

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه
ضرورت و اهميت انجام تحقیق
بیان مسئله
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق
اهداف تحقیق
سؤال تحقیق
سؤال اصلی
سؤال های فرعی
فرضیه های تحقیق
تعریف واژه های کلیدی
تعریف مفهومی واژه ها
خلاصه فصل
فصل دوم
مقدمه
قصد خرید
هویت برند
کلیات
تاریخچه برند
از عصر تولیدگرایی به عصر برندمحوری
اهمیت برند
تعریف برند
فرآیند ایجاد برند
وجوه برند
برند دستاورد مجموعه ای از رفتارهاست
برند تنها در ذهن ماست
ساختار برند
ساختار مشهود
ساختار نامشهود
مفهوم هویت برند
دیدگاه های مختلف درباره ی هویت برند
ابعاد هویت
منشور هویت
پیکر
شخصیت
فرهنگ
رابطه
بازتابش
خودانگاره
منابع هویت برند
کلیات
معیارهای انتخاب عناصر برند
نام برند
URL
لوگو و نماد
کاراکترها
شعار
طنین
بسته بندی
تصویر برند
تعریف کیفیت ادراک شده
مفهوم ارزش از ديدگاه هاي متفاوت
مفهوم ارزش درک شده مشتری
مؤلفه هاي ارزش از دید مشتری
چارچوب وسیلهنتیجه
چارچوب مؤلفه های ارزش
چارچوب نسبت هزینه منفعت
ابعاد كليدي ارزش
برند مقلّد
انواع تقلید از برند
ملاحظات حقوقی در بحث برندسازی
مبحث علائم تجاری در حوزه ی نام ها
مباحث علائم تجاری در حوزه بسته بندی
تحقیقات مشابه داخلی و خارجی
مطالعات انجام شده در داخل کشور
مطالعات انجام شده در خارج کشور
جمع بندی پیشینه تجربی
جمع بندی پیشینه های تجربی داخلی
جمع بندی پیشینه های تجربی خارجی
خلاصه فصل
فصل سوم
مقدمه
الگوی مفهومی تحقیق و فرضیه ها
روش تحقيق
جامعه آماري
حجم نمونه و روش نمونه‌گيري
روش گردآوري داده‌‌ها
مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی
پرسشنامه
شرح پرسشنامه
انتخاب برند
روايي ابزار پژوهش
پايايي ابزار پژوهش (قابليت اعتماد)
ابزارها و روش های تجزيه و تحليل داده ها
خلاصه فصل
فصل چهارم
مقدمه
ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و جامعه آماری
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل
تحلیل استنباطی داده ها
مدل های اندازه گیری
مدل اندازه گیری نام برند
مدل اندازه گیری لوگو و نماد
مدل اندازه گیری کاراکتر
مدل اندازهگیری شعار و طنین
مدل اندازه گیری بسته بندی
مدل اندازه گیری تصویر برند
مدل اندازه گیری ارزش درک شده
مدل اندازه گیری قصد خرید
آزمون همبستگی بین متغیرهای پژوهش
آزمون فرضیات تحقیق
آزمون الگوی مفهومی پژوهش با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری
نتیجه آزمون مدل نهایی
آزمون ویلکاکسون
خلاصه فصل
فصل پنجم
مقدمه
مرور مختصر بر روند پژوهش
یافته ها
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون مدل معادلات ساختاری
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون ویلکاکسون
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات کاربردی
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات برای پژوهش های آتی
فهرست منابع و مأخذ
منابع فارسی
منابع خارجی
ضمائم و پیوست ها
پیوست) پرسشنامه پژوهش
پیوست) خروجی نرم افزار SPSS برای آزمون آلفای کرونباخ
پیوست) همبستگی بین متغیرهای پژوهش
پیوست) خروجی نرم افزار SPSS برای آزمون ویلکاکسون
پیوست) خروجی نرم افزار AMOS، مربوط به تایید الگوی مفهومی برند اصلی پژوهش
پیوست) خروجی نرم افزار AMOS، مربوط به تایید الگوی مفهومی برند مقلّد پژوهش
پیوست) خروجی آزمون کلموگروف اسمیرنف
پیوست) جدول کرجسی و مورگان و نیز کوهن
پیوست) متن مصاحبه با خبرگان

فهرست اشکال

شکل : فرآیند تصمیم خرید
شکل : مراحل بین ارزیابی گزینه ها و تصمیم خرید
شکل : منشور هویت برند
شکل : ابعاد شخصیت برند
شکل :گروه های ارزش
شکل : سلسله مراتب ارزش مشتری
شکل :مؤلفه های تعيين کننده ارزش يک کالا يا خدمت از ديدگاه مشتری
شکل مدل اندازه گیری نام برند اصلی استاندارد شده
شکل مدل اندازه گیری نام برند مقلّد استاندارد شده
شکل مدل اندازه گیری لوگو ونماد برند اصلی استاندارد شده
شکل مدل اندازه گیری لوگو ونماد برند مقلّد استاندارد شده
شکل مدل اندازه گیری کاراکتر برند اصلی استاندارد شده
شکل مدل اندازه گیری کاراکتر برند مقلّد استاندارد شده
شکل مدل اندازه گیری شعار و طنین برند اصلی استاندارد شده
شکل مدل اندازه گیری شعار و طنین برند مقلّد استاندارد شده
شکل مدل اندازه گیری بسته بندی برند اصلی استاندارد شده
شکل مدل اندازه گیری بسته بندی برند مقلّد استاندارد شده
شکل مدل اندازه گیری تصویر برند اصلی استاندارد شده
شکل مدل اندازه گیری تصویر برند مقلّد استاندارد شده
شکل مدل اندازه گیری ارزش درک شده برند اصلی استاندارد شده
شکل مدل اندازه گیری ارزش درک شده برند مقلّد استاندارد شده
شکل مدل اندازه گیری قصد خرید برند اصلی استاندارد شده
شکل مدل اندازه گیری قصد خرید برند مقلّد استاندارد شده
شکل : آزمون تحلیل مسیراستاندارد شده برند اصلی
شکل : آزمون تحلیل مسیرغیر استاندارد شده برند اصلی
شکل : آزمون تحلیل مسیراستاندارد شده برند مقلّد
شکل : آزمون تحلیل مسیرغیر استاندارد شده برند مقلّد

فهرست جداول

جدول : مفهوم سازی هویت برند
جدول : اجزاء تشکیل دهنده مفهوم سازی ارزش ادراک شده
جدول: جمع بندی پیشینه های تجربی داخلی
جدول: جمع بندی پیشینه های تجربی خارجی
جدول شماره : دسته بندی سوالات
جدول :پايايي کل پرسشنامه
جدول شماره: فراوانی و درصد جنسیت پاسخ دهندگان
جدول شماره: فراوانی و درصد سن پاسخ دهندگان
جدول شماره: فراوانی و درصد وضعیت تأهل پاسخ دهندگان
جدول شماره: شاخص های برازش نام برند
جدول شماره: شاخص های برازش لوگو و نماد
جدول شماره: شاخص های برازش کاراکتر
جدول شماره: شاخص های برازش شعار و طنین
جدول شماره: شاخص های برازش بسته بندی
جدول شماره: شاخص های برازش تصویر برند
جدول شماره: شاخص های برازش ارزش درک شده
جدول شماره: شاخص های برازش قصد خرید
جدول شماره : همبستگی بین متغیرهای پژوهش؛ برند اصلی
جدول شماره : همبستگی بین متغیرهای پژوهش؛ برند مقلّد
جدول شماره : شاخص های برازندگی مدل مفهومی پژوهش
جدول شماره : نتایج آزمون فرضیه ها
جدول.نتایج حاصل از آزمون کلموگروف اسمیرنف
جدول.نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون؛ تصویر برند
جدول.نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون؛ ارزش درک شده
جدول.نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون؛ هویت برند

فهرست نمودارها

نمودار شماره : مدل مفهومی پژوهش
نمودار شماره: فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان
نمودار شماره: فراوانی سن پاسخ دهندگان
نمودار شماره: فراوانی وضعیت تأهل پاسخگویان

عزیزان ما را خوشحال خواهید کرد در صورت داشتن پیشنهاد در مورد مقایسه ی اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد داشتید از قسمت ارسال نظر دیدگاه های خود را برای ما ارسال فرمایید در کمترین زمان ممکن به پیشنهادات شما دوستان جواب داده خواهد شد

نظرات (1)

1 دیدگاه برای مقایسه ی اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد

 1. نمره 4 از 5

  مشکان‌دخت مهدخت (دانلود کننده فایل)

  خسته نباشید بسیار عالی خیلی نیاز داشتم

  • پشتیبانی وبسایت

   سلام
   تشکر از لطف شما

 2. نمره 3 از 5

  پریچهر شقایق (دانلود کننده فایل)

  عالی عالی عالی عالی

  • پشتیبانی وبسایت

   با سلام
   ممنون از ارسال دیدگاه خود

دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

راهنمای دانلود کردن :

برای دیدن لینک دانلود باید هزینه آن را پرداخت کنید این فایل برای ما اعم از طراحي و بهينه سازي همچین نگه دارای در اینترنت دارای هزینه ای می باشد بر این لحاظ برای دیدن لینک دانلود باید هزینه اندکی برای حمایت از ما پرداخت کنید قیمت فایل در مقابل ارزش فایلی که دانلود خواهید کرد ناچیز می باشد

1.لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
2.همچنین در پنل کاربری شما نیز بصورت خودکار قرار می گیرد

راهنمایی باز کردن فایل دانلود شده

1.فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از آخرین نسخه نرم افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.

2.چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید. البته فایل های حجیم دارای قابلیت ریکاوری هستند که با استفاده از نرم افزار Winrar وارد منو Tools شوید و گزینه Repair را انتخاب کنید تا مشکل فایل دانلود شده حل شود.

3.فایل های قرار داده شده بدون پسورد می باشند

ads
ads