پروژه کامل معماري در مورد هتل همراه با مستندات متني و نقشه

پروژه-کامل-معماري-در-مورد-هتل-همراه-با-مستندات-متني-و-نقشه
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
براي شما کاربران عزيز وبسايت يکتا فايل يک پروژه کامل معماري در مورد هتل همراه با مستندات متني و نقشه معماري بصورت فايل اتوکد آماده دانلود قرار داده ايم

📥 دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=3942

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود پروژه کامل معماري در مورد هتل همراه با مستندات متني و نقشه معماري بصورت فايل اتوکد

براي شما کاربران عزيز وبسايت يکتا فايل يک پروژه کامل معماري در مورد هتل همراه با مستندات متني و نقشه معماري بصورت فايل اتوکد آماده دانلود قرار داده ايم

اين پروژه داراي جزييات زير مي باشد

1. فايل متني بصورت ورد مستندات توضیحات
2.نقشه بصورت اتوکد

پروژه کامل معماري در مورد هتل همراه با مستندات متني و نقشه

چکيده 

مجتمع اقامتگاه بين راهي بين راهي مکاني است براي ارائه مجموعه خدمات به رانندگان ، مسافرين و وسائل نقليه . 
اگر بدانيم حدود 85 درصد ترابري بوسيله حمل ونقل جاده اي انجام مي پذيرد، اهميت ساماندهي راه ها و خدمات آنها بيشتر معلوم مي گردد.
دراين رساله با توجه به موقعيت محورهاي قم که از مهمترين  شريان هاي ارتباطي شهرهاي ايران مي باشد به انتخاب محدوده پيشنهادي براي طراحي مجتمع خدماتي – رفاهي پرداخته ايم و در ابتدا به انتخاب سايت مورد نظر، سپس به جمع آوري و بررسي مطالعات مورد نياز و در نتيجه به طراحي مجتمع خدماتي – رفاهي دست يافته ايم.
رساله مشتمل بر 4 فصل است. در فصل اول به بررسي مطالعات پايه ، فصل دوم به بررسي مطالعات معماري ، فصل سوم به بررسي بستر طرح و فصل چهارم به بررسي روند طراحي پرداخته ايم .


واژه هاي کليدي :
مجتمع خدماتي – رفاهي ، راه ارتباطي ، برنامه ريزي ، مکانيابي ، عناصر خدماتي – رفاهي و گردشگري ، ميانگين تردد روزانه ( ADT ) 

پيشگفتار

مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي با اين عنوان و تعريفي که سازمان متولي احداث آنها(سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي)بدست داده است.مفهومي جديد به نظر مي رسد.
در تعريف سازمان (راهداري و حمل ونقل جاده اي)اين مجتمع ها عبارتند از :
«مکاني که در محورهاي اصلي و ترانزيتي کشور جهت ارائه خدمات مورد نياز رانندگان،مسافران و وسائل نقليه به صورت متمرکز ارائه مي شود.از جمله مي توان از تعميرگاه،درمانگاه،مسجد،استراحتگاه ،جايگاه هاي عرضه سوخت و پارکينگ و ... نام برد.در طرح جامع مکانيابي مجتمع هاي خدماتي – رفاهي –آنها به 3 تيپ از لحاظ وسعت وميزان خدمات دهي محور بر حسب  (ميانگين تردد روزانه)ADT(Average  Daily   traffic)
مطالعه تاريخي :
مطالعات تاريخي در وهله اول به ما نشان مي دهد که چنين مجتمع هاي خدماتي بين راهي در واقع مفاهيمي جديد نيستند و از زمان هخامنشيان در ايران احداث مي شده اند و در واقع اجزاء اصلي را بوده اند و راه بدون آنها کاربردي خودرا از دست مي داده است.اين بناها معمولا به اندازه يک روز مسافر(با وسايل نقليه آن روزي)با يکديگر فاصله داشتند و به احتياجات در راه بودن جواب مي داده اند.
از نظر معماري،بناهايي  درون گرا هستند که مي تواند علاوه بر دلايلي که براي معماري درون گرايي ايران اقامه شده است،دلايل زيل را برشمرد:
1:در خارج از شهر و روستا و درميان راه «امنيت»ابعاد شکننده تري مي يابد و درجه بالاتري
 ا زاهتمام را مي طلبد.
2:ساختمان درونگرا و«درخود بسته»حس در مکان بودگي را بيشتر تقويت ميکند،برخلاف راه که اين حس را از اساسي ترين مقدمه هاي وجودي انسان است.فاقد است.
3:مسائل اقليمي تک بنادريک پهنه خالي،باهمان تک بنا درميان يک مجموعه بنا،تفاوت هايي دارد.تک بنادر يک پهنه خالي درمعرض مستقيم باد،باران،آفتاب،وبطور خلاصه مسائل اقليمي است،در حاليکه در ميان ساير بناها اين شرايط مستقيم نيستند و تا حدودي تعديل شده و غير مستقيم تر هستند.متأسفانه بدليل آنکه پس از تغيير وسيله نقليه از پياده روي و چهارپايان به اتومبيل ،مسيرهاي حرکتي(راهها وجاده ها)نيز تغيين تر دوربسياري از موارد برهمان مسيرهاي قبلي(بدليلي تغيير ماهيت وسيله نقليه)منطبق نشد.اين مجتمع ها (کاروانسرها)از راه برد افتادن واز خيز انتقاع خارج شدند.از اين رو تصميم گرفتيم مجتمع را درمکاني احداث کنيم که امکان از راه بد کردن آن کم باشد.
مکانيابي: در اين فصل کوشش شده در محدوده مشخص شده طرح جامع مکانيابي مجتمعها،بهترين مکان را براي اين موضوع در نظر بگيريم.مکاني که داراي پتانسيل هاي مناسب دسترسي،محيطي، کيفي و...باشد.
لذا در ابتدا به شناخت محور در قالب اصلي پرداخته ايم و خدمات و تجهيزات وتأسيسات جانبي راه را بررسي کرده ايم.
مطالعات محيطي:شناخت محيط از منظر زمين و آسمان و تأثير و تأثر اين دو موضوع است.جهت گيري مناسب«ديوارها»و اندازه سطوح آنها و شکستگي هاي سطح خارجي بنا از جمله بهترين عوامل تعيين کننده ميزان انرژي جذب شده خورشيدي توسط بنا مي باشد.بطور شايع بهترين جهت گيري ساختمان را   چرخيده به عنوان ميدانند .اين حکم فقط در صورت وجود شرايطي درصحت دارد که عبارتند از:
1:کشيدگي ساختمان در راستاي محور شرقي- غربي باشد.
2:در اين راستا طول ساختمان دو برابر عرض آن باشد.
بنابراين بهتر است هنگام طراحي معماري براساس ميزان انرژي خورشيدي جذب شده توسط  ديوار با زواياي گوناگون به بهينه کردن ميزان انژي بپردازيم که خود البته موضوع رساله اي جداگانه است وما به اختصار از آن مي گذريم.ميزان و جهت و باد غالب در هرفصل درجهت گيري،تعداد و اندازه بازشوها تأثير فراوان دارد.دراين فصل ما به طور کلي به شکل بازشوها و بازشوهاي متقابل همه وتأثيرات آنها پرداخته ايم.
در ادامه به شيب زمين پروژه در حدود2%است پرداخته ايم.جنس خاک منطقه همه از لحاظ رعايت مسايل سازه اي اهميت دارد.وهمه از لحاظ کشت و پرورش گل و گياهان (ته بافت رسي و نباتي منطقه مناسب کشت است)نظامه پوشش گياهي خبر از پتانسيل هاي طبيعي منطقه مي دهد که مستعد براي پرورش گل و درخت است.نظام زمين لغزش همه در طراحي معماري بخصوص در طراحي سازه اي تأثير گذار است،سايت مجتمع برپهنه با خطر متوسط از نظر زلزله قرار دارد.
مطالعات جمعيتي:در اين فصل ابتدا به نتايج نظر سنجي از مسافرين در خصوص مجتمع ها و خدمات بين راهي پرداخته ايم و در ادامه با توجه به آمارهاي موجود ميزان جمعيت ونوع آن به تفکيک مسافر و راننده آورده شده است.اطلاعات در مورد ترکيب سني و جنسي جمعيت در دست نيست،با اين حال رانندگان در دسته مردان بزرگسال در نظر گرفته شده اند.با توجه به اينکه مجتمع ها در ميانه محور قم واقع شده است- انتظار مي رود جذابيت بالايي از نظر نياز به توقف داشته باشد.
با اين حال توجه ما بيشتر به اين متمرکز است که جذابيت ذاتي مجتمع بيشتر از جذابيت ناشي از نياز به توقف باشد.به اين صورت که مسافرين عبوري از جلو مجتمع صرفا به دليل جذابيت بالاي مجتمع ،نه فقط براي رفع خستگي و احتياجات به مجتمع رجوع کنند،بنابراين در طراحي ها،مجتمع براي جمعيت بيشتري در نظرگرفته شده است.
_  بررسي نمونه هاي مشابه داخلي و خارجي:در اين فصل به دونمونه ساخته شده در ايران و نمونه هايي درآلمان و ترکيه پرداخته ايم.
متأسفانه نمونه هاي ايراني مجتمع هايي که در ايران ساخته شده اند چيز زيادي براي آموختن ندارند و دراکثر آنها ملاحظات صرف اقتصادي حاکم بوده و حتي برخي صرفا براي دريافت مجوز جايگاه سوخت و يا وام تسهيلات اعطايي احداث،اقدام به ساخت و ساز کردها ند.اميد است که ما چنان نکرده باشيم.
نمونه هاي خارجي بخصوص در قسمت برنامه ريزي راهگشاترند.(به دليل آنکه پلاني از آنها در دسترس نبود و صرفا عکس و توضيحات موجود بود).

و ... برای مطالعه کامل فایل را دانلود فرمایید

برای دریافت ( پروژه کامل معماري در مورد هتل همراه با مستندات متني و نقشه ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : پريچهر آريادخت - 1398/4/15 (4:11)
باسلام خدمت دوستان و مديريت سايت ضمن تشکر از شما بابت فعاليت هاي شما در همه زمينه ها فايل رو دانلود کردم عالي هستش
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام نظر لطف شماست
 
نویسنده نظر : شهره گلرو - 1398/3/25 (6:7)
با سلام واقعاً دمتون گرم دانلود کردم
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام ممنون از ارسال ديدگاه خود
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید