يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

بررسي نقش زير ساختهاي لازم جهت پياده سازي سيستم اتوما سيون اداري

بررسي-نقش-زير-ساختهاي-لازم-جهت-پياده-سازي-سيستم-اتوما-سيون-اداري
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
پايان نامه آماده درباره بررسي نقش زير ساختهاي لازم جهت پياده سازي سيستم اتوما سيون اداري در مدارس شهرستان آستارا در فرمت فايل ورد با قابليت ويرايش براي شما کاربران عزيز فروشگاه يکتا فايل يک پايان نامه در مورد بررسي نقش زير ساختهاي لازم جهت پياده سازي سيستم اتوما سيون اداري در مدارس شهرستان آستارا در قالب فايل ورد تهيه کرديم مناسب براي استفاده دانشجويان و دانش آموزان در تحقيقات و مقالات خودشان است که با قابليت ويرايش نيز مي باشد

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=3585

توضیحات کامل در مورد فایل

پايان نامه آماده درباره بررسي نقش زير ساختهاي لازم جهت پياده سازي سيستم اتوما سيون اداري در مدارس شهرستان آستارا در فرمت فايل ورد با قابليت ويرايش


براي شما کاربران عزيز سایت یکتا فایل يک پايان نامه در مورد بررسي نقش زير ساختهاي لازم جهت پياده سازي سيستم اتوما سيون اداري در مدارس شهرستان آستارا در قالب فايل ورد تهيه کرديم مناسب براي استفاده دانشجويان و دانش آموزان در تحقيقات و مقالات خودشان است که با قابليت ويرايش نيز مي باشد

دوستان عزيز بعد حمایت از ما لينک دانلود فايل دانلودی شده در منو کاربري شما بصورت خودکار قرار مي گيرد که در اين صورت مي توانيد فايل دانلودی شده خود را دانلود فرماييد

مشخصات تحقيق آماده در مورد بررسي نقش زير ساختهاي لازم جهت پياده سازي سيستم اتوما سيون اداري در مدارس شهرستان آستارا به شرح زير مي باشد :


عنوان پايان نامه : بررسي نقش زير ساختهاي لازم جهت پياده سازي سيستم اتوما سيون اداري در مدارس شهرستان آستارا
فرمت فايل : word (doc)
قابليت ويرايش : دارد
چاپ : بدون مشکل در پرينت گرفتن
تعداد صفحات : 263
کليد واژگان: زير ساختها، سيستم اتوماسيون اداري، مدارس شهرستان آستارا

قسمت انتخاب شده از مطالب اين پايان نامه بصورت زير مي باشد :


چكيده

اين تحقيق اهدافي را دنبال مي‌كند كه عبارتند از: بررسي نقش زير ساخت هاي لازم در پياده سازي سيستم اتوماسيون اداري(گردش مكانيزه مكاتبات)درمدارس شهرستان آستارا. براي دستيابي به اين اهداف چهار فرضيه مطرح كرديم كه عبارتند از:
1- فرهنگ سازماني مناسب در اجراوپياده سازي سيستم اتوماسيون اداري تاثير مثبت دارد.
2- زير ساخت هاي سخت افزاري ونرم افزاري در اجرا وپياده سازي سيستم اتوماسيون اداري تاثير مثبت دارد.
3- دانش و مهارت كاركنان در اجرا وپياده سازي بهينه سيستم اتوماسيون اداري تاثير مثبت دارد.
4- ميزان تشريح دقيق گردش كار دستي در مدارس جهت اجرا وپياده سازي سيستم اتوماسيون اداري تاثير مثبت دارد.
روش گردآوري داده‌ها به صورت ميداني بوده و از پرسشنامه بر مبناي طيف ليكرت و مصاحبه براي جمع آوري داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماري شامل عوامل اجرايي مدارس دولتي شهرستان آستارا بوده است و در زمان انجام اين تحقيق تعداد كل ايشان درحدود250 نفر مي‌باشد.روش نمونه گيري بصورت غير تصادفي بوده و بر اين اساس تعداد 130پرسشنامه توزيع شده و تعداد 116 پاسخنامه سالم و قابل سرشماري، دريافت گرديده است. براي سنجش اعتبار(پايايي) پرسشنامه از روش آلفاي‌كرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گرديد که پايايي مناسبي بدست آمد.
در ارزيابي هاي بعمل آمده به اين نتيجه رسيديم که تمام ابعاد متغيرهاي مستقل تاثير مثبتي بر اجرا و پياده سازي سيستم اتوماسيون اداري داشته همچنين در بخش ساير يافته‌هاي پژوهش، ميزان تحقق هر يك از اين عوامل مستقل در جامعه آماري مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد عليرغم تاثير بيشتر تشريح کار دستي در اجراي اين سيستم، اين مورد به خوبي در مدارس تشريح نشده است وميزان فرهنگ سازماني موجود در مدارس براي اجرا وپياده سازي اين سيستم بيشتر بوده است .

فهرست نمودارها :

عنوان صفحه
نمودار: فراواني جنسيت
نمودار: فراواني رده سني
نمودار: فراواني پست سازماني
نمودار: فراواني سطح تحصيلات
نمودار: فراواني مقطع فعاليت
نمودار: فراواني پشتيباني مديريت ارشد
نمودار:فراواني فرهنگ کار تيمي
نمودار: فراواني ارائه الگوي موفق وتشويق
نمودار: فراواني بهينه کاري
نمودار: فراواني ايستگاه سريع کاري
نمودار: فراواني عدم کندي شبکه
نمودار: فراواني ايستگاه کاري مناسب
نمودار: فراواني رفع سريع مشکل سيستم
نمودار: فراواني يک به يک بودن سيستم وکاربر
نمودار: فراواني آشنايي با مهارتهاي پايه
نمودار: فراواني برگزاري دوره هاي تکميلي
نمودار: فراواني برگزاري دوره آموزش اتوماسيون
نمودار: فراواني تحويل سيستم منوط به دانش اوليه کاربر
نمودار: فراواني روال مدون براي گردش کار دستي
نمودار: فراواني جلوگيري از سردرگمي کاربران
نمودار: فراواني سهولت وسرعت چرخش نامه ها
نمودار: فراواني متغير استقبال کارکنان
نمودار: فراواني اجراي موفق وبهينه اتوماسيون اداري
نمودار: وجود فرهنگ سازماني مناسب در مدارس شهرستان آستارا
نمودار: وجود زير ساختهاي نرم وسخت افزاري مناسب در مدارس شهرستان آستارا
نمودار: دستيابي به سطح مطلوب دانش ومهارت کارکنان در مدارس شهرستان آستارا
نمودار: تشريح دقيق کاردستي براي اجراي بهتر سيستم مکانيزه در مدارس شهرستان آستارا
نمودار: مقايسه نموداري پاسخ به نحوه اجراي متغيرهاي مستقل در مدارس شهرستان آستارا

فهرست جداول :
عنوان صفحه
جدول: ابعاد پژوهش
جدول:متغيرهاي تحقيق وارتباط آنها
جدول:تعداد مدارس دولتي شهرستان آستارا
جدول:تعداد عوامل اجرايي مدارس شهرستان آستارا
جدول:تعداد پرسشنامه هاي توزيع شده وجمع آوري شده
جدول: پاسخ ها و روش درجه بندي آنها در طيف پنج گزينه اي ليکرت
جدول :نحوه تطابق سوالات پرسشنامه با فرضيات ومتغيرها
جدول:فراواني بر حسب جنسيت
جدول: فراواني بر حسب رده سني
جدول: فراواني بر حسب پست سازماني
جدول: فراواني بر حسب سطح تحصيلات
جدول: فراواني بر حسب مقطع فعاليت
جدول: توصيف متغير پشتيباني مديريت ارشد
جدول: توصيف متغيرفرهنگ کار تيمي
جدول: توصيف متغيرارائه الگوي موفق وتشويق
جدول: توصيف متغيربهينه کاري
جدول: توصيف متغيرايستگاه کاري سريع
جدول: توصيف متغيرعدم کندي شبکه
جدول توصيف متغير ايستگاه کاري مناسب
جدول: توصيف متغيررفع سريع مشکل سيستم
جدول: توصيف متغيريک به يک بودن سيستم وکاربر
جدول: توصيف متغيرآشنايي با مهارتهاي پايه
جدول: توصيف متغيربرگزاري دوره هاي تکميلي
جدول: توصيف متغيربرگزاري دوره آموزش اتوماسيون اداري
جدول: توصيف متغيرتحويل سيستم منوط به دانش اوليه کاربر
جدول: توصيف متغيرروال مدون براي گردش کار دستي
جدول: توصيف متغير جلوگيري از سردر گمي کاربران
جدول: توصيف متغيرسهولت وسرعت چرخش نامه ها
جدول: توصيف متغيراستقبال کارکنان
جدول توصيف متغيرتوصيف متغير اجراي موفق وبهينه سيستم اتوماسيون اداري
جدول اولويت فرضيات بر حسب ميزان ضريب همبستگي
جدول:تطابق سوالات پرسشنامه با تحقق عوامل مستقل پژوهش در جامعه آماري
جدول:وجود فرهنگ سازماني مناسب در مدارس شهرستان آستارا
جدول:وجودزيرساختهاي نرم وسخت افزاري مناسب در مدارس شهرستان آستارا
جدول:دستيابي به سطح مطلوب دانش ومهارت کارکنان در مدارس شهرستان آستارا
جدول:تشريح دقيق گردش کار دستي براي اجراي بهتر سيستم مکانيزه در مدارس آستارا
جدول: مقايسه نهايي پاسخ به نحوه اجراي متغيرهاي مستقل در مدارس شهرستان آستارا
جدول:ميانگين وانحراف معيار نحوه اجراي متغيرهاي مستقل در مدارس آستارا
جدول:اولويت تأثير بر متغير وابسته
جدول:ميزان تحقق متغيرهاي مستقل در جامعه آماري
جدول:تطابق اولويت وتحقق عوامل مستقل

فهرست مطالب :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده
فصل اول: کليات تحقيق
مقدمه
بيان مساله
ضرورت و اهميت تحقيق
اهداف پژوهش
هدف اصلي
اهداف فرعي
سوالات تحقيق
سوال اصلي
سوالات فرعي
چارچوب نظري تحقيق
فرضيات پژوهش
فرضيه اصلي
فرضيه هاي فرعي
تعاريف مفهومي و عملياتي متغير هاي تحقيق
فرهنگ سازماني
زير ساختهاي سخت افزاري ونرم افزاري
دانش ومهارت کارکنان
تشريح دقيق گردش کار دستي(مکاتبات اداري)
اتوماسيون اداري
مدارس شهرستان آستارا
قلمرو تحقيق
قلمرو موضوعي
قلمرو مکاني
قلمرو زماني
محدوديتهاي پيش روي محقق
ساختارگزارش تحقيق
فصل دوم: مباني نظري وادبيات تحقيق
مقدمه
بخش اول : فن آوري اطلاعات
تاريخچه
تعاريف فناوري اطلاعات
سير تکامل فناوري اداري
دوره اول؛ فناوري اداري
دوره دوم ؛ يعني فناوري رايانه
دوره سوم ؛ يعني فناوري ارتباطات
نقش فناوري اطلاعات در سازمان
بکارگيري اثربخش فناوري اطلاعات
فناوري اطلاعات و سيستم هاي اطلاعات
اهميت اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي
انواع سيستم هاي اطلاعاتي
ساختار سيستم هاي اطلاعاتي
شبکه ارتباطات اطلاعاتي
زير ساخت (سخت افزار و نرم افزار شبکه )
سيستم مديريت پايگاه داده ها(DBMS)
سيستم پردازش عمليات (TPS)
سيستم هاي کاري مبتني بر دانش (KWS)
سيستم اطلاعات مديريت(MIS)
سيستم اطلاعات تصميم گيري(DSS)
سيستم اطلاعات مديران اجرايي(EIS)
اتوماسيون اداري به عنوان يک سيستم فرعي MIS
مقايسه انواع سيستم هاي اطلاعاتي
بخش دوم: سيستم اتوماسيون اداري
تاريخچه
اتوماسيون اداري :يافتن تعريفي مشخص
اتوماسيون اداري (خودکاري اداري)
گردش مکاتبات اداري
معايب و مشکلات نظام اداري غير مکانيزه(مکاتبات اداري)
دلايل استفاده از سيستم هاي اتوماسيون اداري
دلايل عدم استفاده از سيستم هاي اتوماسيون اداري
مزاياي استفاده از اتوماسيون اداري
با توجه به وجه مالي و جريان نقدينگي
مزاياي مستقيم
مزاياي غير مستقيم
در مقايسه با مشکلات گردش کار دستي
مشکلات استفاده از اتوماسيون اداري
استفاده کنندگان از سيستم اتوماسيون
مديران
کارمندان
مشتريان
کارمندان بايگاني و دبيرخانه
بشريت
ارگونومي در مکانيزاسيون اداري:
چالش هاي اتوماسيون اداري
تکنولوژي لازم براي مکانيزه کردن امور دفتري
واژه پردازها
نشر روميزي
کشو هاي بايگاني الکترونيکي
پست الکترونيکي
پست صوتي
فاکس
کنفرانس صوتي
کنفرانس ويدئويي
کنفرانس هاي کامپيوتري
سند خوان ها
ماشين هاي کپي هوشمند
انتخاب «ترکيب اتوماسيون اداري»براي مدير
اجراي سيستم هاي اتوماسيون اداري
شرايط استفاده از سيستم اتوماسيون اداري
اطلاعات پايه
عمليات مربوط به نامه هاي وارده
عمليات مربوط به نامه هاي صادره
عمليات مربوط به مکاتبات داخلي
عمليات مربوط به گردش مکاتبات و کارهاي اداري
عمليات مربوط به پيگيري و رديابي مکاتبات و کارهاي ارجاع شده
عمليات مربوط به بايگاني
عمليات مربوط به جستجو وبررسي
عمليات مربوط به گزارش ها و مشاهدات
امنيت حدود دسترسي
تحقق دولت الكترونيك در ايران
اتوماسيون فعاليتهاي اختصاصي
اتوماسيون فعاليتهاي عمومي
مزاياي دولت الکترونيکي
بخش سوم: مفاهيم مرتبط با فرهنگ سازماني
ويژگيهاي فرهنگ سازماني
عوامل و اجزاء فرهنگ سازماني
بخش چهارم : وضعيت سيستم گردش مکاتبات در آموزش وپرورش
معرفي سيستم اتوماسيون اداري ادارات آموزش وپرورش ومدارس
بخش پنجم: نقد وبررسي تحقيقات انجام شده
پيشينه پژوهش در ايران
پايان نامه
پايان نامه
پايان نامه
پايان نامه
پايان نامه
پايان نامه
پايان نامه
پيشينه پژوهش در جهان
پژوهش کاي
پژوهش مارليک وکوليس
پژوهش گالستر
پژوهش ريچارد الدفت
فصل سوم: روش تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
دامنه پژوهش
ابعاد پژوهش
متغيرها
جامعه آماري
روش نمونه گيري
بر آورد حجم نمونه
معرفي ابزار هاي جمع آوري اطلاعات
مصاحبه
پرسشنامه
معرفي پرسشنامه
تحليل پرسشنامه
نحوه تطابق سوالات پرسشنامه با فرضيات و متغير‌ها
اعتبار يا روايي تحقيق
اعتماد يا پايايي تحقيق
نحوه بررسي فرضيات پژوهش
فصل چهارم: تجزيه وتحليل داده ها
مقدمه
بخش اول: ويژگي‌هاي جمعيت شناختي
جنسيت
رده سني
پست سازماني
سطح تحصيلات
مقطع فعاليت
پشتيباني مديريت ارشد:
فرهنگ کار تيمي
ارائه الگوي موفق وتشويق
بهينه کاري
ايستگاه کاري سريع
عدم کندي شبکه
ايستگاه کاري مناسب
رفع سريع مشکل سيستم
يک به يک بودن سيستم وکاربر
آشنايي با مهارتهاي پايه
برگزاري دوره هاي تکميلي
دوره آموزش اتوماسيون
تحويل سيستم منوط به دانش اوليه کاربر
روال مد ون براي گردش کار دستي
جلوگيري از سردرگمي کاربران با انطباق فرايند گردش کاري و سيستم دستي موجود
سهولت وسرعت چرخش نامه ها با انطباق فرايندهاي گردش کاري
استقبال کارکنان از انطباق فرايندهاي گردش کاري اتوماسيون
اجراي سيستم اتوماسيون اداري در مدارس شهرستان آستارا
بخش دوم: بررسي فرضيات
فرضيه
فرضيه
فرضيه
فرضيه
بررسي فرضيه اصلي تحقيق
بخش سوم : ساير يافته‌هاي تحقيق
اولويت فرضيات
بررسي موجوديت عوامل مستقل در جامعه آماري
وجود فرهنگ سازماني مناسب
وجود زير ساختهاي نرم و سخت افزاري مناسب
دستيابي به سطح مطلوب دانش و مهارت كاركنان
تشريح دقيق گردش كار دستي براي اجراي بهتر سيستم مكانيزه
مقايسه نهايي پاسخ به نحوه اجراي عوامل مستقل در مدارس شهرستان آستارا
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
مقدمه
بحث و نتيجه‌گيري
تحليل نتايج
پيشنهادها بر اساس يافته هاي تحقيق
پيشنهادها بر اساس محدوديتها
پيشنهادهايي براي تحقيقات آينده
محدوديتهاي تحقيق
پيوست ها
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع غيرفارسي
چکيد? انگليسي

 

عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن هر گونه پيشنهاد ديدگاه هاي خود را از قسمت ارسال نظر براي ما بفرستيد در کمترين زمان ممکن به پیشنهادات شما جواب داده مي شود

برای دانلود بررسي نقش زير ساختهاي لازم جهت پياده سازي سيستم اتوما سيون اداري بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : کيکاووس کوشا - 1398/3/18 (3:41)
خسته نباشيد فايل رو دانلود کردم عالي عالي عالي
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام خواهش ميکنيم
 
نویسنده نظر : شايا پريرو - 1398/1/9 (5:51)
سلام و خسته نباشيد درود بر مهندس ممنون از سايت خوبتون دانلود کردم مثل هميشه عالي هستش
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام نظر لطف شماست
 
نویسنده نظر : نوش‌آفرين شيرين‌بانو - 1398/1/9 (8:35)
سلام اطلاعات ومحتواي سايت خيلي عالي هستش سپاس فراوان از استاد محترم
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام بزرگواريد
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید