گزارش کارورزی در اداره منابع طبیعی قزوین

گزارش-کارورزی-در-اداره-منابع-طبیعی-قزوین
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک مقاله آماده درباره گزارش کارورزی دراداره منابع طبیعی قزوین برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد می توانید بعنوان تحقیق ارایه دهید برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

📥 دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=8645

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقیق آماده در مورد گزارش کارورزی در اداره منابع طبیعی قزوین در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش


پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک مقاله آماده درباره گزارش کارورزی دراداره منابع طبیعی قزوین برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد می توانید بعنوان تحقیق ارایه دهید برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

جزییات فایل تحقیق گزارش کارورزی دراداره منابع طبیعی قزوین به شرح زیر می باشد


عنوان : گزارش کارورزی دراداره منابع طبیعی قزوین
فرمت فايل : ورد doc ) word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحه : 30

قسمتی از متن انتخاب شده از داخل فایل ورد در مورد گزارش کارورزی دراداره منابع طبیعی قزوین به صورت زیر است


بخش تحقیقات حفاظت خاک وآبخیزداری قبلا به صورت زیربخش وا بسته به بخش تحقیقات منابع طبیعی بودکه دراواخرسال هفتادویک و
اوایل سال هفتادودوبه صورت یک بخش مستقل درآمد وشروع به فعالیت
کرد. بخش تحقیقات پس از مستقل شدن بلافاصله اقدام به تشکیل گروههای کا ری تخصصی نمود. درابتدابادونفرکارشناس پاره وقت ویک نفرپرسنل رسمی با مدرک
تحصیلی فوق دیپلم شروع به کار نمود. درحال حاضراین آمارپرسنلی
بالغ برچهارده نفرشده است که اعضای پژوهشی آن شامل: یک نفردکتری تخصصی،هفت نفرفوق لیسانس،وسه نفرلیسانس ویک نفر فوق دیپلم می باشد واین اعضای پژوهشی دررشته های ذیل فعالیت تخصصی دارند:

-جغرافیای طبیعی
-هیدرولوژی
-هواشناسی
-آبخیزداری
-مرتع فرسایش وحفاظت خاک
-منابع آب
-سیل
-آمایش سرزمین

فصل دوم

ایستگاههای تحقیقاتی وابسته به بخش آبخیزداری وگرایشهای آن وایستگاههای وابسته به آن فرسایش وحفاظت خاک: اهم برنامه های پژوهشی گرایش تحقیقات حفاظت خاک درقالب موضوعات
زیرارائه می شود: فرسایش، رسوب دهی ،سیمای فرسایش ،گل آلودگی رودخانه ها،گسترش آب
کندها،پراکنش لغزشهاوفرسایش پذیری سازه های استان . نقشه سیمای فرسایش استان ازنقشه های پایه علم حفاظت خاک وآبخیزداری بوده که دربرنامه ریزی های امورزیربنایی وشناسایی مناطق مختلف به خصوص مناطق بحرانی ازنقطه نظرموضوع نقشه کمک شایانی رابه برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان حوزه های آبخیزمی نماید.این نقشه هاهمچنین دربخشهای آمو زش وتحقیقاتی مبنای بررسی های موضوعی خواهندبود.

مهندسی وساماندهی رودخانه ها:

مهندسی وساماندهی رودخانه هافنی است که ازطریق ساماندهی ومدیریت رودخانه هاموجب کمینه کردن آثارمنفی وبهره وری ازمنابع رودخانه هامی شود وشامل مرحل زیراست:

1-بررسی روشهای مهارفرسایش وبازیافت اراضی دررودخانه ها ومسیلهای معرف.
2-بررسی عوامل موثردرتشدیدسیلابها وروشهای مهارآن دررودخانه هاومسیلهای کشور.
3-برنامه های پژوهشی حفاظت سواحل.

هیدرولوژی وتوسعه منابع آب:

تحلیل منطقه ای سیلاب وتعیین روابط رگرسیون بین سیلاب وویژگیهای کمی حو زه هابرپایه داده های دردسترس،یکی ازروشهای مرسوم دربرآوردجریانهای سیلا بی است. ازطرف دیگر بارش به عنوان مولدسیل ،مانندسایرپدیده های هیدروکلی ماتولوژی کی دارای تغییرات مکانی وزمانی است. شرایط توپوگرافی،اقلیمی وجغرافیایی برروی میزان بارش تاثیر می گذارند.لذا تعیین بارش طراحی درمراحل اساسی برآوردسیلاب درمطالعات وتحقیقات منا بع آب،کنترل سیل وآبخیزداری است وبایدتغییرات مکانی وزمانی آن شناخته شود.

مدیریت بهره برداری ازسیلاب:

مسائل مهندسی دخیل درآبخیزداری وحفاظت خاک وآب به دوبخش عمده که باهم
اندوکنش شدیدی دارندقابل تقسیم اند. بخش اول عبارت است از:کنترل وپیش گیری ازفرسایش. دربخش دوم مهاروکنترل سیلاب به منظوربهره برداری درجهت توسعه منابع آب کوچک گسترش پوشش گیاهی ودرنتیجه کاهش تخریب خاک موردتوجه است. برای فراهم نمودن آب درمناطق وزمینهایی که درآنهابه طور طبیعی آب کافی
ومناسب دردسترس نیست،باید مخازن سطحی ویاسایرتسهیلات ذخیره منابع آب بر برای مصارف کشاورزی وشرب توسعه یابند. یکی ازروشهای توسعه منابع آب زیرزمینی استفاده ازروشهای تغذیه مصنوعی
می باشد. حفاظت آب وخاک مستلزم مطالعه،بررسی واجرای طرههایی متناسب
باوسعت،توپوگرافی،زمین شناسی،هیدرولوژی وسایرپارامترهای موثراست.
مدیریت حوزه های آبخیزداری شامل:

1-تعریف واجرای طرح های تحقیقاتی مرتبط موردنیازبخشهای اجرایی.
2-ارزیابی اثرات اقداماتی آبخیزداری.
3-بررسی اثرات زیست محیطی معدن کاوی درحوزه های زیست محیطی.
4-مطالعه،طراحی واجرای ایستگاههای پخش سیلاب.

فصل سوم

یافته های تحقیقاتی ودستاوردهای بخش حفاظت خاک وآب خیزداریومنابع طبیعی

فعالیتهای بخش یافته های تحقیقاتی ودستاوردهای بخش حفاظت خاک وآبخیزداری ومنابع طبیعی شامل موارد زیرمی باشد:

1-اصلاح ضرایب مدل اولیهmusleبرای برآوردرسوب.

2-شناسایی واولویت بندی عرصه های مناسب پخش سیلاب دراستان.
3-توصیه وشناسایی مناسب ترین شیب دردیم کاری.
4- شناسایی روشهای مناسب برآوردرسوبدهی درآبخیزهای کوچک.

فصل چهارم

تعریف وشرح وظایف بخشهایی که درآنها برای این کارورزی فعالیت انجام شده است

1-مهندسی مطالعات

تعریف وظایف بخش مهندسی مطالعات:

وظایف بخش مهندسی مطالعات شامل مواردزیر می باشد:

1-نظارت برحسن انجام کار کارشناسان اداره منابع طبیعی دراستان وشهرستانهای مرتبط.
2-رسیدگی به مسائل ومشکلات نقشه برداری درشهرستانهای مربوطه.
3-افزایش دانش وآگاهی گروههای نقشه برداری در استان وشهرستانهایمربوطه.
4-اجرای پروژه های زیربنایی ومطالعاتی ازطریق بخش خصوصی وعمومی.
5-تامین تجهیزات واطلاعات جدیدبرای گروههای نقشه برداردراستان وشهرستانهای مربوطه.
6-ترسیم وتهیه پلات(پلاک)ازنقشه های تفکیک وپیگیری وهمکاری با ادارهممیزی اراضی درخصوص نقشه برداری محدوده ها.
7-نظارت واصلاح نقشه محدوده پلاکها برحسب تشخیص وتصویب اداره مهندسی.
8-نظارت برپروژه های ساختمانی استان.
9-نظارت وهمکاری درانجام محاسبات لازم کلیه امور.
10-نظارت برپروژه های موزائیک وقومی نقشه ها.
11-تهیه نقشه های موضوعی( پوشش گیاهی،شیب،جهت) درمحیط GISوRS،وپی گیری امورمطالعات وجمع آوری امار واطلاعات. دراداره منابع طبیعی استان قزوین مسئولیت این بخش وامور مربوط به آن

و ... برای مطالعه و دریافت متن کامل فایل گزارش کارورزی دراداره منابع طبیعی قزوین را دانلود فرمایید

عزیزان ما را خوشحال خواهید کرد در صورت داشتن هر گونه پیشنهاد در مورد گزارش کارورزی دراداره منابع طبیعی قزوین داشتید از قسمت ارسال نظر پیشنهاد خود را برای ما ارسال فرمایید
برای دریافت ( گزارش کارورزی در اداره منابع طبیعی قزوین ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : گلرخ شهرزاد - 1398/6/11 (1:56)
تشکر مي کنم از استاد از اينکه اين فايل رو قرار داديد دانلود کردم خوب و کامل بود
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام تشکر از لطف شما
 
نویسنده نظر : مزدک آريانوش - 1398/1/19 (9:41)
سلام ممنون دانلود کردم
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام بزرگواريد
 
نویسنده نظر : مستانه مهتا - 1398/6/3 (9:43)
ممنون از پشتيباني خوب و بروزرساني هاي سريع
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام تشکر از لطف شما
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید