گزارش كارآموزي در مورد بررسي سيستم انتقال آب در بعضي از شهرك هاي اطراف تهران

گزارش-كارآموزي-در-مورد-بررسي-سيستم-انتقال-آب-در-بعضي-از-شهرك-هاي-اطراف-تهران-
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک مقاله آماده درباره بررسي سيستم انتقال آب در بعضي از شهرك هاي اطراف تهران برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

📥 دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=3930

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود  گزارش كارآموزي در مورد بررسي سيستم انتقال آب در بعضي از شهرك هاي اطراف تهران در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش

پژوهشگران عزیز وبسایت یکتا فایل امروز برای شما یک مقاله آماده درباره بررسي سيستم انتقال آب در بعضي از شهرك هاي اطراف تهران برای دانلود قرار دادیم امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد برای دیدن توضیحات بیشتر متن زیر را مطالعه فرمایید

جزییات  به شرح زیر می باشد

عنوان : بررسي سيستم انتقال آب در بعضي از شهرك هاي اطراف تهران
فرمت فايل : ورد doc ) word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه 
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحه 48
دانشكده فني مهندسي – گروه عمران
مكان كار آموزي :سازمان آب و فاضلاب شهرستان انديمشك


قسمتی از متن انتخاب شده از داخل فایل ورد در مورد بررسي سيستم انتقال آب در بعضي از شهرك هاي اطراف تهران به صورت زیر است

مقدمه :
براي انجام درست آبرساني به مناطق مختلف ايت مجتمع و راحتي و آسايش استفاده كنندگان ، همچنين اقتصادي بودن طرح و بهداشتي ماندن آب داخل شبكه در طول مدت طرح لازم است در طراحي شبكه و خطوط انتقال ضوابط طراحي رعايت گردد.
جهت رفع نيازهاي آبي در فصول مختلف سال و رفع نياز آتش نشاني ، طراحي هيدروليكي شبكه خطوط انتقال نتايج بدست آمده از تحليل شبكه براي دبي حداكثر مصرف ساعتي انجام مي گردد . در اين حالت فشار حداقل مجاز شبكه بايد تأمين گردد. در گام بعد اين شبكه براي دبي نياز آتش نشاني و حداكثر مصرف روزانه كنترل مي گردد. در چنين حالتي مي بايست حداقل فشار مورد نياز آتش نشاني در حداقل در نقاط آتش نشاني تأمين گردد. 
براي طراحي شبكه انتقال آب مصرفي سرانه و ضرايب حداكثر روزانه و حداكثر ساعتي و دبي مورد نياز آتش نشاني به عنوان مبناي كل آب مورد نياز مي باشند كه در اين گزارش درباره آنها بحث خواهد شد . 
فشار مجاز شبكه انتقال و توزيع آب 
در تعيين فشار آب درون لو له هاي شبكه توزيع جنبه هاي مختلفي را بايد مد نظر قرار داد از جمله آنكه ، اگر مقدار آن كم در نظر گرفته شود در اثر افت در خطوط انتقال شبكه ، كنتور و لو له هاي درو ن سا ختمان در نقاط بر داشت دچار كمبود فشار خواهيم بود . چنانچه فشار شبكه زياد در نظر گرفته شود . مصرف آب بالا رفته نشت در شبكه زياد شده تلفا ت افزايش مي يا بد . لذا با توجه به نكات فني و اقتصادي و اجتماعي ، فشار كار شبكه بايد طوري تعيين گردد كه جوابگوي نياز مصرف كنندگان بوده و از لحاظ فني و اقتصادي نيز قابل قبول باشد . بر اين اساس با توجه به وضعيت توپو گرافي و بافت ساخت و ساز در اين مجتمع روستايي ، فشار حد اقل و حد اكثر شبكه توزيع آب اين مجتمع چنين توصيه مي گردد : 
 الف ) حد اكثر فشار مجاز 
با توجه به جنس و عمر لو له و وضعيت تو پو گرافي منطقه و كيفيت اجراي شبكه توزيع آب و لوله كشي داخل ساختمانها در ايران مطابق ضوابط سازمان برنامه و بودجه و وزارت نيرو فشار شبكه در حالت استا تيك حد اكثر 5 اتمسفر نو صيه مي گردد .
 لازم به ذكر است در صورتي كه با توجه به وضع تو پو گرافي منطقه محدوديت فوق الذكر مشكلاتي ايجاد نمايد و يا اضافه هزينه قابل ملاحظه اي داشته باشد . مي توان با تو جيه كافي در منا طقي از شبكه فشار حد اكثر تا 7 اتمسفر را مجاز دانست . 
 ب) حد اقل فشار مجاز 
در طراحي شبكه توزيع آب حد اقل فشار مجاز با توجه به نكات زير بدست مي آيد : 
 با توجه به افت فشار در شبكه تو زيع آب و اتصا لات لازم جهت انشعاب از شبكه و لو له هاي داخل سا ختمان حد اقل فشار آب در هيچ يك از نقاط بر داشت در داخل سا ختمان كمتر از 3/0 اتمسفر نباشد . حد اقل فشار مجاز شبكه براي سا ختمانهاي يك طبقه 4/1 اتمسفر و براي هر طبقه اضافي 4/0 اتمسفر جهت تأمين ارتفاع و افت فشار هاي داخل سا ختمان بر عدد فوق الذكر افزوده مي شود . با توجه به شرايط اين مجتمع روستايي حد اكثر طبقاتي كه فشار آب آنها بايستي مستقيماً از شبكه تأمين گردد دو طبقه مي باشد . در سا ختمانهاي مر تفع جهت تأمين فشار مورد نياز با يستي از تأ سيساتي داخلي استفاده نمود . لازم به ذكر است كه اكثر ساختمانها ي اين مجتمع روستايي يك يا دو طبقه مي باشند و چنين به نظر مي رسد كه در سالهاي آينده نيز اين بافت حفظ گردد . 
با توجه به مطلب فوق ا لذكر حداكثر طبقاتي كه فشار آب آنها بايستي مستقيماً از شبكه تأمين گردد ، دو طبقه منظور مي گردد . لذا حد اقل فشار مجاز شبكه در محدودة مورد مطا لعه 8/1 اتهسفر مي باشد . 


 سرعت آب درون لو له هاي شبكه انتقال و توزيع 
 با توجه به اين مطلب كه در صورت كند بودن حركت آب در لو له ها باعث ايجاد رسوب مي گردد و همچنين باعث ازدياد عمر آب در درون لو له ها گرديده ، ماندگي و غير بهداشتي شدن آب را به دنبال دارد . حد اقل سرعت آب درون لو له هاي شبكه نبايد كمتر از 3/0 متر بر ثانيه گردد. 
 همچنين سر عت بيش از حد آب در درون لو له ها باعث فرسودگي زود رس و كوتاه شدن عمر مفيد آنها مي گردد لذا حد اكثر سرعت مجاز آب در لو له هاي خطوط انتقال 2 متر بر ثا نيه تو صيه مي شود . در مواقع تأمين نياز آتش نشاني براي مدت محدودي تا سرعت 5/2 متر بر ثانيه قابل قبول خواهد بود .
 ضوابط تأمين نياز هاي آتش نشاني 
يكي از موارد لازم جهت آبرساني ، تأمين نيازهاي آتش نشاني در مواقع بروز حادثه مي باشد لذا پس از طراحي شبكه بر اساس دبي حد اكثر ساعتي ، بايد بر اساس دبي نياز آتش نشاني كنترل گردد. بنابر اين شبكه توزيع آب بايد بتواند در مواقع آتش سوزي دبي و فشار مورد لزوم را تأمين نمايد . 
 فشار مجاز شبكه براي آتش نشاني 
فشار شبكه توزيع آب بايد به نحوي باشد كه در هنگام برداشت آب به منظور مصرف آتش نشاني با احتساب حد اكثر مصارف روزانه و با توجه به افت فشار داخل شيلنگها و ارتفاع مخزن تانكر آتش نشاني امكان بر داشت آب با دبي لازم وجود داشته باشد . در مر اكز ي كه احتمال آتش سوزيهاي بزرگ مي رود ( مثل انبار كا لاهاي قابل اشتعال )  لازم است محاسبه  فشار شبكه بر مبنا ي برداشت آب از 2  الي  3  شير آتش نشاني انجام گردد. 
 تعداد آتش سوزي همزمان 
 تعداد آتش سوزيهاي همزمان و زمان متوسط در يك شبكه تو زيع آب تابع جمعيت تحت پو شش آن شبكه تعيين مي گردد كه مطا بق جدول زير مي باشد : 
جدول ( 1 ) : تعداد آتش سوزي هاي همزمان و زمان متوسط هر آتش سوزي بر حسب جمعيت تحت پو شش يك مخزن

جمعيت شهر (يامنطقه اي از شهر )    تعدادآتش سوزيهاي همزمان (عدد)    زمان متوسط هرآتش سوزي(ساعت)
كمتر از 10هزارنفر    1    5
بين10تا100هزارنفر    2    4
بين 100تا300هزارنفر    3    3


 در محا سبات شبكه و توزيع حجم مخازن ، براي انتخاب تعداد آتش سوزيهاي همزمان لازم است لااقل يك مورد به عنوان آتش سوزي بزرگ ( در صو رتي  كه در منطقه مورد مطا لعه احتما ل آ ن مي رود ) در نظر گرفته شود . 
براي اين مجتمع روستا يي يك آ تش سوزي به مدت  4  سا عت د ر نظر گرفته  مي شود .
دبي قابل برداشت از هر شير آتش نشاني
طرا حي شبكه با يد به نحوي باشد كه براي مصارف آ تش نشا ني بتوا ن ا ز هر شير آ تش نشا ني به ميزا ن 10 ليتر بر ثا نيه ( براي منا طق با خطر آتش سوزي كم ) و20 ليتر بر ثا نيه ( براي منا طق با خطر آتش سوزي زياد ) آ ب بر داشت نمود . 
در منا طقي كه خطر آ تش سوزي بسيار كم باشد با تو جيه كا في دبي كمتري تا 7 ليتر بر ثانيه نيز در نظر گر فت . براي اين مجتمع روستا يي با توجه به تراكم ساخت و ساز آن دبي مصرف آ تش نشا ني 7 ليتر بر ثا نيه در نظر گرفته مي شود .
دامنه كار برد 
دامنه كار برد ضوابط محدود به تأ مين نياز هاي آ تش نشا ني در مورد ساختمانهاي معمو لي اين  مجتمع  روستا يي است . پيش بيني ها ي لا زم جهت مقا بله با        آ تش سو زي در د ا خل ساختمان هاي مر تفع و يا انبار ها ي كا لا و همچنين    كار خانجا تي كه امكا ن وقوع آتش سوزي هاي بزر گ در آنها وجود دارد خارج از محدوده اين ضوابط مي با شد . 


و... برای مطالعه کامل فایل بررسي سيستم انتقال آب در بعضي از شهرك هاي اطراف تهران را دانلود فرمایید

عزیزان ما را خوشحال خواهید کرد در صورت داشتن هر گونه پیشنهاد در مورد بررسي سيستم انتقال آب در بعضي از شهرك هاي اطراف تهران داشتید از قسمت ارسال نظر پیشنهاد خود را برای ما ارسال فرمایید 

برای دریافت ( گزارش كارآموزي در مورد بررسي سيستم انتقال آب در بعضي از شهرك هاي اطراف تهران ) کلیک فرمایید

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : پادينا منيژه - 1398/8/16 (5:60)
سلام و عرض ادب. ممنون از اين همه زحمت فايل رو دانلود کردم خوب و عالي هستش
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام ممنون از ارسال ديدگاه خود
 
نویسنده نظر : شهره شهرناز - 1398/11/4 (10:4)
سلام درود و عرض ادب دنبال اين فايل ميکشتم بسيار عالي در سايت شما پيدا کردم تشکر مي کنم از سايت خوبتون
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام سپاسگزارم
 
نویسنده نظر : پريرو مهتاب - 1398/3/6 (11:28)
سلام ممنون از سايت خوبتون واقعا فايل خوب و مفيدي بود موفق باشيد
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام خواهش ميکنيم
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید