يکتا فايل بهترين وبسايت دانلود فايل

تحقيق آماده در مورد گزارش کاراموزي عملي پرونده هاي حقوقي

تحقيق-آماده-در-مورد-گزارش-کاراموزي-عملي-پرونده-هاي-حقوقي
توضیحات کوتاه و لینک دانلود
پژوهشگران و کاربران ارجمند در اين لحظه براي شما يک مقاله در مورد گزارش کاراموزي عملي پرونده هاي حقوقي براي دانلود قرار داديم که مي توانيد به عنوان تحقيق ارايه دهيد همچنين اين فايل در فرمت فايل پاورپوينت و با قابليت ويرايش مي باشد براحتي مي توانيد متن دلخواه خود را اضافه و يا کم کنيد براي دريافت اطلاعات بيشتر متن زير را مطالعه فرماييد

دانلود - Download

لیست فایل های مشابه

لینک کوتاه : https://yektafile.ir/?p=5804

توضیحات کامل در مورد فایل

دانلود تحقيق آماده در مورد گزارش کاراموزي عملي پرونده هاي حقوقي در قالب فايل ورد با قابليت ويراش


پژوهشگران و کاربران ارجمند در اين لحظه براي شما يک مقاله در مورد گزارش کاراموزي عملي پرونده هاي حقوقي براي دانلود قرار داديم که مي توانيد به عنوان تحقيق ارايه دهيد همچنين اين فايل در فرمت فايل پاورپوينت و با قابليت ويرايش مي باشد براحتي مي توانيد متن دلخواه خود را اضافه و يا کم کنيد براي دريافت اطلاعات بيشتر متن زير را مطالعه فرماييد

توضيحات در مورد فايل گزارش کاراموزي عملي پرونده هاي حقوقي به شرح زير مي باشد


عنوان : گزارش کاراموزي عملي پرونده هاي حقوقي
فرمت فايل : ورد doc ) Word )
قابليت اجرا با نسخه هاي آفيس : 2013 تا آخرين نسخه
قابليت ويرايش بعد دانلود : دارد
امکان پرينت گرفتن : بدون هيچ گونه مشکل در چاپ
تعداد صفحات : 195


متن کوتاه انتخاب شده از داخل گزارش کاراموزي عملي پرونده هاي حقوقي به صورت زير است


فهرست مطالب
صفحه عنوان
فصل اول : دفاتر محاکم
موضوع : دفاتر دادگاه
موضوع : اقدامات دفتر پس از صدور رأي
موضوع : اقسام دعاوي
موضوع : دادخواست و شرايط آن
موضوع : نحوه تشکيل پرونده

فصل دوم :داگاه حقوقي
موضوع : ابطال سند اجاره
موضوع : الزام به تنظيم سند
موضوع : تنظيم سند – صدور دستور موقت
موضوع : تغيير نام
موضوع : ابطال راي داور
موضوع : خلع يد
موضوع : خلع يد – قلع و قمع مستحدثات – تنظيم سند
موضوع : تنظيم سند
موضوع : تخليه
موضوع : ابطال شناسنامه
موضوع : خلع يد- قلع و قمع
موضوع : اخذ پايان کار – تفکيک و تنظيم سند
موضوع : مطالبه طلب
موضوع : الزام به تنظيم سند
موضوع : دستور موقت – صدور پروانه بهره برداري – ابطال راي کميسيون
موضوع : الزام به تنظيم سند
موضوع : جلب ثالث مبني بر الزام به دريافت طلب (مطالبه طلب)
موضوع : تاييد فسخ قرارداد
موضوع : تقاضاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي
موضوع : واخواهي (مطالبه وجه چک)

فصل سوم: اجراي احكام مدني
موضوع : مطالبه خسارت
موضوع: مطالبه وجه چک
موضوع: تنظيم سند رسمي
موضوع: مطالبات
موضوع: مطالبات مهريه
موضوع: مطالبه
موضوع: مطالبه مهريه
موضوع: الزام به تنظيم سند و انتقال سند رسمي
موضوع: تنظيم سند
موضوع: مطالبه مهريه
موضوع: تخليه واحد مسکوني
موضوع مطالبه وجه سفته
موضوع: مطالبه نفقه
موضوع: مطالبه
موضوع: مطالبه مهريه

فصل چهارم: دادگاه کيفري
موضوع: ورود به عنف
موضوع: جعل و کلاهبرداري
موضوع: خيانت در امانت
موضوع: ايراد جرح عمد با چاقو
موضوع: ترک نفقه
موضوع: ايراد ضرب و جرح عمدي
موضوع: مشارکت در جعل معنوي
موضوع: ايراد ضرب و جرح عمدي
موضوع: سرقت سيم برق
موضوع: صدور چک بلا محل
موضوع: تخريب عمدي شيشه و وسائل منزل
موضوع: بي احتياطي در امر رانندگي
موضوع: عدم رعايت نظامات مربوط به محيط کار
موضوع: بي احتياطي در امر رانندگي منجر به فوت
موضوع: ترک نفقه
فصل پنجم: اجراي احكام كيفري
موضوع : تغيير کاربري
موضوع : عدم تحويل طفل
موضوع : ايجاد مزاحمت تلقي و تهديد
موضوع : مزاحمت بانوان
موضوع : شرب خمر
موضوع : مشارکت در نهب، تخريب ، اتلاف دسته جمعي
موضوع : ايراد ضرب و جرح عمدي
موضوع : صدور چک بلامحل
موضوع : فحاشي
موضوع : تصادف منجر به صدمه غير عمدي
موضوع : فحاشي
موضوع : ترک انفاق و ضرب عمدي
موضوع : سرقت
موضوع : ايراد صدمه بدني غير عمدي
موضوع : رابطه نامشروع

فصل ششم: دادگاه خانواده
موضوع : مطالبه مهريه
موضوع : اثبات زوجيت
موضوع : مطالبه مهريه
موضوع : طلاق
موضوع : مطالبه مهريه
موضوع : تقاضاي اعسار و تقسيط محکوم به
موضوع : مطالبه نفقه معوقه
موضوع : طلاق
موضوع : طلاق
موضوع : طلاق

فصل هفتم: دادگاه اطفال
نام سلسله مورد آموزش : سرقت
موضوع : مزاحمت تلفني – قذف
موضوع: ايراد صدمه غير عمدي
موضوع: کشف و نگه داري مواد مخدر
موضوع: سرقت لوازم منزل و پرنده زينتي

فصل هشتم :دادگاه تجديدنظر
موضوع : قتل عمدي – شرکت در نزاع دسته جمعي
موضوع : قتل عمدي و جرح شوزب زارع مولايي
موضوع : گواهي عدم امکان سازش (طلاق)
موضوع : تمکين
موضوع : اعسار از پرداخت مهريه
موضوع : اعسار و تقسيط مهريه
موضوع : مطالبه مهريه
موضوع : مطالبه مهريه
موضوع : تمکين
موضوع : طلاق توافقي
موضوع : الزام به تمکين
موضوع : مطالبه نفقه
موضوع : مطالبه نفقه
موضوع : الزام به تمکين
موضوع : اعسار از پرداخت مهريه

در خصوص دعواي آقاي جعفر به طرفيت سيد رضا به خواسته مطالبه خسارت وارده به اتومبيل پيکان به شماره 565 د 21 تهران بر اثر واژگون شدن به مبلغ 000/1200 هزار تومان بدين توضيح که خواهان با تقديم دادخواست منعکس در پرونده و مدعي گرديده است که خوانده اتومبيل مزبور را سالم تحويل گرفته تا با آن کار کند و درصدي را به من بدهد و اتومبيل را سالم تحويل دهد در حاليکه حسب گزارش پاسگاه انتظامي نسيم شهر مشاراليه اتومبيل را واژگون نموده است و اتومبيل از طريق پاسگاه به پارکينگ منتقل گرديده است لذا با توجه به نظر کارشناسي که ميزان خسارت را مشخص نموده است تقاضاي الزام خوانده به پرداخت آن را دارم و جهت اثبات ادعاي خود به نظر کارشناس پرونده تامين دليل کلاسه 83/7/342 و گزارش کلانتري 12 نسيم شهر و گواهي گواهان استناد نموده است و دادگاه با قرار استماع گواهي گواهان آنها را استماع نموده است که در صورت مجلس مورخه 7/7/83 منعکس مي باشد دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده دعواي خواهان را وارد تشخيص و النهايه مستنداً به مواد 328 قانون مدني و 198 و 515 و 520 قانون مدني دادرسي مدني حکم به محکوميت خوانده به پرداخت يک ميليون و هفتصد هزار تومان به عنوان اصل خواسته و پرداخت سيصد هزار و دويست ريال به عنوان هزينه دادرسي در حق خواهان صادر و اعلام مي نمايد راي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين دادگاه و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهي مي باشد
صدور اجرائيه : پس از گذشت مهلت قانوني و قطعيت يافتن حکم در اين خصوص اجرائيه صادر شده است و به موجب آن محکوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ 1- يک ميليون و هفتصد و پنجاه هزار تومان به عنوان اصل خواسته 2- پرداخت سيصد هزار و دويست ريال به عنوان هزينه دادرسي در حق خواهان 3- پرداخت نيم عشر دولتي که اجراي احکام مدني مي نمايد به محکوم عليه ده روز پس از ابلاغ مهلت داده شد تا مفاد اجرائيه را به موقع اجرا گذارد سپس محکوم عليه به دايره اجراي احکام مدني حضور مي يابد و کليه مفاد اجرائيه را به موقع اجرا مي گذارد و پس از آن پرونده مختومه مي گردد
- نتيجه و تجربيات کارآموزي :
چنانچه راي دادگاه غيابي باشد بايد حکم قطعيت پيدا کند و اين در صورتي است که مهلت واخواهي و تجديد نظر خواهي منقضي شده باشد و همچنين اجراي احکام غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محکوم له خواهد بود مگر اينکه دادنامه يا اجرائيه به محکوم عليه ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نکرده باشد ولي در اين پرونده محکوم عليه پس از ابلاغ واقعي به دايره اجرا حضور پيدا کرده و کليه مفاد اجرائيه را به موقع اجرا مي گذارد در اين پرونده اقدامات اجرايي مطابق با موازين قانوني صورت گرفته است
امضاء قاضي سرپرست

کلاسه پرونده : 85/4/87 شماره اجرائيه : 1128
نام مرجع کارآموزي اجراي احکام مدني شهريار
موضوع: مطالبه وجه چک
مسئول اجراي احکام مدني جناب آقاي اميري
محکوم له : مرتضي محکوم عليه : عباس
- گردشکار :
شاکي شکايتي به شرح فوق عليه عباسي اقامه نموده که پس از ارجاع به اين حوزه و ثبت به کلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده تشکيل شد و با توجه به محتويات پرونده و پس از شور و تبادل نظر ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد
راي شورا : در خصوص دعواي خواهان مرتضي به طرفيت خوانده عباس به خواسته مطالبه مبلغ 00/000/7 ريال با احتساب خسارات تاخير و تاديه از تاريخ دادخواست لغايت زمان اجراي احکام بابت يکفقره چک مي باشد شورا با عنايت به جامع اوراق پرونده ، مفاد دادخواست تقديمي ملاحظه چک شماره 362249 عهده بانک کشاورزي سرآسياب و گواهينامه عدم پرداخت آن، استماع اظهارات خواهان، نظر به اينکه خوانده در جلسه شورا حاضر نگرديده لايحه اي به شورا ارسال نکرده چک در يد دارنده مديونيت خوانده استصحاب مي گردد علي هذا شورا دعواي خواهان را مقرون به صحت تشخيص و مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تبصره هاي الحاقي به مواد 2 و 12 قانون صدور چک حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته خسارت تاخير تاديه آن از تاريخ صدور لغايت زمان اجراي حکم مطابق تغيير شاخص سالانه بانک مرکزي صادر و اعلام مي نمايد راي صادره غيابي است و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عمومي شهريار مي باشد
صدور اجرائيه : پس از گذشت مهلت قانوني و قطعي شدن راي صادر شده در خصوص اجرائيه صادر شده محکوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ /026/420/8 ريال در حق محکوم له آقاي مرتضي به نشاني وي در ساري است از اجراي احکام مدني شهريار برگ اجرائيه به عنوان نيابت قضايي به دادگستري ساري ارسال مي گردد نيابت از اين اجرا با کليه اختيارات قانوني مستنداً به مواد 20 و 50 قانون اجراي احکام مدني نسبت به وصول و پرداخت محکوم به و نيم عشر دولتي اقدام و پس از پايان عمليات اجرايي نتيجه را همراه با اوراق جديد التحصيل به اين مرجع اعلام و ارسال مي گردد
توقيف اموال : به علت عدم اجراي مفاد اجرائيه توسط محکوم عليه به درخواست محکوم له از اجراي احکام مدني به کلانتري آن حوزه قضايي دستور داده مي شود تا از اموال بلا معارض محکوم عليه به ميزان محکوم بدو نيم عشر دولتي توقيف گردد به جهت عدم معرفي و شناسايي اموال محکوم عليه از طرف محکوم له مشاراليه درخواست اعمال ماده 2 نحوي محکوميت هاي مالي نموده و حکم جلب محکوم عليه صادر مي گردد
- نتيجه و تجربيات کارآموزي :
هرگاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرائي بايد در حوزه دادگاه ديگري به عمل آيد مدير اجرا اجراي انجام عمليات مزبور را به قسمت اجراء دادگاه آن حوزه محول مي کند و طبق ماده 50 قانون اجراي احکام مدني ، دادورز (مامور اجرا) بايد پس از درخواست توقيف بدون تاخير اقدام به توقيف اموال محکوم عليه نمايد و اگر اموال در حوزه دادگاه ديگري باشد توقيف آن را از قسمت اجراي دادگاه مذکور بخواهد در اين پرونده در نهايت محکوم له از دادگاه درخواست اعمال ماده 2 نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مي نمايد که دادگاه دستور جلب محکوم عليه را صادر ميکند به جهت اينکه محکوم عليه داراي مالي که قابل شناسايي باشد نبوده و از اجراي مفاد اجرائيه استنکاف نموده است در اين پرونده اقدامات جاري مطابق با موازين قانوني صورت گرفته است

کاربران عزيز براي شما پيشنهاد داده مي شود تا اين گزارش کاراموزي عملي پرونده هاي حقوقي را از سایت یکتا فایل با قيمت اندک دانلود فرمایید لينک دانلود فايل دانلودی شده بعد حمایت از ما بصورت خودکار نمايش داده خواهد شد
عزيزان ما را خوشحال خواهيد کرد در صورت داشتن پیشنهاد در مورد گزارش کاراموزي عملي پرونده هاي حقوقي داشتيد از قسمت ارسال نظر ديدگاه هاي خود را براي ما ارسال فرماييد در کمترين زمان ممکن به پیشنهادات شما دوستان جواب داده خواهد شد
برای دانلود تحقيق آماده در مورد گزارش کاراموزي عملي پرونده هاي حقوقي بر روی دکمه کلید فرمایید
برای دریافت اینجا کلیک کن

فایل های که ممکن است نیاز داشته باشید

نظرات کاربران

نویسنده نظر : نوا کيخسرو - 1398/6/27 (9:31)
سلام.. ممنون از شما دانلود کردم
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
سلام نظر لطف شماست
 
نویسنده نظر : مهتاب مهتاب - 1398/3/9 (10:23)
تشکر مي کنم از سايت خوبتون فايل رو دانلود کردم خيلي مفيد بود
 
پاسخ پشتیبانی یکتا فایل
با سلام لطف مي کنيد
 
برای ارسال نظر وارد سایت شوید