تگ های موضوع بررسی تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري ب